Jadrový svet Príbeh uránu
INES a havárie jadrovej elektrárne Nízke rádioaktívne žiarenie?!
Preprava uránu cez Európu Koncept nasadenia ABC

AGNES (International Nuclear Event Scale)

a zoznam nehôd a havárií v jadrových zariadeniach


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***

INES - Medzinárodná hodnotiaca stupnica - Obrázok z GRS

INES úroveň 0 - 7 / krátky názov

Úroveň 0 – 7
Aspekty
1. aspekt:

Rádiologické účinky mimo zariadenia

2. aspekt:

Rádiologické účinky v rámci zariadenia

3. aspekt:

Zhoršenie bezpečnostných opatrení

INES kategória 7
7 Katastrofálna nehoda
Najzávažnejšie uvoľnenie:

Účinky na zdravie a životné prostredie v širokom rozsahu

INES kategória 6
6 Vážna nehoda
Významné uvoľnenie:

Plné nasadenie opatrení na kontrolu katastrof

INES kategória 5
5 Vážna nehoda
Limitované vydanie:

Použitie individuálnych opatrení na kontrolu katastrof

Vážne poškodenie aktívnej zóny reaktora / rádiologických bariér
INES kategória 4
4 nehoda
Nízke uvoľnenie:

Radiačná záťaž obyvateľstva približne na úrovni prirodzenej radiačnej záťaže

Obmedzené poškodenie aktívnej zóny reaktora / rádiologických bariér

Vystavenie personálu žiareniu s následkom smrti

INES kategória 3
3 Vážny incident
Veľmi nízke uvoľňovanie:

Radiačná záťaž obyvateľstva rovná zlomku prirodzenej radiačnej záťaže

Silná kontaminácia

Akútne poškodenie zdravia personálu

Takmer nehoda

Rozsiahle zlyhanie odstupňovaných bezpečnostných opatrení

INES kategória 2
2 incident
  Značná kontaminácia

Neprípustne vysoká radiačná záťaž medzi zamestnancami

Nehoda

Obmedzené zlyhanie stupňovitých bezpečnostných opatrení

INES kategória 1
1 chyba
    Odchýlka od prípustných rozsahov pre bezpečnú prevádzku systému
INES kategória 0
0 Udalosť podliehajúca hláseniu
    Žiadny alebo veľmi malý význam pre bezpečnosť

***

INES! Čo sa deje?

Zomrieť Zoznam podujatí INES zahŕňa iba udalosti za posledných 12 mesiacov.

Kompletný archív, minimálne od založenia IAEA (Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu) v roku 1957, neexistuje. Dopyty na túto tému boli doteraz ignorované...

Nedobrovoľne sa vynárajú dve alebo tri otázky:

1. Postarajte sa o spolupráca der WHO MPO MAAE, OECD / NEA a WANO že transparentnosť sa stáva zahmlievaním?

2. Bol INES vytvorený, aby zabránil prehľadnosti?

3. Je záhradník možno koza?

 

Správa SPIEGEL o skrytých incidentoch jadrových elektrární po celom svete

Ľudstvo niekoľkokrát prekĺzlo pred katastrofou len o vlások. Odhaľuje to 48 správ o nehodách, ktoré utajila Viedenská medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: poruchy, často najbizarnejšieho, profánneho druhu od Spojených štátov a Argentíny po Bulharsko a Pakistan...

Po chrbte mi prebehne zimomriavka Zrkadlo 17/1987

 

Stav INES nie je dobrý!

Buďte v zozname INES Nuclear Event List Fukušima 12. marca 2011 a Černobyľ 26. apríla 1986 ako INES Kategória 7 a takmer super katastrofa z Harrisburg 28. marca 1979 als Kategória 5 klasifikované.

Uvoľňovanie rádioaktivity do životného prostredia však pokračovalo

28. Marca 1979 v Harrisburgu s 3,7 milióna TBq (INES Kategória 5)
oveľa vyššie ako na
11. Marca 2011 vo Fukušime s 1,59 milióna TBq (INES Kategória 7),
Klasifikácia INES sa javí podobne zmätená v porovnaní s
26. Apríla 1986 v Černobyle s 5,2 milióna TBq (INES Kategória 7).

 

Rovnako nepochopiteľné je pre mňa, prečo k nehode došlo v THTR 300 v Hamm / Uentrop len ako AGNES Kategória 0 bol klasifikovaný aj napriek tomu, že vysoko rádioaktívny grafitový prach bol uvoľnený do životného prostredia 4. a 5. mája 1986, pretože podľa kritérií INES sa aj „veľmi nízky únik rádioaktivity do životného prostredia“ považuje za AGNES Kategória 3 Vážny incident hodnotiť.

Podobná situácia je aj pri nehode v Kanade 17. marca 2011 v jadrovej elektrárni Pickering / OntarioPri tejto nehode bolo do jazera Ontario vypustených 73.000 XNUMX litrov kontaminovanej vody a stále neexistuje klasifikácia INES. Ďalšie incidenty sa zrejme nedali správne klasifikovať, pretože situácia vraj zostala dodnes nejasná (napr. Gundremmingen 1975 a 1977).

 

Neskôr som našiel nasledujúce články, ktoré vrhajú trochu svetla na nekonzistentnosť hodnotení INES:

1. - Položka von FYZIKA DNES 12

Preložené s www.DeepL.com/Translator (bezplatná verzia):

Objektívna veľkostná škála pre jadrové havárie na kvantifikáciu vážnych a katastrofických udalostí 

David Smithe

Deficity v existujúcej medzinárodnej stupnici jadrových udalostí (INES) sa ukázali ako jasné porovnaním medzi nehodami v roku 2011 v jadrovej elektrárni Fukušima Daiichi a v roku 1986 v Černobyle.

(Poznámka - obe boli pomenované INES Kategória 7 hoci 1986 milióna TBq rádioaktivity bolo uvoľnených v Černobyle v roku 5,2 a 2011 TBq vo Fukušime v roku 1,59.)

 - Po prvé, stupnica je v podstate diskrétne kvalitatívne hodnotenie, ktoré nie je definované nad úrovňou udalosti 7.

 Po druhé, bol navrhnutý ako nástroj pre styk s verejnosťou, nie ako objektívna vedecká miera.

 Po tretie, jeho najvážnejším nedostatkom je, že si mýli veľkosť a intenzitu.

Navrhujem novú kvantitatívnu veľkostnú škálu pre jadrové nehody (NAMS). Používa prístup magnitúdy zemetrasenia na výpočet magnitúdy nehody M = log (20R), kde R = atmosférický únik rádioaktivity mimo lokality, normalizovaný na ekvivalenty jódu-131 Terabecquerel ...

 

2. - Článok zo spiegel.de z 08. júla 2016: 

Riziko jadrovej energie: kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň?

V súhrne:

Rizikoví výskumníci pochybujú o metódach výpočtu, pomocou ktorých možno odhadnúť výskyt havárií v jadrových elektrárňach. Predovšetkým krátky rozdiel iba 25 rokov medzi katastrofami v Černobyle a Fukušime nezodpovedá dlhým časovým úsekom bez vážnych incidentov, s ktorými operátori operujú. Je možné, že riziká jadrovej energie sú systematicky podceňované...

 

**

Havárie jadrovej energie

Keďže sa ukázalo, že „Zoznam jadrových udalostí INES“ má obmedzené využitie na empirické analýzy, traja výskumníci v oblasti rizika z University of Sussex a ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool a Didier Sornette, majú svoj vlastný pre svoju prácu. Zoznam jadrových havárií zostavené a uverejnené 22. marca 2016 v časopise "Analýza rizík"publikoval článok na túto tému. Tento zoznam obsahuje niektoré nehody, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nedostali na zoznam INES...

 

NAMS - stupnica veľkosti nukleárnej havárie

Škála veľkosti nukleárnych nehôd Davida Smythea sa snaží napraviť nedostatky Medzinárodnej škály jadrových udalostí (INES) tým, že na rozdiel od INES:

 - je súvislá a hore otvorená

 - je spojená s objektívnou premennou (TBq)

 - Oddeľuje veľkosť od intenzity

Analogicky k dvom zemetrasným stupňom:

Jedna stupnica hodnotí fyzickú silu zemetrasenia, druhá zvažuje deštruktívny účinok zemetrasenia, ktorý závisí okrem iného aj od geologických a štruktúrnych faktorov. Môžeme to vidieť napríklad pri porovnaní roztavenia aktívnej zóny vo výskumnom reaktore Lucens (1969) s požiarom vo Windscale (1957). Obe havárie boli ohodnotené 5 na stupnici INES, hoci oveľa závažnejší incident sa odohral v Lucens – no vďaka podzemnej konštrukcii reaktora nedošlo k rádioaktívnej kontaminácii oblasti.

