Študija KiKKŠtudija KiKK

 

Nemški register otroškega raka

Vodja: Dr. Peter Kaatsch

Epidemiološka študija raka pri otrocih v bližini jedrskih elektrarn

(Študija KiKK)

 

Končno poročilo

KiKK punce

Povzetek

1. del (študija primer-kontrola brez spraševanja)

2. del (študija primer-kontrola z vprašalnikom)

Peter Kaatsch, Claudia Spix, Sven Schmiedel, Renate Schulze-Rath, Andreas Mergenthaler in Maria Blettner

Financira Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost preko Zveznega urada za varstvo pred sevanji (projekt StSch 4334)

 

Inštitut za medicinsko biometrijo, epidemiologijo in računalništvo (IMBEI)

Inštitut za medicinsko biometrijo, epidemiologijo in računalništvo (IMBEI)

na univerzi Johannesa Gutenberga v Mainzu 

Univerza Johannesa Gutenberga v Mainzu

Direktor: prof. dr. Maria Blettner

 

Vodja projekta: dr. P. Kaatsch

Koordinacija projekta: dr. habil. C. Spix

Splošni nasveti: prof. dr. M. Blettner

 

Mainz, oktober 2007

 

Projekt, na katerem temelji to poročilo, je financiralo Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost v okviru nepovratnih sredstev StSch 4334.

 

Zaposlen

 

Vodja projekta dr. rer.physiol. Peter Kaatsch koordinator projekta dr. rer.nat. et med.habil. Claudia Spix

 

Znanstveni nasveti prof. dr. rer.nat. Maria Blettner prof. dr. med. Jörg Michaelis dr. rer.physiol. Joachim Schüz

 

Znanstveni projektni sodelavci (začasno) dipl. Andreas Mergenthaler Jun.Prof. dr. oec.troph. Eva Münster Dipl.stat. Sven Schmiedel dr. med. Renate Schulze-Rath

 

Drugi člani projektne skupine (začasno) ga. Irene Jung, ga. Melanie Kaiser, ga. Sabine Kleinefeld, ga. Claudia Trübenbach

 

Študentski asistenti g. Jutta Albrecht g. Carsten Hornbach g. Steffen Weinand

 

Anketarka ga. J. Albrecht, ga. A. Becht, ga. B. Grossmann, g. B. Haupt, g. B. Krey, g. L. Krille, g. F. Müller, ga. P. Quetsch, g. R. Schmunk ga. R. Tekie ga. C. Varlik

 

Povzetek

vprašanje

Od leta 2003 so v nemškem registru otroškega raka (DKKR) izvajali epidemiološko študijo primer-kontrola, da bi raziskali, ali je rak pogostejši pri otrocih, mlajših od 5 let, v neposredni bližini jedrskih elektrarn kot v večjih razdaljah. Ta študija je bila motivirana z vrsto raziskovalnih ocen prejšnjih študij DKKR, v katerih so z drugimi metodami raziskali pojavnost raka pri otrocih v bližini nemških jedrskih elektrarn. Sledile so raziskovalne analize podatkov iz DKKR tretjih oseb. Te podatke je BfS uporabil in objavil za lastne preiskave, predvsem za poročanje o zdravju okolja.
Nova študija je sestavljena iz dveh delov: 1. del je študija primer-kontrola brez stika s primeri in kontrolami, za 2. del je bil opravljen vprašalnik za podskupino. Zasnova študije je bila določena v posvetovanju z odborom strokovnjakov, ki ga je sestavil Zvezni urad za varstvo pred sevanji (BfS). Hipoteza študije (v smislu statistične ničelne hipoteze) se glasi: »Med bližino doma jedrske elektrarne in tveganjem za nastanek raka do 5. leta starosti ni povezave. Ni negativnega trenda glede oddaljenosti tveganja bolezni."
 

metodologija

 
Izvedena je bila študija primer-kontrola. Prvi del vključuje vse otroke z diagnozo raka med letoma 1 in 1980, ki so bili prijavljeni nemškemu registru otroškega raka, ki so bili v času diagnoze mlajši od 2003 let in so živeli v vnaprej določenih regijah okoli 5 nemških jedrskih elektrarn (16 primerov). Za vsak primer so bile kontrole enakega spola in starosti v letu bolezni naključno izbrane iz iste regije (1592 kontrol). Za primere je bila določena posamezna razdalja od stanovanja do najbližje jedrske elektrarne na dan postavitve diagnoze, za kontrole na analogen referenčni datum.
 

