Jadrový svet Príbeh uránu
AGNES a jadrové havárie Nízke rádioaktívne žiarenie?!
Preprava uránu cez Európu Koncept nasadenia ABC

AGNES (International Nuclear Event Scale)

***

INES - Medzinárodná hodnotiaca stupnica - Obrázok z GRS

INES úroveň 0 - 7 / krátky názov

Úroveň 0 – 7
Aspekty
1. aspekt:

Rádiologické účinky mimo zariadenia

2. aspekt:

Rádiologické účinky v rámci zariadenia

3. aspekt:

Zhoršenie bezpečnostných opatrení

INES kategória 7
7 Katastrofálna nehoda
Najzávažnejšie uvoľnenie:

Účinky na zdravie a životné prostredie v širokom rozsahu

   
INES kategória 6
6 Vážna nehoda
Významné uvoľnenie:

Plné nasadenie opatrení na kontrolu katastrof

   
INES kategória 5
5 Vážna nehoda
Limitované vydanie:

Použitie individuálnych opatrení na kontrolu katastrof

Vážne poškodenie aktívnej zóny reaktora / rádiologických bariér  
INES kategória 4
4 nehoda
Nízke uvoľnenie:

Radiačná záťaž obyvateľstva približne na úrovni prirodzenej radiačnej záťaže

Obmedzené poškodenie aktívnej zóny reaktora / rádiologických bariér

Vystavenie personálu žiareniu s následkom smrti

 
INES kategória 3
3 Vážny incident
Veľmi nízke uvoľňovanie:

Radiačná záťaž obyvateľstva rovná zlomku prirodzenej radiačnej záťaže

Silná kontaminácia

Akútne poškodenie zdravia personálu

Takmer nehoda

Rozsiahle zlyhanie odstupňovaných bezpečnostných opatrení

INES kategória 2
2 incident
  Značná kontaminácia

Neprípustne vysoká radiačná záťaž medzi zamestnancami

Nehoda

Obmedzené zlyhanie stupňovitých bezpečnostných opatrení

INES kategória 1
1 chyba
    Odchýlka od prípustných rozsahov pre bezpečnú prevádzku systému
INES kategória 0
0 Udalosť podliehajúca hláseniu
    Žiadny alebo veľmi malý význam pre bezpečnosť

***


opuch  Zoznam incidentov Horná časť stránky

***

INES! Čo sa deje?

Zomrieť Zoznam podujatí INES zahŕňa iba udalosti za posledných 12 mesiacov.
MAAE neposkytla úplný zoznam, prinajmenšom od založenia MAAE (Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu) v roku 1957. Otázky na túto tému boli doteraz ignorované...

Nedobrovoľne sa vynárajú dve alebo tri otázky:

1. Postarajte sa o spolupráca der WHO MPO MAAE, OECD / NEA a WANO že transparentnosť sa stáva zahmlievaním?

2. Bol INES vytvorený, aby zabránil prehľadnosti?

3. Je záhradník IAEA možno koza?

 

Správa SPIEGEL o skrytých haváriách v jadrových elektrárňach po celom svete

Zrkadlo 17/1987

Po chrbte mi prebehne zimomriavka

Ľudstvo prekĺzlo okolo katastrofy niekoľkokrát len ​​o vlások. Odhaľuje to 48 správ o nehodách, ktoré zatajila IAEA – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: poruchy často najbizarnejšieho a najvšednejšieho druhu od Spojených štátov a Argentíny po Bulharsko a Pakistan...

 

Stav INES nie je dobrý!

Buďte v zozname INES Nuclear Event List Fukušima 12. marca 2011 a Černobyľ 26. apríla 1986 ako INES Kategória 7 a takmer super katastrofa z Harrisburg 28. marca 1979 als Kategória 5 klasifikované.

K úniku rádioaktivity do životného prostredia však došlo:

28. Marca 1979 v Harrisburgu s 3,7 milióna TBq (INES Kategória 5)
oveľa vyššie ako na
11. Marca 2011 vo Fukušime s 1,59 milióna TBq (INES Kategória 7),
Klasifikácia INES sa javí podobne zmätená v porovnaní s
26. Apríla 1986 v Černobyle s 5,2 milióna TBq (INES Kategória 7).

 

Rovnako nepochopiteľné je pre mňa, prečo k nehode došlo v THTR 300 v Hamm / Uentrop len ako AGNES Kategória 0 klasifikovaný, aj keď 4. a 5. mája 1986 bol do prostredia vyfúknutý vysoko rádioaktívny grafitový prach. Podľa kritérií INES sa uvažuje aj o „veľmi malom úniku rádioaktivity do životného prostredia“. AGNES Kategória 3 Vážny incident hodnotiť.