NAMS je založený na množstve rádioaktivity, ktorá sa uvoľňuje do atmosféry a životného prostredia außerhalb znečistený areál reaktora...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Accident_Magnitude_Scale

 

Údaje z rôznych zdrojov (Incidenty a nehody v jadrovej energetike, MENÁ - Stupnica veľkosti jadrovej nehody, INES - International Nuclear Event Scale, Wikipedia a v neposlednom rade Jadrové elektrárne mor) Mám v nasledujúcom zozname 'Incidenty a havárie v jadrových zariadeniach'' a z nespracovaných údajov vytvoril nasledujúci súbor PDF:

 

Nehody v jadrovej energii + NAMS + INES (PDF)

 

Tu je úryvok z PDF: Najšpinavší tucet ...

Dátum, miesto a únik rádioaktivity v Terabecquerel, klasifikácia v zoznamoch NAMS a INES a náklady v miliónoch dolárov (výmenný kurz dolára z roku 2013):

dátum

Dátum

umiestnenie

Mesto

Uvoľnenie (TBq)

 Terabecquerel

MENÁ

 

AGNES

 

Štát

(milión USD)

26. Apríla 1986 Černobyľ,
Ukr.
5,2 milióna 8 7 259336
28. Marca 1979 TMI, Harrisburg,
USA
3,7 milióna 7,9 5 10910
11. Marca 2011 Fukušima,
JPN
1,59 milióna 7,5 7 166089
29. september 1957 mayak,
ZSSR
1,0 milióna 7,3 6 1733
11. september 1957 skalnaté plochy,
USA
7800 2,3 5 8189
1. Apríla 1967 mayak,
ZSSR
5600 5 5 0
6. Apríla 1993 Seversk,
Rus.
3500 4,8 4 51.4
7. októbra 1957 vietor,
UK
1786 4,6 5 89.9
25. Marca 1955 Sellafield,
UK
1000 4,3 4 4400
1. Mája 1968 Sellafield,
UK
550 4 4 1900
19. Juni 1961 Sellafield,
UK
540 4 3 800
10. Apríla 2003 balíčky,
Ma
360 3,9 3 42.8

 a oveľa viac.

***

Zoznam incidentov a nehôd
v jadrových zariadeniach


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyK referenciám horeAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

12.03.2011 - Fukušima nami všetkými otriasla. Ale nechcel som sa navždy ponoriť do tichej oddanosti a zdesenia alebo vykonávať nejaké nezmyselné preskakovanie. Chodiť po ulici mávať vlajkami, kričať heslá a počúvať pokrytecké klebety politikov, nič z toho nie je moja šálka čaju. Tak som začal robiť tento zoznam. Takýto - dúfam, že trochu - úplný prehľad mi chýbal už od začiatku osemdesiatych rokov, ale vždy som bol príliš lenivý, aby som to urobil sám - až do jari 1980.

*

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníPri práci na tomto zozname som „narazil“ na oboch Atómové bomby nad Japonskom ako aj nad viac ako Testy atómových bômb v roku 2050 ktoré sa celosvetovo uskutočňujú od roku 1945.

Dosť „mimo témy“, pretože atómové bomby a ich testy nie sú zahrnuté v zozname INES, ale tieto a ďalšie fakty o „uvoľňovaní rádioaktivity“ som nechcel a nemohol vynechať ...

Toto nie je „čistá doktrína“, viem a vopred sa za to ospravedlňujem.

Ak by som zabudol alebo prehliadol niečo dôležité alebo som urobil inú chybu, podeľte sa o svoje poznatky a upozornite ma na to. Budem sledovať každý seriózny tip a potom okamžite začlením nové poznatky.

 

Werner Neubauer

 

PS. Kým som pracoval hodiny a hodiny, aby som zostavil tento dosť nudný zoznam našich žiarivých zločinov od roku 1940, hlavou mi stále lietala jedna myšlienka:

"Údaje, na ktorých je založená táto takmer nekonečná olovená púšť, by mali byť v skutočnosti ozdobené peknými farebnými obrázkami."

Takže krátko po predbežnom dokončení tohto zoznamu som s pomocou Google Maps spustil 'Mapa jadrového sveta'vytvoriť.

 

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr   Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2017

-------------------------------------------------- -------------------------

03. september - P'unggye-ri, šiesty severokórejský test jadrovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníDňa 03. septembra 2017 o 11:00 miestneho času zaregistrovali stanice na monitorovanie zemetrasenia na celom svete umelo spôsobené zemetrasenie v Severnej Kórei. Podľa čínskej agentúry pre zemetrasenie malo magnitúdu 6,3 - agentúra ho použila na korekciu počiatočných amerických meraní, ktoré pôvodne udávali 5,6. Severná Kórea oznámila úspešný test vodíkovej bomby. Rovnako ako v predchádzajúcich testoch sa hypocentrum nachádzalo v regióne Kilchu na severovýchode krajiny, kde sa tiež nachádza testovacie miesto jadrových zbraní P'unggye-ri.

Zatiaľ to bolo posledné z celkového počtu 2056 Testy jadrových zbraní po celom svete...

V dôsledku tohto jadrového testu Bezpečnostná rada OSN rozhodne o ďalšom sprísnení sankcií voči Severnej Kórei...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2016

-------------------------------------------------- -------------------------

09. september - P'unggye-ri, piaty severokórejský test jadrovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníDňa 09. septembra 2016 okolo 2:30 SEČ zaregistrovali stanice v Južnej Kórei, Číne, USA a Európe zemetrasenie s magnitúdou 5,3 v Severnej Kórei. O niekoľko hodín neskôr Severná Kórea oznámila, že úspešne otestovala atómovú bombu.

V dôsledku tohto jadrového testu Bezpečnostná rada OSN rozhodne o ďalšom sprísnení sankcií voči Severnej Kórei...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

04. január - P'unggye-ri, štvrtý severokórejský test jadrovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníZemetrasné stanice v Južnej Kórei, Číne, USA a Európe zaregistrovali 06. januára 2016 okolo 2:30 SEČ umelo vyvolané zemetrasenie s magnitúdou 5,1 v Severnej Kórei. Asi o hodinu neskôr Severná Kórea oznámila úspešný test vodíkovej bomby. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2015

-------------------------------------------------- -------------------------

18. augusta - Blaaiis, FRA INES kategória 2

Náhodné preexponovanie pracovníka dávkou ionizujúceho žiarenia prekračujúcou regulačné limity.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

28. mája - Cattenom, FRAINES kategória 1

Neočakávané otvorenie ventilu v sekundárnom systéme, čo malo za následok únik pary

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2014

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategória 117. mája - Tarapore, Maharashtra, IND

Predávkovanie pracovníka počas procesu prenosu ožiareného detektora neutrónov.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tarapur

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tarapur_(Indien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2013

-------------------------------------------------- -------------------------

26. september - Vrchnáky, NLDINES kategória 2

Tri zo šiestich regulačných tyčí vykazovali poruchy a elektráreň musela byť odstavená na 5 mesiacov.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Energie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Niederlande

-------------------------------------------------- -------------------------

24. apríla - Blaaiis, FRA INES kategória 2

Neúmyselné predávkovanie zamestnancom nad zákonný limit.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. február - P'unggye-ri, tretí jadrový test Severnej Kórey

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraní12. februára 2013 okolo 12:4 miestneho času (4,9:5,2 SEČ) zaznamenali strediská riadenia zemetrasení vo viacerých krajinách umelo vyvolané zemetrasenie s magnitúdou 6 až 7 v Severnej Kórei. Hypocentrum sa nachádzalo asi kilometer pod povrchom v regióne Kilchu na severovýchode krajiny, kde sa nachádza testovacie miesto jadrových zbraní P'unggye-ri. Štátna tlačová agentúra KCNA už skôr ohlásila "akciu vysokej intenzity". Po zemetrasení KCNA oznámila podzemný test ľahkej, miniaturizovanej jadrovej zbrane, ale silnejšej ako predtým. Výbušnú silu odhadla Južná Kórea na 40 až XNUMX kiloton ekvivalentu TNT, čo je asi polovica výbušnej sily atómovej bomby v Hirošime. Nemeckí experti z Federálneho inštitútu pre geovedy a prírodné zdroje (BGR) odhadli výbušnú silu na XNUMX kiloton. 