Za 2. del študije je bila podskupina primerov in kontrol iz 1. dela vprašana o možnih dejavnikih tveganja, ki bi lahko delovali kot zmede, in o njihovi bivalni zgodovini. V ta namen so bili izbrani primeri, diagnosticirani med letoma 1993 in 2003, mlajši od 5 let, ki so imeli levkemijo, limfom ali tumor osrednjega živčevja (CNS: centralni živčni sistem) in so v času diagnoze živeli v študijski regiji. Kontrole, dodeljene tem primerom v 2. delu študije, so bile uporabljene kot kontrole v 1. delu.

 

Ergebnisse

Podatkovno gradivo

 

Postopke za pridobivanje naslovov primerov in kontrol ter njihovo geokodiranje bi lahko v veliki meri izvedli po načrtih. Manjkajoče ali nenatančne informacije so se hranile v ozkih mejah. Specifikacija natančnosti razdalje med stanovanji, ki se določi do najbližje jedrske elektrarne najmanj 100 metrov, je bila izpolnjena z ocenjeno povprečno natančnostjo okoli 25 metrov.

Med kontrolnim zaposlovanjem se je pokazalo, da so občine v bližini jedrskih elektrarn manj sodelovale pri zagotavljanju kontrolnih naslovov kot tiste, ki so oddaljene (84 % je zagotovilo kontrolne naslove v primerjavi z 90 % sicer).

Pripravljenost za sodelovanje v raziskavi v 2. delu je bila 78 % v primerih in 61 % v kontrolah. Doseženo je bilo razmerje za primere in kontrole 1:2, namenjeno raziskavi.

Podatke iz ankete smo potrdili s primerjavo s kopijami zdravstvenih dokumentov (porodniška izkaznica, knjižica o zdravniškem pregledu otroka, cepilni karton) za naključni vzorec sodelujočih v anketi. Izkazalo se je, da se podatki v intervjuju za cepljenje in podatki o porodu (porodna teža in višina, teden nosečnosti) dobro ujemajo z dokumenti.

Primerjava sodelujočih in nesodelujočih v anketi je pokazala, da družine, za katere je bil dan ankete (čas diagnoze pri otrocih, povzetek študije KiKK

ustreznega referenčnega datuma za kontrolne otroke) je bil že davno (1993-1995, približno 10 let pred intervjujem), sodeloval nekoliko redkeje. Razdalja do najbližje jedrske elektrarne je najbolj vplivala na pripravljenost za sodelovanje: v notranjem območju 5 km je bila pripravljenost za sodelovanje bistveno manjša, v kontrolah (46 % v primerjavi z 62 % zunaj) je bila še bolj izrazita kot v primerih (63 % v primerjavi z 79 %) zunaj). To razlagamo tako, da se družine, ki živijo v neposredni bližini jedrske elektrarne, tega dejstva zelo dobro zavedajo in zato neradi odgovarjajo na kakršna koli vprašanja. Vsem potencialnim udeležencem ankete v 2. delu je bil poslan kratek vprašalnik. Obstajajo znaki, da so družine z višjim socialnim statusom, predvsem v kontrolah, bolj pripravljene sodelovati. Ta pojav je znan iz drugih epidemioloških in empiričnih študij (v Nemčiji in v tujini).

 

Potrditvena analiza

 

Glavna hipoteza za 1. del, da ni monotono padajočega razmerja med oddaljenostjo od doma do najbližje jedrske elektrarne in nevarnostjo bolezni, je zavrnjena na enostranski ravni α = 5 %. 1 / r je bil prej opredeljen kot mera razdalje, kjer je r razdalja med bivalnim naslovom in najbližjo jedrsko elektrarno. Regresijska analiza je dala oceno za regresijski koeficient βˆ = 1,18 (spodnja enostranska 95-odstotna meja zaupanja = 0,46, tj. statistično značilno različna od nič). Ocena sekundarnega vprašanja, v katerem je razdalja kategorizirana, kaže tudi statistično pomemben rezultat za 5 km območja okoli jedrskih elektrarn (razmerje verjetnosti (OR) = 1,61, spodnja enostranska 95-odstotna meja zaupanja = 1,26) .