Podobná situácia je aj pri nehode v Kanade 17. marca 2011 v jadrovej elektrárni Pickering / Ontario, pri tejto havárii bolo do jazera Ontario vypustených 73.000 XNUMX litrov vody kontaminovanej tríciom a dodnes neexistuje klasifikácia INES. Ostatné incidenty sa zrejme nedali správne zaradiť, pretože situácia v mixe vraj zostala dodnes nejasná (napr Gundremmingen 1975 a 1977).

Množstvo ďalších incidentov sa stalo známym až po rokoch a tak sa im podarilo v INES neobjaviť vôbec alebo až po rokoch. Napríklad takmer super tavenie v argentínskej jadrovej elektrárni Embalse 30. Juni 1983 a 1986alebo vypúšťanie rádioaktivity vo veľkom meradle v ruských prepracovateľských závodoch Tomsk 7 1993 a Mayak 2017  ...

 

Nezrozumiteľná alebo žiadna klasifikácia INES?!

Zaznamenať možno iba údaje prenášané operátorom. MAAE môže konať iba vtedy, ak sa o tajných haváriách dozvie prostredníctvom externých meraní alebo informátorov – potom si vyžiada informácie od prevádzkovateľov jadrových zariadení a dúfa v odpoveď. Aj keď sa od operátorov vyžaduje poskytovanie informácií, často to jednoducho nerobia; spolupráca s MAAE je dobrovoľná. Táto niekedy nedostatočná spolupráca znamená, že v niektorých prípadoch možno uvoľnenú rádioaktivitu len odhadnúť.

-

Úryvok z autoportrétu:

Stupnica INES

Medzinárodná škála jadrových a rádiologických incidentov (INES) je nástroj, ktorý má verejnosti sprostredkovať bezpečnostný význam jadrových a rádiologických incidentov. Stupnicu možno použiť na udalosti vyskytujúce sa v rôznych zariadeniach (napríklad JE, zariadenia palivového cyklu, výskumné reaktory a urýchľovače a zariadenia súvisiace s rádioaktívnym odpadom) a spojené so širokou škálou činností...

Preložené s https://www.DeepL.com/Translator (bezplatná verzia)

-

Nasledujúce 2 články prinášajú trochu svetla do tmy:

 

1. článok

Článok Spiegel z 08. júla 2016

Riziko jadrovej energie: kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň?

V súhrne:

Rizikoví výskumníci pochybujú o metódach výpočtu, pomocou ktorých možno odhadnúť výskyt havárií v jadrových elektrárňach. Predovšetkým krátky rozdiel iba 25 rokov medzi katastrofami v Černobyle a Fukušime nezodpovedá dlhým časovým úsekom bez vážnych incidentov, s ktorými operátori operujú. Je možné, že riziká jadrovej energie sú systematicky podceňované...

 

2. článok

Objektívna veľkostná škála pre jadrové havárie na kvantifikáciu vážnych a katastrofických udalostí 

David Smithe

FYZIKA DNES 12

preklad s www.DeepL.com/Translator (bezplatná verzia):

 

Deficity v existujúcej medzinárodnej stupnici jadrových udalostí (INES) sa ukázali ako jasné porovnaním medzi nehodami v roku 2011 v jadrovej elektrárni Fukušima Daiichi a v roku 1986 v Černobyle.

(Poznámka - obe boli pomenované INES Kategória 7 hoci 1986 milióna TBq rádioaktivity bolo uvoľnených v Černobyle v roku 5,2 a 2011 TBq vo Fukušime v roku 1,59.)

- Po prvé, stupnica je v podstate diskrétne kvalitatívne hodnotenie, ktoré nie je definované nad úrovňou udalosti 7.

Po druhé, bol navrhnutý ako nástroj pre styk s verejnosťou, nie ako objektívna vedecká miera.

Po tretie, jeho najvážnejším nedostatkom je, že si mýli veľkosť a intenzitu.

Navrhujem novú kvantitatívnu veľkostnú škálu pre jadrové nehody (NAMS). Používa prístup magnitúdy zemetrasenia na výpočet magnitúdy nehody M = log (20R), kde R = atmosférický únik rádioaktivity mimo lokality, normalizovaný na ekvivalenty jódu-131 Terabecquerel ...

 

**

Havárie jadrovej energie

Keďže sa ukázalo, že „zoznam jadrových udalostí INES“ má obmedzené využitie na empirické analýzy, traja výskumníci v oblasti rizika z University of Sussex a ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool a Didier Sornette, zostavili pre svoju prácu vlastný zoznam jadrových nehôd. a uverejnené 22. marca 2016 v časopise "Analýza rizík"publikoval článok na túto tému. Tento zoznam obsahuje niektoré nehody, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nedostali na zoznam INES...