V dôsledku tohto testu jadrovej zbrane Bezpečnostná rada OSN 7. marca 2013 jednomyseľne rozhodla o sprísnení sankcií voči Severnej Kórei. Okrem iného sa rozhodlo o zákazoch cestovania a zmrazení účtov. Severokórejské vedenie pred zasadnutím Bezpečnostnej rady po prvý raz pohrozilo Spojeným štátom a Južnej Kórei preventívnym jadrovým útokom. V reakcii na nové sankcie OSN Severná Kórea o niekoľko hodín neskôr zrušila svoj pakt o neútočení s Južnou Kóreou a všetky ďalšie súvisiace dohody. Uzavretý bude aj stály spojovací kanál na juh známy ako „červený telefón“. Severná Kórea tiež oznámila rozšírenie svojho programu jadrových technológií...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2012

-------------------------------------------------- -------------------------

18. január - Cattenom, FRA

INES kategória 2

Dňa 18. januára 2012 došlo k incidentu stupňa INES 2. Chýbajúci komponent nezabránil spätnému prúdeniu v chladiacich potrubiach bazéna zásobníka palivových článkov 2. a 3. bloku. Zásobník mohol byť vyprázdnený nekontrolovane. V dôsledku poruchy mohlo prívodné potrubie chladiacej vody nádrže s vyhoretým palivom - namiesto prívodu bežnej vody - nasávať vodu z nádrže, čo by ju pomaly vyprázdnilo a viedlo k väčším únikom rádioaktivity. Zvyčajne existuje zariadenie na prerušenie tohto procesu odsávania. V januári sa v Cattenom zistilo, že toto nebolo nikdy inštalované v blokoch 2 a 3. Ak by sa tam nádrž vyprázdnila, posledným protiopatrením by mohlo byť načerpanie vonkajšej vody, napríklad z rieky, pomocou cisternových hasičských áut a hadicových spojov. INES 2...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2011

-------------------------------------------------- -------------------------

17. marec - Pickering, Ontário, CAN

Do jazera na hraniciach Kanady a USA natieklo podľa prevádzkovateľa 73.000 XNUMX litrov vody z jadrovej elektrárne Pickering pre problém s tesnením na čerpadle. Podľa informácií voda obsahovala stopy rádioaktívneho materiálu trícium. Z dôvodov, ktoré mi nie sú známe, pre tento incident neexistovala klasifikácia INES ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Pickering

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Pickering_(Kanada)

-------------------------------------------------- -------------------------

13. marec - terč, BEL INES kategória 2

Dňa 13. marca 2011 bolo zistené poškodenie vodného čerpadla v bloku 4 a klasifikované ako INES Level 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. marec - Fukušima 2 Daini, JPN INES kategória 3

Kvôli veľkému zemetraseniu Tōhoku z 11. marca 2011 a následnému cunami boli v jadrovej elektrárni Fukušima-Daini (Fukušima II) automaticky vypnuté všetky 4 reaktorové bloky.

Dňa 12.03.2011. marca 1 stúpla teplota v kondenzačných komorách blokov 2, 4 a 100 nad 10 °C a systémy znižovania tlaku prestali fungovať. Pre Fukušimu II bola nariadená evakuačná zóna s polomerom 20 kilometrov. Evakuačná oblasť Fukušima II bola takmer celá v 3 km evakuačnej zóne pre Fukušimu I Daiichi. Teplota v 15 reaktoroch klesla pod 100 °C len XNUMX. marca.

Japonský jadrový dozorný úrad (NISA) 18.04.2011. apríla 3 ohodnotil udalosti vo Fukušime-Daini XNUMX. úrovňou INES.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daini_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

 12. marec - Fukušima 1 Daiichi, JPN INES kategória 7

V dôsledku poškodenia napájacieho a chladiaceho systému, ktoré boli spôsobené veľkým zemetrasením Tōhoku z 11. marca 2011 a následnou vlnou cunami, ako aj nedostatkom káblov pre mobilné elektrocentrály, došlo v troch zo šiestich o hod. jadrová elektráreň Fukušima-Daiiči (Fukušima I) Reaktor blokuje prehriatie jadra reaktora.

Došlo k niekoľkým výbuchom:
V bloku 1 dňa 12. marca
v bloku 3 dňa 14. marca a
v bloku 2 dňa 15. marca,

pri ktorých došlo k zničeniu vonkajších plášťov budov a úniku rádioaktívneho materiálu. Okrem toho 15. marca v reaktorovom bloku 4 vypukol požiar. Jadrá reaktorov 1. a 3. bloku boli zaplavené morskou vodou a kyselinou boritou kvôli provizórnemu chladeniu a ochrane pred rádioaktívnym žiarením. Japonská vláda nariadila evakuačné opatrenia v okruhu 20 km, ktoré doteraz postihli okolo 80.000 XNUMX ľudí.

Udalosti v blokoch 1 až 3 boli 18. marca 2011 japonským jadrovým regulačným úradom (NISA) predbežne zaradené do úrovne INES 5. Francúzsky úrad pre atómovú bezpečnosť Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a americký Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť (ISIS) však 15. marca ohodnotili incidenty na úrovni 6 INES.

Dňa 12.04.2011. apríla 7 japonský jadrový regulačný úrad (NISA) postavil Fukušimu-Daiiči na úroveň katastrofy v Černobyle (INES úroveň XNUMX) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daiichi_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

16. február - trikastínu, FRA INES kategória 2

Dňa 16. februára sa zistilo, že vo viac ako polovici havarijných dieselagregátov v blokoch 3 a 4 môžu predčasne zlyhať niektoré jednotlivé diely, ktoré boli použité pred dvomi rokmi za účelom výmeny, ak nafta beží dlhšiu dobu čas. Pri teste v inej JE sa tieto kvalitatívne nedostatky ukázali ako príčina totálneho zlyhania dieselov, no tam nimi bola vybavená len malá časť z nich. V prípade výpadku externej elektrickej siete a rezervnej siete (núdzový zdroj) by Tricastinom 3/4 nebolo zabezpečené napájanie na dochladzovanie rozpadového tepla v aktívnej zóne reaktora, v najhoršom prípade by mohlo dokonca viesť k roztaveniu aktívnej zóny v oboch blokoch. (INES úroveň 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2010

-------------------------------------------------- -------------------------

2. január - Vermont Yanks, USA

Majiteľ Entergy 27. augusta 2013 napriek predĺženej licencii oznámil, že jadrová elektráreň by mala byť vyradená z prevádzky v roku 2014, keďže ďalšia prevádzka už nie je ekonomicky rentabilná. Dôvodom rozhodnutia senátu bola a Únik trícia do podzemia elektrárne, čím dozorný orgán NRC ubezpečil, že nedochádza k bezprostrednému ohrozeniu podzemných vôd a že vývoj je monitorovaný meracími sondami ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vermont_Yankee

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vermont_Yankee_(USA)

-

Americká jadrová elektráreň - rádioaktívne látky kontaminujú pôdu:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/us-atomkraftwerk-radioaktive-substanzen-verseuchen-boden-a-686621.html

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2009

-------------------------------------------------- -------------------------

27. december - Fessenheim, FRA INES kategória 1

27. decembra došlo v JE Fessenheim k podobnej poruche ako predtým v Cruase, kedy sa zvyšky rastlín dostali do chladiaceho okruhu pri spúšťaní reaktora (INES 1. stupeň).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fessenheim_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

02. december - Cruas, FRA INES kategória 2

2. decembra sa v bloku 4 JE Cruas nazbieralo lístie a iné jesenné nečistoty v okruhu riečnej chladiacej vody a zablokovali ho. Reaktor bol vypnutý a prevedený do horúceho pohotovostného režimu s núdzovým prívodom nezávislým na prietoku cez parogenerátor. Aj po tomto procese sa však jadro reaktora musí z dôvodu prebiehajúceho rozpadu ďalej chladiť riečnou chladiacou vodou v takzvanom režime dochladzovania, aby sa neprehrievalo a neroztopilo. Bol spustený vnútorný havarijný plán a v rámci havarijného opatrenia bol napojený chladiaci okruh chladiaceho bazéna pre články vyhoreného paliva na chladiaci okruh reaktora. Po 5,5 hodinách sa upchatie v sacej konštrukcii odstránilo a obnovila sa normálna prevádzka dochladzovania. Incident bol klasifikovaný podľa INES 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