V diagnostičnih podskupinah levkemije (593 primerov, 1766 kontrol) kažejo statistično pomembno oceno za regresijski koeficient βˆ = 1,75 (spodnja enostranska 95-odstotna meja zaupanja = 0,65). Učinek, opažen pri podskupini vseh levkemij, je močnejši kot pri vseh malignomih kot celoti. Vsaka pregledana podskupina levkemije kaže podobne vrednosti. Vendar je to statistično pomembno le za akutno limfno levkemijo

rob. Število je prenizko za akutno mieloično levkemijo (75 primerov, 225 kontrol). V drugih diagnostičnih podskupinah, opredeljenih a priori (tumorji osrednjega živčevja, embrionalni tumorji), niso našli nobenih znakov povezave z razdaljo. Iz tega je mogoče sklepati, da je učinek, opažen pri vseh malignih boleznih, v bistvu posledica rezultatov relativno velike podskupine levkemij.

Med regresijskimi koeficienti v vnaprej določenih podobdobjih (prva polovica obratovalnega časa posameznega reaktorja v primerjavi z drugo polovico) ni statistično značilne razlike (p = 0,1265).

Podskupina primerov in kontrol, ki so ji bili napisani za 2. del študije (471 primerov, 1402 kontrol), ne kaže pomembne razlike v primerjavi z regresijskim parametrom, določenim za celotno skupino 1. dela (ocenjeni koeficient 11 % manjši kot v skupnem model). Vendar se je skupina ljudi, ki je takrat sodelovala v intervjuju, močno razlikovala od skupine kot celote.

V načrtu ocenjevanja je bil določen statistični kriterij, po katerem se je preverjalo, ali so udeleženci telefonskega intervjuja (2. del) morda nereprezentativna selekcija iz primerov z ustrezno diagnozo iz 1. dela in pripadajoče kontrole. V tem primeru rezultatov 2. dela ni mogoče uporabiti za razlago rezultatov 1. dela. To merilo je bilo izpolnjeno, tj. podatkov iz ankete v 2. delu študije ni mogoče uporabiti za preverjanje, ali so rezultati 1. dela izkrivljeni zaradi morebitnih zmede. Glavni razlog za to je nizka pripravljenost za sodelovanje v notranji 5km coni.

 

Analiza občutljivosti in raziskovalna analiza

 

Izvedene so bile številne načrtovane analize občutljivosti in raziskovalne analize na podlagi razpoložljivih podatkov. Na splošno ni bilo znakov pomembnega vpliva na rezultate. Večina analiz občutljivosti kaže na rahlo precenjevanje poročanega učinka. Načrtovana raziskovalna analiza oblike regresijske krivulje z uporabo frakcijskih polinomov in Box-Tidwellovega modela ni pokazala bistveno drugačne oblike regresijske krivulje od tiste v načrtu vrednotenja.

Ker je bila zagotavljanje kontrolnih naslovov v skupnostih, ki se nahajajo v bližini jedrskih elektrarn, manj popolno kot v tistih, ki so bolj oddaljene, je bila o tem poleg specifikacij načrta vrednotenja izvedena tudi analiza občutljivosti. Potencialna pristranskost zaradi te težave pri zaposlovanju nadzora je majhna.

Raziskava v 2. delu študije o bivalni zgodovini je pokazala, da nekatere kontrolne družine niso živele na naslovu, ki ga je prvotno navedel urad za registracijo, pred referenčnim datumom, ampak šele pozneje. To naj bi občine pojasnile na napačno dostavljenih kontrolnih naslovih. Simulacijski izračuni ter razširjeno vrednotenje dokumentov iz kontrolne risbe in dopisa naključnega vzorca iz občin so pokazali, da to le malo vpliva na rezultat študije.

Izpustitev ene same regije jedrske elektrarne (vsaka za vse malignome in levkemije) ne pomeni, da je rezultat odvisen le od posamezne regije. V zvezi z intenzivno razpravo v Nemčiji o pojavnosti levkemije pri otrocih v bližini jedrske elektrarne Krümmel (zaradi 17 primerov bolezni med letoma 1990 in 2006 v dveh neposredno sosednjih skupnostih) je treba opozoriti, da jih 8 primerov pripada študijska populacija v notranjem območju 5 km. Pri levkemiji na rezultat študije najbolj vpliva regija okoli jedrske elektrarne Krümmel. Če so ti primeri in ustrezne kontrole izpuščeni, je ocena za regresijski koeficient v podskupini levkemije βˆ = 1,39 (spodnja enostranska 95-odstotna meja zaupanja = 0,14).