 

NAMS - stupnica veľkosti nukleárnej havárie

Škála veľkosti nukleárnych nehôd Davida Smythea sa snaží napraviť nedostatky Medzinárodnej škály jadrových udalostí (INES) tým, že na rozdiel od INES:

 - je súvislá a hore otvorená

 - je spojená s objektívnou premennou (TBq)

 - Oddeľuje veľkosť od intenzity

Analogicky k dvom zemetrasným stupňom:

Jedna stupnica hodnotí fyzickú silu zemetrasenia, druhá zvažuje deštruktívny účinok zemetrasenia, ktorý závisí okrem iného aj od geologických a štruktúrnych faktorov. Môžeme to vidieť napríklad pri porovnaní roztavenia aktívnej zóny vo výskumnom reaktore Lucens (1969) s požiarom vo Windscale (1957). Obe havárie boli ohodnotené 5 na stupnici INES, hoci oveľa závažnejší incident sa odohral v Lucens – no vďaka podzemnej konštrukcii reaktora nedošlo k rádioaktívnej kontaminácii oblasti.

NAMS je založený na množstve rádioaktivity, ktorá sa uvoľňuje do atmosféry a životného prostredia außerhalb znečistený areál reaktora...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Accident_Magnitude_Scale

 

Údaje z rôznych zdrojov (Incidenty a nehody v jadrovej energetike, MENÁ - Stupnica veľkosti jadrovej nehody, INES - International Nuclear Event Scale, Wikipedia a v neposlednom rade Jadrové elektrárne mor) Mám v nasledujúcom zozname 'Incidenty a havárie v jadrových zariadeniach'' a z nespracovaných údajov vytvoril nasledujúci súbor PDF:

 

Tu je úryvok z PDF:

Nehody v jadrovej energii (PDF)

Najšpinavší tucet...

Dátum, miesto a uvoľnenie rádioaktivity v Terabecquerel (zoradené podľa Uvoľnite TBq), klasifikácia v NAMS a v INES, ako aj náklady v miliónoch dolárov (kurz v dolároch z roku 2013):

dátum
Dátum

umiestnenie
Mesto

Verzia
(TBq)

MENÁ

AGNES

Štát
(milión USD)

26. Apríla 1986 Černobyľ, Spojené kráľovstvo 5,2 milióna 8 7 259336
28. Marca 1979 TMI, Harrisburg, USA 3,7 milióna 7,9 5 10910
11. Marca 2011 Fukušima, JPN 1,59 milióna 7,5 7 166089
29. sept 1957 Mayak, ZSSR 1,0 milióna 7,3 6 1733
11. sept 1957 Rocky Flats, Spojené štáty americké 7800 2,3 5 8189
1. Apríla 1967 Mayak, ZSSR 5600 5 5 ?
6. Apríla 1993 Seversk, RUS 3500 4,8 4 51.4
7. októbra 1957 Windscale, Spojené kráľovstvo 1786 4,6 5 89.9
25. Marca 1955 Sellafield, Spojené kráľovstvo 1000 4,3 4 4400
1. Mája 1968 Sellafield, Spojené kráľovstvo 550 4 4 1900
19. Juni 1961 Sellafield, Spojené kráľovstvo 540 4 3 800
10. Apríla 2003 Paks, HUN 360 3,9 3 42.8

a oveľa viac ...

INES a Zoznam udalostí a havárií v jadrových zariadeniach

 

***


opuch  Zoznam incidentov Horná časť stránky

opuch

 

Čo je Becquerel – jednotka rádioaktivity – definícia

Becquerel je jednotka SI na meranie množstva rádioaktivity. Jeden becquerel (1Bq) sa rovná 1 rozpadu za sekundu. Becquerel (symbol Bq). Becquerel je pomenovaný po Henrim Becquerelovi, francúzskom fyzikovi, ktorý objavil rádioaktivitu v roku 1896. dozimetria žiarenia.

1cm = 3,7 x 10 Bq = 37 GB q (1 curie = 37 giga becquerelov)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/

-

INES (International Nuclear Event Scale)

INES NEWS Udalosti - Aktuálne správy o incidente od MAAE...

Havárie jadrovej energie

Keďže sa ukázalo, že „zoznam jadrových udalostí INES“ má obmedzené využitie na empirické analýzy, traja výskumníci v oblasti rizika z University of Sussex a ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool a Didier Sornette, zostavili pre svoju prácu vlastný zoznam jadrových nehôd. a uverejnené 22. marca 2016 v časopise "Analýza rizík"publikoval článok na túto tému. Tento zoznam obsahuje niektoré nehody, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nedostali na zoznam INES...