15. október - Cadarache, FRA INES kategória 2

Vo francúzskom jadrovom zariadení Cadarache objavili pravdepodobne už v júni pri demontážnych prácach 39 kilogramov plutónia. a Agentúra pre atómovú bezpečnosť ASN práce zastavili 15. októbra a incident zaradili do INES kategórie 2. Okrem toho obvinila operátora, že udalosť nenahlásil včas ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Cadarache

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cadarache_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. augusta - Gravelines, FRA INES kategória 1

Montážny systém nedokázal správne vysunúť vyhorené palivové tyče z jadrovej elektrárne Gravelines a spôsobil zaseknutie palivových tyčí a odstavenie reaktora.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25. mája - P'unggye-ri, druhý severokórejský test atómovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníPodzemie, 10-20 kiloton (kT) - 25. mája 2009 sa v Severnej Kórei uskutočnil druhý jadrový test. Podľa ruských informácií malo výbušné zariadenie výbušnú silu 20 kiloton. Okrem jadrového testu bolo odpálených niekoľko rakiet krátkeho doletu.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2008

-------------------------------------------------- -------------------------

Asco, ESP Kategória INES 1 - 3

Medzi 5. septembrom a 6. novembrom bolo v zariadení s dvomi jednotkami zaregistrovaných osem incidentov INES, z toho päť v bloku II. (Zdroj: ČSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

október - Gravelines 5, FR Kategória INES 1 - 3

Pri revízii v júni bol vymenený motor jedného z dvoch dieselov s núdzovým pohonom. Po viac ako troch mesiacoch, v októbri, sa zistilo, že tento náhradný motor nebol správne nainštalovaný: Diesel by nebol k dispozícii tri mesiace, čo predstavuje príliš dlhé zlyhanie redundancie (zdroj: ASN).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25. augusta - IRE Fleurus, BEL INES kategória 3

V oblasti zneškodňovania odpadu v Inštitúte pre rádionuklidy (francúzsky: Institut des Radioéléments - IRE) v belgickom Fleurus sa pri prevoze tekutého odpadu uvoľnilo komínom odhadom 45 GBq jódu-131. Belgický jadrový dozorný úrad Agence Fédérale de Contrôle Nucleaire (AFCN) okamžite po nahlásení havárie zatvoril IRE, výrobcu rádioizotopov pre medicínsky sektor. Polícia šesť dní po incidente varovala obyvateľov pred konzumáciou ovocia, zeleniny, mlieka a vody z oblasti cez reproduktory po tom, čo vládny krízový štáb odvolal prvotné všetko jasné a aktivoval európsky informačný systém ECURIE. Udalosť bola klasifikovaná ako „vážny incident“ na úrovni 3 na stupnici INES.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft/belgien-strahlenunfall-schwerer-als-gedacht

-------------------------------------------------- -------------------------

15. júla - Santa Maria de Garona, ESP Kategória INES 1 - 3

15. júla a 19. augusta boli testované dva batériové systémy závodu. Ich určená kapacita bola podľa úradu ČSN nedostatočná. V prípade poruchy tieto jednosmerné systémy plnia rôzne bezpečnostné funkcie, napríklad ako pomoc pri štartovaní havarijnej nafty alebo zobrazenie stavu reaktora. Hlavným problémom tejto udalosti je, že po zistení nefunkčnosti prvého systému 15. júla operátor druhý systém netestoval hneď, ale až 19. augusta ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

júl - trikastínu, FRA Kategória INES 1 - 3

23. júla bolo počas údržbárskych prác v elektrárni rádioaktívne kontaminovaných približne 100 ľudí, avšak pod limitnými hodnotami dávky (zdroj: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

júl - Eurodif, FRA Kategória INES 1 - 3

8. júla uniklo 30 metrov kubických rádioaktívnej kvapaliny zo závodu na obohacovanie uránu Eurodif a časť sa dostala do okolitých riek (zdroj: ASN/ IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearanlage_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

06. jún - Philippsburg, ENG INES kategória 1

Podľa Ministerstva životného prostredia Bádenska-Württemberska bol v noci na piatok 6. júna 2008 zistený pokles tlaku v kontajnmente I. bloku, ktorý prekročil prípustné hodnoty. Nádoba, ktorá uzatvára dôležité časti reaktora, má pri bežnej prevádzke mierny pretlak 20 milibarov. Stanovený pokles tlaku bol podľa ministerstva 1 milibar za hodinu a bol spôsobený netesnosťou. K úniku došlo pri spustení systému po generálnej oprave a bezprostredne po zaplavení nádrže dusíkom. (INES úroveň 1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

jún - Rivne, UKR Kategória INES 1 - 3

Necelé dva týždne po Krškovi sa rovnaký scenár zopakoval aj v ukrajinskej JE Rivne / Rowno. Tentoraz médiá informovali veľmi málo alebo vôbec. Elektráreň bola dočasne odpojená od siete.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Riwne

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Riwne_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. jún - rastlina, SVN INES kategória 0

Dňa 4. júna 2008 o 15:07 došlo k havárii úniku chladiacej kvapaliny. V hlavnom chladiacom systéme (primárny okruh) unikla chladiaca kvapalina a výstup reaktora bol následne priškrtený. Reaktor bol odstavený a úplne odstavený o 20:10, aby sa vyšetrila príčina problému. Podľa slovinského úradu jadrového dozoru sa uniknutá rádioaktívna voda zachytila ​​v kontajnmente, bezpečnostnom kontajneri. Mimo jadrovej elektrárne neboli žiadne účinky. Incident bol klasifikovaný ako "nezvyčajný", najnižší stupeň nebezpečenstva.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Smieť - Cruas 4, FR Kategória INES 1 - 3

Tento blok bol v revíznom stave s otvoreným reaktorom. Zrazu sa zistilo, že dva ventily odvodu zvyškového tepla boli celé štyri dni len čiastočne otvorené, čo značne sťažilo odvod tepla po rozpade. Píše z automatického budíka ASN nič, je teda možné, že sa to celé spozorovalo až po týchto štyroch dňoch objavením sa pary v záplavovej nádrži reaktora (Poznámka: JE musia ochladiť palivo aj po vychladnutí a prvom otvorení reaktora, ako štiepne produkty pokračujú s degresívnou intenzitou, rozpad). Skutočnosť, že zrejme neboli zaregistrované žiadne nezvyčajné dávky, možno vysvetliť tým, že voda v reaktore je pred odstavením technicky vyčistená.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

Apríl - Flamanville, FRA Kategória INES 1 - 3

V bloku 2 Akw Flamanville bolo podľa Úrad jadrového dozoru ASN "Silná korózia" zistená v chladiacom potrubí motora oboch núdzových dieselových generátorov. Bezpečnostné rezervy pre prípad núdzového napájania boli preto malé ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Flamanville

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Flamanville_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

Apríl - Asco, ESP INES kategória 2

Objav rádioaktivity z budovy palivovej kazety v areáli závodu. Hoci boli dávky pod limitnými hodnotami, úrad ČSN klasifikoval incident stupňom INES 2: Operátor celé mesiace nesprávne interpretoval jasné indikácie (spúšťanie alarmov aktivity) a najnovšie poskytol ČSN s bagatelizujúcimi údajmi ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. február - Omrvinky, ENG

Krümmel - Atómová elektráreň Geesthacht - Ráno 4. februára 2008 došlo v elektrárni k tlejúcemu požiaru ventilačného systému. Úrad jadrového dozoru následne vyslal experta. Rádioaktivita však nikdy neunikla, pretože miesto nešťastia bolo mimo budovy reaktora. Tento incident opäť vzbudil veľký záujem médií a využili ho viaceré organizácie na ochranu životného prostredia ako príležitosť opakovane spochybňovať JE Krümmel a bezpečnosť jadrovej energetiky. V tomto čase bola elektráreň od roku 2007 nečinná.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

február - La Hague, FRA Kategória INES 1 - 3

Vysoko aktívne látky upravované v tomto prepracovacom závode neustále uvoľňujú výbušný vodík, ktorý pri reakcii s kyslíkom ohrozuje tesnosť budovy, ktorá je oveľa zraniteľnejšia ako v západných jadrových elektrárňach. Aby sa zabránilo výbuchu, vzduch v budove sa nepretržitou cirkuláciou zbavuje vodíka. 3,5 hodiny táto cirkulácia fungovala len v bežnej prevádzke, obe záložné vedenia vzduchu neboli v prevádzke pre závady alebo údržbárske práce. (Zdroj: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

február - Paluel, FRA Kategória INES 1 - 3

V jednom zo štyroch blokov, ktoré existovali viac ako päť mesiacov, boli vo februári zistené nesprávne dispozície izolačných tvaroviek. "To spochybňovalo tesnosť kontajnmentu," píše ASN, "keď sa v predmetnom období stala nehoda". Roztavenie jadra mohlo spôsobiť uvoľnenie.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paluel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paluel_(Frankreich)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2007

