Bạn kiên quyết chống lại việc kéo dài, vậy ý ​​tưởng để các nhà máy điện hạt nhân chạy lâu hơn một chút mà không cần các thanh nhiên liệu mới?