Zoznam udalostí Incidenty a nehody v oblasti jadrovej energie (PDF)

NAMS - stupnica veľkosti nukleárnej havárie

Údaje z rôznych zoznamov v jednom súbore PDF...

Nehody v jadrovej energii + NAMS + INES (PDF)

-

Prečítajte si aj článok na 'www.spiegel.de' z 08.07.2016. júla XNUMX:
Riziko jadrovej energie: kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň?

-

Tagesschau.de z 11. marca 2014:

Náklady na jadrové havárie - Fukušima, Černobyľ a mnohé ďalšie

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Jadrové elektrárne:

jadrové havárie

Iné jadrové nehody a incidenty

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Jadrové zbrane AZ:

štáty s jadrovými zbraňami

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Existuje množstvo nehôd a únikov rádioaktivity Wikipedia už nenájdete.

Wikipedia:

Zoznam jadrových elektrární - celosvetovo

Zoznam jadrových zariadení - celosvetovo

Zoznam havárií v jadrových zariadeniach - celosvetovo
Nehoda --- INES 4 prídavok 7

Zoznam porúch v európskych jadrových elektrárňach
Incident --- INES 1 prídavok 3

Zoznam udalostí v nemeckých jadrových zariadeniach podliehajúcich hláseniu
Oznamovateľná udalosť --- INES 0

-

Wikipedia - anglicky:

Zoznam nehôd v jadrovej energetike podľa krajín

Zoznam jadrových a radiačných úmrtí podľa krajín

Zoznam vojenských jadrových nehôd

Zoznam civilných jadrových nehôd

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

'Vôbec nič' Informácie o Gundremmingen.

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrkadlo:

Kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň? - 08.07.2016

Jadrový štát - Japonsko v máji 2011

Po chrbte mi prebehne zimomriavka - Zrkadlo 17/1987

Incident THTR v "Spiegel" - Nemecko v júni 1986

Informácie o Gundremmingen - Nemecko v novembri 1975

Los Alamos - Zakázané mesto - USA v decembri 1962

Lucky Dragon V. - japonská rybárska loď neďaleko atolu Bikini v marci 1954

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

WNISR:

Správa o stave svetového jadrového priemyslu (WNISR)

 

**


Jadrový dozor v Nemecku

V Nemecku sa tento pojem vzťahuje na orgány jadrového dozoru a licenčné orgány, ktoré rovnako ako finančné orgány sídlia v spolkových krajinách, pričom legislatívnu kompetenciu v oblasti jadrového práva má spolková vláda. Nemecké jadrové dozorné orgány sú spravidla pridelené príslušnému ministerstvu životného prostredia a dohliadajú na bezpečnosť všetkých relevantných oblastí jadrových zariadení v príslušnej spolkovej krajine a schvaľujú všetky podstatné zmeny súvisiace s bezpečnosťou...

 

Federálne ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti

Federálny úrad pre radiačnú ochranu

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

Štátne ministerstvá životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia, ochrany klímy a energetického sektora Bádensko-Württembersko;


Bavorské štátne ministerstvo životného prostredia a ochrany spotrebiteľa;


Hesenské ministerstvo životného prostredia, ochrany klímy, poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa;


Ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko;


Ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko;


Ministerstvo životného prostredia, poľnohospodárstva, výživy, vinohradníctva a lesov RLP;


Saské štátne ministerstvo životného prostredia a poľnohospodárstva;

 

 **


Atómové orgány, zodpovedné za dohľad, financovanie
a niekedy aj na zakrytie:

MAAE - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

Belgičan: FANK Federálna agentúra pre jadrovú kontrolu

Čína: Čínska národná jadrová korporácia

Fínsko: STUK Säteilyturvakeskus

Francúzsko: ASN Autorité de surete nucléaire

Veľká Británia: Úrad pre jadrovú reguláciu

India: Regulačná rada pre atómovú energiu AERB

Irán: Iránska organizácia pre atómovú energiu

Izrael: Izraelská komisia pre atómovú energiu

Japonsko: Japonská agentúra pre jadrový dozor

Holandsko: KFD jadrová fyzická služba

Rusko: Rostekhnadzor

Švédsko: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Švajčiarsko: Federálny inšpektorát jadrovej bezpečnosti ENSI

Španielsko: ČSN Consejo de Seguridad Nuclear

Južná Kórea: Komisia pre jadrovú bezpečnosť a ochranu

Česká republika: Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť SÚJB

USA: Komisia jadrového dozoru NRC

*

Hľadáme aktuálne informácie. Ak môžete pomôcť, pošlite správu na: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


opuch  Zoznam incidentov Horná časť stránky

***

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu:

BI ochrana životného prostredia Hamm
Účel: kruhový THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


opuch  Zoznam incidentov Horná časť stránky

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
laurenz-m.jpg