-------------------------------------------------- -------------------------

December - Vandellòs 2, ESP Kategória INES 1 - 3

Po tom, čo osem španielskych blokov JE zaznamenalo 14 incidentov INES len v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch, došlo v decembri k ďalšiemu incidentu vo Vandellos. Počas testu so spusteným reaktorom sa niektoré vypínacie tyče nečakane zrútili do aktívnej zóny. Podľa dozorného orgánu ČSN to viedlo k poklesu tlaku v okruhu reaktora, a tým k spusteniu núdzového chladenia. Následné zvýšenie tlaku vyvolalo aj aktiváciu bezpečnostných ventilov reaktora a únik mierne kontaminovanej chladiacej vody do jímky kontajnmentu. Bol spustený interný núdzový predpoplach.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusta - Beznau 1, CHE Kategória INES 1 - 3

21. augusta blok 2 prechádzal každoročnou revíziou. Spoločné rezervné napájanie siete bolo vypnuté kvôli údržbárskym prácam. Na kompenzáciu bol núdzový dieselový generátor bloku 1, ktorý beží na plné zaťaženie, zapnutý na voľnobeh. Po obnovení záložnej siete sa zistilo, že tento diesel by v dôsledku poruchy nesplnil svoju funkciu núdzového napájania. Podľa úradu HSK by teoreticky došlo ku krížovému napojeniu na havarijnú naftu odstavného bloku 2, ale aj táto nafta bola v údržbe. Ak by bola povodeň ako len pred dvanástimi dňami, vodná elektráreň by tiež nemala dostatok núdzového výkonu. Pri dodatočnom prerušení hlavnej siete by KKB 1 zostali len dva dieselové generátory, aby sa zabránilo roztaveniu aktívnej zóny, každý z nich len s 50 % potrebného núdzového výkonu. Tieto alebo k nim pripojené čerpadlá núdzového chladenia by mohli po zapnutí v dôsledku poruchy pomerne rýchlo zlyhať.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Beznau

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beznau_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

júl - Dolný Weser, ENG INES kategória 1

Podľa správy E.ON z júla bol jeden zo štyroch reťazcov núdzového a dochladzovacieho systému počas bližšie nešpecifikovaného času "k dispozícii len v obmedzenom rozsahu". Okrem toho sa pravidelne vykonávali opravy na druhej linke. Zostávajúce dva reťazce (2 x 50 %) by v prípade potreby poskytli dostatočnú chladiacu kapacitu pre obmedzujúci incident.

Nákladný dom následne dodal a kritizoval túto skutočnosť: Operátor o poruche na príslušnej linke vedel už viac ako rok, ale nebola odstránená. (INES úroveň 1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Unterweser

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Unterweser_(Niedersachsen) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jún - Brunsbuettel, ENG INES kategória 0

Pri údržbárskych prácach v rozvodni mimo areálu elektrárne spoločnosťou E.ON došlo z doposiaľ neobjasneného dôvodu ku skratu pri zapnutí novoinštalovaného meniča. V dôsledku toho bola JE 28. júna 2007 odpojená od siete a odstavená pomocou automatického núdzového vypnutia. Podľa TÜV Nord odstávka neprebehla hladko. V dôsledku unikajúceho oleja vznikol v turbíne malý tlejúci požiar. Okrem toho by sa na krycích plechoch vytvorili trhliny.

Po opätovnom spustení reaktora nesprávna obsluha personálu viedla k dvom odstávkam v systéme čistenia vody v reaktore 1. júla. Pri zavádzaní vody z reaktora do kondenzačnej komory bola prekročená limitná hodnota. Táto hraničná hodnota je určená na označenie prasknutého potrubia v systéme a následné nasmerovanie systému na vypnutie, ale nedošlo k prasknutiu potrubia.

Napriek výslovnej požiadavke dozoru nad reaktorom zástupcovi vedúceho závodu z 2. júla, tento najskôr túto udalosť, ktorú treba ohlásiť, poprel, oficiálne bola nahlásená až 6. júla napoludnie. (INES úroveň 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jún - Omrvinky, ENG INES kategória 0

28. júna 2007 začal v areáli JE požiar transformátora, ktorý sa podarilo uhasiť v priebehu niekoľkých hodín. Transformátorový olej sa údajne vznietil v dôsledku skratu z nevysvetliteľnej príčiny. Podľa úradov nehrozilo jadrovej oblasti JE žiadne nebezpečenstvo, nedošlo k žiadnym zraneniam. Jadrový reaktor bol odstavený pomocou núdzového odstavenia.

Na mieste zasahoval hasičský zbor s približne 80 záchrannými zložkami, aby zasahovali proti požiaru. Podľa názoru kielskeho ministerstva sociálnych vecí, ktoré je zodpovedné za jadrový dozor, udalosti v Krümmeli aj v Brunsbütteli „s určitosťou podliehajú oznamovacej povinnosti“. Hovorca prevádzkovateľa JE Krümmel, Vattenfall Europe, to za svoju elektráreň pôvodne poprel, keďže udalosť sa odohrala mimo reaktora. Zodpovedné ministerstvo neskôr priznalo, že sekundárne bol zasiahnutý aj reaktor. Príliš rýchle zníženie tlaku v reaktore v dôsledku ľudskej chyby – operátor reaktora nesprávne pochopil pokyn svojho nadriadeného a ručne otvoril dva bezpečnostné a poistné ventily – a „neplánované zlyhanie jedného z viacerých čerpadiel napájacej vody reaktora“ viedlo k „rýchlemu tlak a pokles hladiny v tlakovej nádobe reaktora“ od 65 do 20 barov. "Nad palivovými tyčami bolo stále dostatok vody," povedal hovorca ministerstva. Pokles hladiny a tlaku vody je možné kompenzovať automatickým pripojením ďalšieho bezpečnostného systému. Vattenfall udalosti potvrdil, uviedol však, že ministerstvo bolo o anomáliách informované "hneď po požiari a núdzovom odstavení". Núdzové odstavenie viedlo aj k problémom s vlastným napájaním elektrárne a so zálohovaním dát. Ďalej sa dymové plyny z požiaru dostali cez ventilačný systém do velína, takže vodič reaktora mohol preventívne pokračovať v práci s respirátorom až po otvorení ventilov.

Kvôli tejto sérii porúch zasiahol orgán jadrového dozoru spolkového ministerstva životného prostredia. 13. júla 2007 polícia vykonala prehliadky, pretože Vattenfall opakovane odmietol vypočuť vodiča reaktora. Po hlásení taza, že v riadiacej miestnosti sa údajne nachádzajú zranení ľudia, bol vydaný príkaz na prehliadku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Kategória INES 1 - 3

jún - Cattenom, FRA

Závod na hraniciach so Sárskom vypustil v júni do Mosely zinok v koncentrácii nad povolený limit. Ročný limit nebol prekročený, píše EDF; zostáva nejasné, či to bol normálny zinok (ťažký kov) alebo rádioaktívny izotop.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

07. mája - Philippsburg, ENG INES kategória 1

Dňa 7. mája 2007 nebol kontajnment po generálnej oprave riadne uzavretý, „pretože koncový spínač nebol presne zapnutý“. Na oboch stranách bezpečnostného zámku bol otvorený ventil (INES úroveň 1).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibstadt, CHE Kategória INES 1 - 3

Keď sa počas testu v normálnej prevádzke náhodne spustil automatický tlakový odľahčovací systém (DAS), otvorili sa niektoré pretlakové ventily v systéme reaktora. Voda sa musela doplniť núdzovým chladením (zdroj: IAEO, HSK)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Apríl - Penly 2, FR Kategória INES 1 - 3

Keď bol blok po generálnej oprave v apríli reštartovaný, po dvoch dňoch testovania sa zistilo, že všetky čerpadlá núdzového chladenia by v prípade potreby boli počas dvoch dní nedostupné (zdroj: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Penly

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Penly_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Dampierre, FRA INES kategória 1

Výpadok externej siete vrátane rezervnej siete, ako aj núdzového dieselgenerátora so 100% napájacou kapacitou. Továreň je asi 80 km od Paríža. Reaktor bol ochladený jedinou zvyšnou naftou (100 %). Napriek tomu francúzsky regulačný úrad ASN klasifikoval incident iba na INES 1. Dôvod: Zásoby redundancie samostatnej parnej pomocnej turbíny (pripravenej na okamžité použitie) a plynovej turbíny (ktorej synchronizácia môže trvať hodiny) boli stále k dispozícii (zdroje: ASN, IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dampierre

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dampierre_(Frankreich) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2006

-------------------------------------------------- -------------------------

09. október - P'unggye-ri, prvý severokórejský test atómovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníPodzemie, 0,55 kiloton (kT) - Podľa severokórejských informácií bol test úspešne vykonaný 9. októbra 2006. Početné vlády po celom svete ostro kritizovali test bomby; dokonca aj Čína spojená so Severnou Kóreou čelila následkom...