 

Analize zmede

 
Rezultatov 2. dela ni mogoče uporabiti za interpretacijo rezultatov 1. dela, saj je pripravljenost za sodelovanje, odvisno od bližine doma jedrske elektrarne, privedla do izbora. Na zahtevo BfS in svetovalne skupine strokovnjakov je bila izvedena multivariatna zbirna regresijska analiza študije KiKK z anketiranimi spremenljivkami (analiza zmede). Kot je bilo prvotno načrtovano, je bilo preverjeno, ali upoštevanje potencialnih zmede spreminja ocenjevalnik za regresijski koeficient merila razdalje (načelo spremembe v oceni). Preverjanje tega je bila takrat motivacija za izvedbo 2. dela študije.Nobena od spremenljivk ni povzročila spremembe ocenjevalca, ki bi presegla predhodno določen vrstni red velikosti (± 1 standardni odklon). Raziskovalna ocena zmede, za katero ta študija ni bila zasnovana, je razkrila razmerja, ki v veliki meri potrjujejo rezultate, znane iz literature.

 

Pripisljiva tveganja

 

Za leta 1980–2003 in število opaženih primerov v obravnavanem območju 5 km (n = 77) obstaja tveganje za Nemčijo v višini 0,2 % za življenje v območju 5 km okoli ene od 16 jedrskih elektrarn. . To pomeni, da bi bilo 29 od 13.373 primerov raka, diagnosticiranih z rakom v Nemčiji v obdobju 1980–2003, to je 5 primera na leto, pripisati bivanju v 1,2 km območju okoli nemške jedrske elektrarne v skladu z modelnimi predpostavkami. V zvezi z levkemijo, od katerih je bilo 5 opaženih med letoma 37 in 5 med 1980 in 2003 na notranjih 5 km območjih, izračunamo tveganje, ki ga lahko pripišemo prebivalstvu, 0,3 %, kar bi bilo 20 od 5.893 primerov, mlajših od 5 let v Nemčiji. , ki so bili diagnosticirani v letih 1980-2003 in s tem 0,8 primera na leto. Zaradi majhnega števila primerov, na katerih temeljijo, so te ocene predmet precejšnje negotovosti.

 

Razprava

Oblikovanje študija

 

Študija KiKK je študija primer-kontrola pri otrocih, mlajših od 5 let, ki so imeli raka od leta 1980 do 2003, v kateri so preučevali, ali obstaja povezava med oddaljenostjo od doma do najbližje jedrske elektrarne in tveganjem za razvoj rak . Moč te študije se kaže v tem, da poleg prejšnjih študij jedrskih elektrarn, opravljenih v Nemčiji, ki so temeljile na agregiranih stopnjah incidence v oddaljenih regijah, uporablja individualno merilo razdalje, ki temelji na razdalji med hiše in najbližjo jedrsko elektrarno.

Anketa vnaprej določene skupine staršev primernih in kontrolnih otrok, ki je bila vključena v študijo, naj bi pripomogla k upoštevanju morebitnih zmede, da bi to lahko uporabili za vrednotenje ugotovljenih rezultatov študije. Žal ta ocena ni bila možna ali pa je ni bilo mogoče oceniti zaradi odzivnega vedenja udeležencev študije. Vendar pa v dosedanji literaturi ni znanih nobenih dejavnikov tveganja, ki bi lahko delovali kot ustrezno močni zmede.

 

Epidemiološki vidiki sevanja

 

Ta študija obravnava razdaljo do najbližje jedrske elektrarne. Podatki o okoljski izpostavljenosti sevanju niso bili uporabljeni, ker niso na voljo in jih ni mogoče zbrati za nazaj. Prav tako ni bilo upoštevano, da posamezniki niso stalno na istem mestu in da so poleg sevanja ozadja izpostavljeni tudi drugim virom sevanja.

 

(npr. zemeljsko sevanje, medicinska diagnostika, letalski prevoz). Prav tako ni bilo mogoče upoštevati različnih topografskih ali meteoroloških razmer (npr. padavine, smer vetra).

Za vsakega posameznika je bila uporabljena razdalja od hiše do najbližje jedrske elektrarne v času diagnoze (kontrola: datum diagnoze ustreznega primera). Upoštevanje selitev v obdobju od spočetja do diagnoze zahteva anketiranje družin in zato za večino družin, vključenih v raziskavo, ni bilo mogoče.

Na podlagi vnaprej določenega modela je bila oblikovana mera razdalje, za katero je bila ocenjena regresijska krivulja. Merilo razdalje temelji na teoretičnih disperzijskih modelih, regresijski model sledi običajnemu linearnemu modelu za območje nizkih doz. Vendar ta model temelji na študijah, ki so ocenile tveganje za raka pri odraslih v zvezi z ionizirajočim sevanjem. Pri odraslih se večinoma razvijejo solidni tumorji, sistemske bolezni pa so relativno pogostejše pri otrocih. V kolikšni meri je mogoče prenesti modele vpliva nizkih odmerkov sevanja na nove bolezni levkemije pri otrocih predšolske starosti, v mednarodni literaturi še ni pojasnjeno.

