Ang huling balita ng lumang taon ay nagparamdam sa akin ng tiwala.