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

25. júla - Forsmark, SWE Kategória INES 1 - 3

25. júla 2006 bol reaktor Forsmark-1 automaticky odpojený od napájania po skrate v rozvodni, cez ktorú jadrová elektráreň odovzdáva svoju elektrinu do všeobecnej siete. To viedlo k odpojeniu záťaže generátora a teplo vyrobené v reaktore už nebolo možné premeniť na elektrickú energiu. Reaktor bol odstavený prostredníctvom núdzového odstavenia. Vypadla elektrina na riadenie JE a napájacie čerpadlá, ktoré musia odvádzať rozpadové teplo. Ako náhradu ho museli zabezpečiť dieselové núdzové generátory. Dva zo štyroch generátorov sa však nemohli napájať do núdzovej elektrickej siete, pretože zostali elektricky pripojené k 500 V vedeniu, ktoré zlyhalo. Okrem toho zlyhalo napájanie niektorých meracích zariadení vo velíne. Po 23 minútach bolo možné manuálne zapnúť ďalšie dva dieselové generátory. Toto spojenie umožnilo zdvihnúť hladinu vody v reaktore späť do normálu. Podľa švédskeho úradu pre radiačnú ochranu SKI sa akútne roztavenie aktívnej zóny nedalo očakávať v žiadnom čase incidentu, ale išlo by o veľmi vážny incident.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden) 

-------------------------------------------------- -------------------------

11. marec - IRE Fleurus, BEL INES kategória 4

V zariadení na ožarovanie na výrobu rádiofarmaceutických produktov v Institut national des radio-éléments (IRE) spôsobila porucha hydrauliky vyzdvihnutie zdroja kobaltu z vodnej nádrže, ktorá chráni pred žiarením, hoci neprebehol žiadny proces ožarovania a dvere do miestnosti bola otvorená. Z dôvodu spusteného alarmu vošiel do miestnosti zamestnanec. Počas pobytu len 20 sekúnd dostal dávku žiarenia okolo 4,6 Sievert, čo môže byť zo strednodobého hľadiska život ohrozujúce (INES úroveň 4). (Nehody v čisto zdravotníckych zariadeniach sa zvyčajne neklasifikujú v INES, ale IRE je jadrové zariadenie).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-------------------------------------------------- -------------------------

06. marec - NFS, Erwin, Tennessee, USA INES kategória 2

Závod na služby jadrového paliva – V marci 2006 vytieklo 35 litrov roztoku uránu z netesného potrubia a rozšírilo sa po chodbe bez toho, aby sa nazbieralo dostatočné množstvo.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Fuel_Services 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. marec - Kozloduj 5, BGR INES kategória 2

Počas odstávky 5. bloku 1. marca po poruche hlavného čerpadla chladiacej kvapaliny sa tretina všetkých ovládacích prvkov zasekla v hornej polohe. Na odstavenie reaktora bolo potrebné vykonať núdzovú boráciu. Operátor pôvodne klasifikoval incident ako INES 0, no regulačný úrad ho opravil na INES úroveň 2 ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2005

-------------------------------------------------- -------------------------

29. jún - Forsmark, SWE Kategória INES 1 - 3

Dňa 29. júna 2005 sa do Baltského mora dostala rádioaktívna voda z medziskladu nízko a stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu vo švédskej JE Forsmark. Vo vodách v blízkosti elektrárne namerali desaťnásobok normálnej hladiny rádioaktívneho cézia. Podľa švédskeho inštitútu radiačnej ochrany SSI je to však stále v rámci prípustných limitov. Únik mali zrejme na svedomí skorodované plechové nádoby s rádioaktívnym odpadom.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden)

-------------------------------------------------- -------------------------

19. apríla - Sellafield, GBRINES kategória 3

Po vážnej nehode v roku 1957 a nehode z roku 1973 došlo v Sellafielde v roku 2005 k ďalšiemu incidentu (úroveň INES 3). Po viac ako 7 mesiacoch bol v prepracovateľskom závode objavený únik, cez ktorý uniklo cca 83.000 XNUMX litrov rádioaktívnej kvapaliny zloženej z kyseliny dusičnej, uránu a plutónia. Postihnutá hala bola masívne kontaminovaná, takže kvapalinu museli likvidovať diaľkovo ovládané stroje.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu.

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

28. marec - Leibstadt, CHE Kategória INES 1 - 3

28. marca 2005 sa jadrová elektráreň Leibstadt na päť mesiacov zastavila. Dôvodom bolo poškodenie generátora; Opravné práce na generátore neboli v kompetencii HSK (Úrad jadrového dozoru), keďže jadrová časť jadrovej elektrárne nebola dotknutá.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

Všetky jadrové vozidlá vo Francúzsku INES kategória 2

Zomrieť dozorný orgán ASN oznámila, že - v prípade netesnosti v okruhu reaktora - ak sa upchajú líniové sacie sitá havarijného chladenia v žumpe kontajnmentu (odpadom ako je izolačný materiál alebo handra), „nezaručuje sa chladiteľnosť aktívnej zóny“. Klasifikácia INES: 2. Boli oznámené opatrenia na zlepšenie. Čistota je menší problém; vyššie uvedený izolačný materiál sa uvoľní iba v dôsledku netesnosti, ku ktorej došlo v dôsledku tlakových síl vystupujúceho prúdu vody.

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2004

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandellòs 2, ESP INES kategória 2

Dozorný úrad ČSN zistil, že prevádzkovateľ tohto závodu z neho roky zadržiaval koróziu vedenia, ktorá mohla spochybniť funkčnosť chladenia komponentov. Ak by dve linky zlyhali približne v rovnakom čase (a nielen jedna, ako sa to stalo), reaktor by sa sotva dal ochladiť (INES stupeň 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. november - Balakovo, RUS Kategória INES 1 - 3

V Balakove došlo 4. novembra k incidentu. Reaktor bol odstavený. Podľa operátora Rosenergoatom neunikla žiadna rádioaktivita.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Balakowo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Balakovo_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

09. augusta - mihama, JPN INES kategória 1

Výbuch pary v jadrovej elektrárni Mihama zabil 5 pracovníkov a desiatky zranil.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mihama

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mihama_(Japan) 

-------------------------------------------------- -------------------------

27. júla - Neckarwestheim, ENG INES kategória 1

V jadrovej elektrárni Neckarwestheim došlo k nehode spôsobenej ľudskou chybou, pri ktorej sa voda z bloku II kontaminovaná dvoma megabecquerelmi dostala do Neckaru aj napriek okamžitým protiopatreniam. Prvýkrát v Nemecku mal incident za následok, že prevádzková spoločnosť jadrovej elektrárne (EnBW) musela zaplatiť pokutu (25.000 1 EUR). Jeden prevádzkový manažér bol prepustený, pretože bol kritický. (INES úroveň XNUMX)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Neckarwestheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Neckarwestheim_II_(Baden-W%C3%BCrttemberg) 

-------------------------------------------------- -------------------------

08. február - Biblia, ENG INES kategória 0

V JE Biblis došlo k poruche, pri ktorej zlyhalo jeden po druhom najmenej päť systémov napájania. Počas búrky sa v blízkosti JE zrazili dve vedenia vysokého napätia a spôsobili skrat. V dôsledku toho zlyhalo jedno hlavné sieťové pripojenie v elektrárni a krátko nato druhé. Nefungovalo ani rezervné spojenie. Zlyhalo potom aj núdzové napájanie bloku A a vnútorné napájanie bloku B. Hrozilo teda, že bezpečnostné systémy už nebudú môcť byť zásobované energiou. V dôsledku týchto udalostí bol reaktor z bezpečnostných dôvodov automaticky odstavený. Horšiemu zabránili riadne fungujúce núdzové dieselové generátory. V minulosti niektoré z týchto štyroch núdzových generátorov energie neboli niekoľkokrát k dispozícii počas pravidelne sa opakujúcich kontrol, ale jeden postačuje na to, aby bola zaistená bezpečnosť reaktora. (INES úroveň 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2003