Trenutno mednarodno uporabljene ocene učinkov sevanja v območju nizkih doz temeljijo na linearni ekstrapolaciji navzdol brez mejne vrednosti; kvadratni model se lahko uporabi tudi za levkemijo. Drugi avtorji domnevajo, da ti modeli močno precenjujejo učinke v območju doz <0,01 Sv (Sievert). Posebnih navedb za otroke v ustreznih poročilih ni ali pa je ustrezno stanje podatkov opisano kot neustrezno za to. Na primer, modeli kažejo presežno relativno tveganje, ki ga je mogoče primerjati s spremenljivko OR-1 iz tega poročila, približno 0,5 na 1 Gy/leto (en sivi (Gy) tukaj ustreza enemu sivertu). Mejna vrednost za izpostavljenost ljudi v "bližini" jedrskih objektov v Nemčiji je 0,3 mSV (mili Sieverta) na leto. Dejanske obremenitve so daleč pod tem. Na primer, 50-letna oseba, katere prebivališče je 5 km od jedrske elektrarne, naj bi imela kumulativno izpostavljenost emisijam v zraku od 0,0000019 mSv (mili Sieverta) (Obrigheim) do 0,0003200 mSv (Gundremmingen). Letna naravna izpostavljenost sevanju v Nemčiji je okoli 1,4 mSv, povprečna letna izpostavljenost zdravniških pregledov okoli 1,8 mSv. Nasprotno pa je izpostavljenost ionizirajočemu sevanju v bližini nemških jedrskih elektrarn od 1.000 do 100.000-krat manjša. Glede na to, glede na trenutno stanje znanstvenih spoznanj, rezultata naše študije ni mogoče razložiti z vidika sevalne biologije.

 

Primerjava s prejšnjimi nemškimi študijami jedrskih elektrarn

 

Pred izvedbo te študije sta bili v nemškem registru raka pri otrocih v zvezi z jedrskimi elektrarnami izvedeni dve študiji s primerjavami incidence. V prvi študiji (»Študija 1«) je bila incidenca vseh primerov, mlajših od 1980 let, diagnosticiranih med letoma 1990 in 15 v 15 km območju okoli 20 nemških jedrskih elektrarn, primerjana z demografsko podobnimi primerjalnimi regijami. Študija je bila motivirana z vpadljivimi rezultati v radiju 10 milj od britanskih jedrskih elektrarn (Sellafield, Windscale) in kot glavno vprašanje je preučila vse diagnoze v starosti od 0 do 14 let v območju 15 km. Povečanega tveganja ni bilo (RR 0,97; 95 % IZ [0,87; 1,08]). Starostne podskupine, oddaljene regije in diagnostične podskupine so bile pregledane v obliki raziskovalnih analiz. Dodatni raziskovalni rezultati so bili preverjeni v nadaljnji študiji (»Študija 2«) z enako zasnovo z uporabo neodvisnih podatkov iz let 1991–1995, posodobljenih skozi čas. Glavno vprašanje (vse diagnoze, starost 0-14, 15 km cona) je ostalo, ustrezni rezultat je bil normalen (RR 1,05; 95 % IZ [0,92; 1,20]). Raziskovalno pomembni rezultati prve študije, zlasti vprašanje levkemije, mlajše od 5 let v območju 5 km, so zdaj pokazali nekoliko manjša relativna tveganja in niso bili statistično pomembni. V skladu s tem je bilo to ocenjeno kot nepotrditev rezultatov raziskovanja.

 

Študije tistega časa in sedanje študije se prekrivajo, zlasti v tesnem razponu glede na primere in študijsko regijo. V primerjavi s prejšnjimi študijami je strokovni odbor BfS iz trenutne študije izključil jedrske objekte Kahl, Jülich, Hamm, Mühlheim-Kärlich in Karlsruhe. To so v bistvu raziskovalni reaktorji ali jedrske elektrarne s kratko življenjsko dobo. Od primerov, ki so zdaj vključeni v notranjo 5 km cono, mlajših od 5 let, je bilo približno 1 % že upoštevanih v študijah 2 in 70, 80 % primerov iz prejšnjih študij je ponovno upoštevanih tudi v sedanji študij. Poleg izključitve nekaterih jedrskih objektov razlika v bistvu temelji na dodatnih letih opazovanja (1996-2003) in spremenjeni definiciji oboda. Takrat je bilo občinam dodeljeno skupno 5, 10 ali 15 km cone glede na lokacijo njihovega območja in niso bile uporabljene posamezne hišne koordinate.