-------------------------------------------------- -------------------------

19. november - La Hague, FRA INES kategória 2

Pracovník bol kontaminovaný plutóniom počas operácie odstraňovania prachu ...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

10. apríla - Paks, HUN INES kategória 3

Pri čistení palivových tyčí na 2. bloku JE Paks došlo k poškodeniu ich plášťa. Unikal rádioaktívny plyn, ktorý spôsobil „vážnu nehodu“ (INES stupeň 3). Pri tejto nehode sa nikto nezranil. Meracie sondy v oblasti však zaznamenali nadlimitné znečistenie vzácnymi plynmi.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paks

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paks_(Ungarn) 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. marec - Kozloduj 3, BGR Kategória INES 1 - 3

V prevádzke s plným zaťažením náhle došlo k netesnosti primárneho okruhu na zvarovom šve. Začalo fungovať núdzové chladenie. Na rozdiel od výkonnejších blokov 1 a 4 a všetkých západných tlakovodných reaktorov, bloky 5 až 6, ktoré sú teraz odstavené, dokázali odstaviť jednotlivé segmenty primárneho okruhu ventilmi. Urobila sa odstávka, aby sa strata vody dala zastaviť po relatívne krátkom čase.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2002

-------------------------------------------------- -------------------------

22. november - Tihange, BEL INES kategória 2

Hoci bol reaktor v tomto čase odstavený a už nebol kritický, reaktor stále produkoval teplo v dôsledku rozpadového tepla, ktoré sa rovnako ako vo výkonovom režime odvádza cirkuláciou chladiva v primárnom okruhu. Následkom testu bol omylom otvorený poistný ventil v regulátore tlaku, v dôsledku čoho poklesol tlak v primárnom okruhu zo 155 barov na 85 barov vo veľmi krátkom čase. Vysoký tlak v primárnom okruhu počas prevádzky spôsobuje, že voda ani pri vysokých teplotách nevrie, ale zostáva v tekutom stave. Pri poklese tlaku však klesá teplota varu vody a prechádza do plynného skupenstva. Potom už nie je možné odvádzať rozpadové teplo palivových kaziet a hrozí roztavenie aktívnej zóny. V tomto prípade sa však v dôsledku rýchleho poklesu tlaku aktivovalo niekoľko bezpečnostných systémov, ktoré privádzali vodu do reaktora a tým ďalej ochladzovali palivové kazety. Nesprávne otvorený pretlakový ventil bol opäť uzavretý až po troch minútach kvôli problémom s komunikáciou. Incident (INES úroveň 2).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

08. marec - Davis Besse, Ohio, USA INES kategória 3

V marci 2002 sa pri oneskorenej inšpekcii zistilo, že kyselina boritá unikla z reaktora v blízkosti priechodky riadiacej tyče na kryte tlakovej nádoby reaktora. Kyselina boritá sa používa na riadenie reaktora a pridáva sa do chladiva. Kyselina však veľmi agresívne reaguje na ťažké kovy. V dôsledku toho došlo na veku reaktora k silnej korózii, takže z vnútorného obloženia veka zostala len niekoľko milimetrov tenká vrstva. Odborníci z Národného laboratória Oak Ridge potom vypočítali, že v najhoršom prípade by trvalo ďalších päť mesiacov, kým by sa vo veku reaktora vytvoril veľký únik. Jadroví experti mimovládnej organizácie Union of Concerned Scientists (UCS) spojili tento scenár s problémami, ktoré sa pred niekoľkými rokmi objavili v súvislosti s upchávaním sitiek niektorých jadrových elektrární.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

21. január - Center de stockage de la Manche, FRA INES kategória 1

Riadiace systémy a bezpečnostné ventily zlyhali po nesprávnej inštalácii kondenzátorov a vynútili si dvojmesačnú odstávku.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Centre_de_la_Manche

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Frankreich#Atomm.C3.BCll.2C_Wiederaufarbeitung_und_Endlager

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2001

-------------------------------------------------- -------------------------

august - Philippsburg, ENG INES kategória 2

V jadrovej elektrárni Philippsburg prevádzkový tím pri spúšťaní bloku 2 prehliadol skutočnosť, že systém núdzového chladenia nespĺňa požiadavky prevádzkovej príručky. Systém núdzového chladenia postačoval na chladenie studeného a nekritického reaktora. Po opätovnom spustení reaktora bol systém havarijného chladenia modernizovaný v rozsahu vyžadovanom limitnými hodnotami. K incidentu spomenutému nižšie však došlo. Chladivo, ktoré je uložené v záplavových nádržiach (systém núdzového chladenia) JE, kleslo pod prípustnú koncentráciu bóru. Zasiahnuté boli tri zo štyroch existujúcich kontajnerov. Kvôli týmto udalostiam prišiel o post manažér elektrárne a dvaja členovia predstavenstva prevádzkovateľa EnBW. (INES úroveň 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

14. december - Brunsbuettel, ENG

Vážny incident v JE Brunsbüttel. Ako sa ukázalo až o niekoľko mesiacov neskôr, v bezprostrednej blízkosti tlakovej nádoby reaktora došlo k výbuchu vodíka. Prívodné potrubie na chladenie krytu reaktora s priemerom 100 mm sa pretrhlo v dĺžke 2 až 3 metre. Hrozilo, že úlomky môžu poškodiť kontajnment prechodom cez ochranu proti trieskam. Operátor HEW sa snažil incident v rámci možností ututlať. Napríklad to bolo len nahlásené zodpovednému ministerstvu ako „samovoľný únik tesnenia“. Až po dvoch mesiacoch sa dozorným orgánom podarilo pri odstavenom reaktore „únik“ skontrolovať a zistiť rozsah incidentu. Ak by bol reaktor hneď po výbuchu odstavený podľa predpisov, prevádzkovateľ by musel začiatkom zimy dokúpiť elektrinu za niekoľko miliónov eur.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

16. novembra - HFR Vrchnáky, NLD

Podľa správy bývalého riaditeľa IE Fransa Šariša došlo 16. novembra 2001 k oficiálne utajovanému incidentu (Station Blackout = totálny výpadok prúdu) v reaktore s vysokým tokom, pri ktorom sa jeden z nich tesne chystal roztaviť. V dôsledku výpadku externého napájania boli čerpadlá, ktoré slúžia na chladenie reaktora, náhle bez prúdu. Potom zlyhalo aj núdzové napájanie a pre nedostatočné napájanie mali operátori veľké problémy s otváraním ventilu, ktorý slúži na pasívne núdzové chladenie ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Energie

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Niederlande

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

2000

-------------------------------------------------- -------------------------

05. júla - Grafenrheinfeld, ENG INES kategória 0

V jadrovej elektrárni Grafenrheinfeld sa vznietil motor hlavného čerpadla chladiacej kvapaliny, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti tlakovej nádoby reaktora. (INES úroveň 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

-------------------------------------------------- -------------------------

26. jún - Grafenrheinfeld, ENG INES kategória 1

26. júna 2000 došlo v JE Grafenrheinfeld k incidentu INES 1. stupňa. Technické závady boli zistené na piatich z ôsmich regulačných ventilov, ktoré boli inštalované rok predtým.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1999

-------------------------------------------------- -------------------------

27. december - Blaaiis, FRA

INES kategória 2

V štvorblokovej jadrovej elektrárni Blayais neďaleko Bordeaux v Atlantiku zaplavila oblasť búrka Lothar a spôsobila čiastočné zlyhanie externého napájania. Dva bloky bolo potrebné ochladzovať núdzovými dieselagregátmi. Okrem toho boli niektoré čerpadlá núdzového chladenia a chladenia komponentov zaplavené a v prípade potreby by neboli funkčné (zdroje: EDF, ASN) Úroveň INES 2

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategória 430. september - Tokaimura, JPN

V továrni na palivové články v japonskej Tokaimure pracovníci naplnili prípravnú nádrž 16,6 kg uránovej zmesi (namiesto požadovaných 2,3 kg). Nastala nekontrolovaná reťazová reakcia a radiácia unikla. Počet ľudí, ktorí dostali zvýšené dávky žiarenia, sa udáva 35 až 63. Traja pracovníci boli vystavení mimoriadne vysokej úrovni rádioaktivity až 17 Sievertov. Približne 300.000 4 obyvateľov bolo požiadaných, aby neopúšťali svoje domovy. Táto nehoda má oficiálne hodnotenie INES 5, ale niektorí vedci majú hodnotenie INES 17. Pracovník na dávke XNUMX Sievert zomrel niekoľko mesiacov po nehode napriek tomu, že dostal transplantáciu kostnej drene...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