Primerljivo z rezultatom takratnega glavnega vprašanja (starost do 15 let, 15 km cona) je ob upoštevanju vseh malignomov pri mlajših od 5 let v notranjem območju 5 km iz prvih študij sklep, da je prišlo do povečanega tveganje ni prišlo do zaključka, da obstaja povečano tveganje, ker ocenjevalci učinka niso bili statistično pomembni (testirano na obeh straneh). S pristopom trenutne študije je bilo ugotovljeno statistično značilno povečanje tveganja (testirano na eni strani).

Rezultat, o katerem se je takrat najbolj razpravljalo in ki je izhajalo iz raziskovalne analize podatkov prejšnje študije 1 (relativno pomembno povečanje tveganja za akutno levkemijo pri mlajših od 5 let v območju 5 km), je bolj podoben trenutni študiji. na podlagi podaljšanega obdobja 1980-2003 Potrjen vrstni red velikosti. Za levkemijo je vpliv takratnih rezultatov na trenutne rezultate zelo jasen. Ocena tveganja, določena v študiji 1 za obdobje 1980-1990, je skoraj identična tisti, ki je bila določena za isto obdobje v sedanji študiji. Razmerje možnosti za obdobje po dveh prejšnjih študijah (1996-2003) je nižje kot v prejšnjih obdobjih.

V študiji 1 je bil to raziskovalni rezultat in je bil zato manj pomemben kot potrditvene analize v isti študiji. V študiji, ki naj bi to preverila (Študija 2), pomemben rezultat ni bil potrjen, vendar se je relativno tveganje povečalo. V sedanji študiji je bilo isto vprašanje ponovno preučeno kot sekundarno vprašanje, tokrat je bil ugotovljen statistično pomemben rezultat.

 

zaključek

 

Naša študija je potrdila, da v Nemčiji obstaja povezava med bližino doma in najbližje jedrske elektrarne v času diagnoze in tveganjem za razvoj raka (ali levkemije) pred petim letom starosti. Ta študija ne more podati nobene izjave o tem, kateri biološki dejavniki tveganja lahko pojasnijo to razmerje. Izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju nismo niti merili niti modelirali. Čeprav bi bilo mogoče prejšnje rezultate reproducirati s trenutno študijo, ionizirajočega sevanja, ki ga oddajajo nemške jedrske elektrarne med normalnim delovanjem, zaradi trenutnega sevalno-biološkega in epidemiološkega znanja ni mogoče razlagati kot vzrok. S to študijo ni mogoče dokončno razjasniti, ali igra zmeda, izbira ali naključje vlogo pri opazovanem trendu oddaljenosti.

(Sproščanje atomskega sevanja od zgodnjih štiridesetih let prejšnjega stoletja: gl INES - Mednarodna bonitetna lestvica in seznam jedrskih nesreč po vsem svetu)


- Zemljevid jedrskega sveta -

Zemljevid atomskega sveta - Google Maps! - Status obdelave v času objave 23.08.2015. avgusta XNUMXZemljevid atomskega sveta - Google Maps! - Status obdelave 25.11.2016Od pridobivanja in predelave urana do jedrskih raziskav, gradnje in delovanja jedrskih objektov, vključno z nesrečami v jedrskih elektrarnah, do ravnanja z uranovim strelivom, jedrskim orožjem in jedrskimi odpadki.
- Skoraj vse po vsem svetu z Google Zemljevidi -


nazaj na

Študije o THTR


Vrh straniNa vrh strani - www.reaktorpleite.de -


Pritožba za donacije

- THTR-Rundbrief je izdal 'BI Umwelt Hamm e. V. ' izdano in financirano z donacijami.

- THTR-Rundbrief je medtem postal zelo opazen informacijski medij. Vendar pa so stalni stroški zaradi širitve spletne strani in tiskanja dodatnih informacijskih listov.

- THTR-Rundbrief podrobno raziskuje in poroča. Da bi nam to uspelo, smo odvisni od donacij. Veseli smo vsake donacije!

Donacije račun:

BI varstvo okolja Hamm
Namen: THTR krožna
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM


Vrh straniNa vrh strani - www.reaktorpleite.de -