18. jún - Šika, Ishikawa, JPNINES kategória 2

Porucha riadiacej tyče spustila nekontrolovanú jadrovú reakciu v bloku jadrovej elektrárne Shika 1.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Shika

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Shika_(Japan) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1998

-------------------------------------------------- -------------------------

28. a 30. mája - Ras Koh, Pakistan odpálil 6 atómových bômb pod zemou

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníPodľa vlastných vyhlásení Pakistan úspešne vykonal šesť jadrových testov 28. a 30. mája 1998 (ako reakciu na indické testy z 11.05.1998. mája XNUMX). Na základe seizmických signálov však odborníci predpokladajú, že v skutočnosti boli vykonané iba dva testy ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Pakistans

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/pakistan.html

-------------------------------------------------- -------------------------

11. – 13. mája – Pokhran, India odpálila pod zemou 6 atómových bômb

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníPrvá jadrová nálož mala výbušnú silu 43 kiloton ekvivalentov TNT a bola odpálená na testovacie účely 11. mája 1998 na armádnom mieste neďaleko Pokhranu (Rajasthan) v púšti Thar; 5 ďalších testov bolo vykonaných v nasledujúcich 2 dňoch. .

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-------------------------------------------------- -------------------------

terč alebo Tihange, BELKategória INES 1 - 3

Belgicko je jednou z mála západoeurópskych krajín, ktoré podobne ako USA skúmajú svoje nehody pomocou takzvaných prekurzorových analýz z hľadiska relevantnosti rizika. Výpočet pravdepodobnosti používa aj dozorný orgán AVN. Najzávažnejšou udalosťou od roku 1997 bola úplná krátkodobá porucha chladenia komponentov v bližšie nešpecifikovanom bloku lokalít JE Doel alebo Tihange. Mnohé z prevádzkových a bezpečnostných systémov sú závislé od chladenia z iných systémov (tých, ktoré zlyhali), aby fungovali, čo ilustruje rozsah tohto incidentu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Bilibino na Sibíri v RuskuINES kategória 2

K incidentu INES 2 došlo v roku 1998 v jadrovej elektrárni Bilibino.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1997

-------------------------------------------------- -------------------------

03. november - Tokaimura, JPNINES kategória 3

Najmenej 37 pracovníkov bolo vystavených zvýšenej úrovni radiácie po malom výbuchu v závode. Týždeň po zistení vysokých hladín vápnika 25 míľ juhozápadne od závodu...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1996

-------------------------------------------------- -------------------------

Oskarshamn 1, SWE Kategória INES 1 - 3

Pri tomto systéme bolo nutné vymeniť jadrový plášť z dôvodu natrhnutia jeho obvodového švu takmer po obvode. Plášť aktívnej zóny je súčasťou vnútorných častí nádoby reaktora. Jeho prasknutie by mohlo znemožniť rýchle odstavenie reaktora. (Zdroje: MAAE, SKI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Oskarshamn

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Oskarshamn_(Schweden) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1995

-------------------------------------------------- -------------------------

Trillo, ESP Kategória INES 1 - 3

Pri kontrolách bolo zistené upchatie polovice lamiel žumpovej recirkulácie núdzového chladenia cudzími predmetmi. Podľa úradu ČSN išlo o nesprávne dispozície vo fáze výstavby pred ôsmimi rokmi, za čo bol zodpovedný aj dodávateľ Siemens-KWU (zdroj: NRC-NUREG 0933)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Trillo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Trillo_(Spanien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1994

-------------------------------------------------- -------------------------

marec - Biblia A, GER

V marci 1994 vznietil motor hlavného čerpadla chladiacej kvapaliny v Biblis A vo vnútri kontajnmentu, pretože došlo ku skratu v dôsledku dláta zabudnutého v motore počas údržby....

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

-------------------------------------------------- -------------------------

Dukovany, CZE Kategória INES 1 - 3

: Chyba elektrikára pri údržbe siete viedla k odpojeniu všetkých štyroch reaktorových blokov od siete. Dva z blokov dosiahli vlastnú spotrebu po odpojení záťaže, ďalšie dva tento postup zmeškali a po núdzovom odstavení ich museli zásobovať núdzové dieselgenerátory. Jeden z dieselov nenaštartoval automaticky a bolo ho treba naštartovať manuálne na mieste. Vyskytlo sa aj veľké množstvo menších porúch (zdroj: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dukovany

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dukovany_(Tschechien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1993

-------------------------------------------------- -------------------------

06. apríla - Tomsk 7, Seversk, RUS INES kategória 4

V prepracovacom zariadení jadrového zariadenia Tomsk (používanom najmä na výrobu plutónia na zbrane) sa v dôsledku havárie uvoľnilo veľké množstvo rádioaktívnych látok s krátkou životnosťou. V dôsledku toho bolo kontaminovaných sto štvorcových kilometrov v regióne Seversk (známy aj ako Tomsk-7). (INES úroveň 2-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Tomsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sewersk/Tomsk-7,_ehemalige_Sowjetunion_1993

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1992

-------------------------------------------------- -------------------------

Atómová továreň Mol v Desseli, BEL Kategória INES 1 - 3

V najväčšej európskej továrni na výrobu palivových článkov MOX (zmiešaný oxid urán-plutónium) sa stala nehoda: praskla palivová tyč a uvoľnil sa prach MOX. To malo za následok, že najmenej jeden zamestnanec vdýchol plutónium. Plutónium je rádiotoxické (zdroj: Öko-Institut).

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Studienzentrum_f%C3%BCr_Kernenergie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mol_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jún - Barseback-2, ŠV INES kategória 2

Netesný pilotný ventil vo varnom reaktore v Barsebacku automaticky spustil bezpečnostné funkcie, ako je odstavenie reaktora, vysokotlakové bezpečnostné vstrekovanie, rozstrekovanie aktívnej zóny a systémy rozstreku kontajnmentu. Prúd pary z otvoreného bezpečnostného ventilu narážal na tepelne izolované zariadenia. Izolačný materiál bol splachovaný do tlmiaceho bazéna a zasahoval do systému havarijného chladenia aktívnej zóny, ktorý je nevyhnutný na odvod tepla v prípade úniku chladiva reaktora. Podobné incidenty sa vyskytli vo viacerých krajinách a ukázalo sa, že problém sa týka mnohých, ak nie väčšiny, ľahkovodných reaktorov na svete.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Barseb%C3%A4ck

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Barseb%C3%A4ck_(Schweden)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1991

-------------------------------------------------- -------------------------

10. júla - Bilibino, RUSINES kategória 3

V dôsledku presunu kvapalného vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu do skladu došlo k úniku. Kontaminovaná bola nielen budova Akw a dopravné prostriedky, ale aj priestory centrály.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1990

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibstadt, CHE INES kategória 2

Pri spúšťaní tohto reaktora - nachádzajúceho sa na nemeckých hraniciach - sa po troch hodinách pri výkone 20 % zistilo, že núdzové odstavenie nebude fungovať, ak by bolo požadované. Reaktor bol pomaly odstavený motormi riadiacej tyče. Úrad HSK klasifikoval incident stupňom INES 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1989

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandellòs-1, ESP INES kategória 3

Požiar v Akw Vandellòs vážne zasiahol bezpečnostné systémy. Vandellòs 1 bol nakoniec odstavený po politickom rozhodnutí španielskej vlády. (INES úroveň 3)

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellos

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

rastlina, SVN Kategória INES 1 - 3

Ako správna reakcia na prevádzkovú poruchu sa v dôsledku tlaku otvoril pretlakový ventil v okruhu reaktora. Keď sa tlakový prechod rozplynul, nečakane sa zasekol v otvorenej polohe (ako pred haváriou pri tavení v roku 1979 na Three Mile Island). V dôsledku s tým spojenej straty chladiacej vody došlo k automatickému zapnutiu núdzového chladenia (oproti TMI nebolo opäť omylom vypnuté obsluhou). Po cca 15 minútach sa ventil stále zatvoril a núdzové chladenie do určitej miery znovu naplnilo okruh reaktora. Mierne rádioaktívna voda musela byť po incidente odstránená z jímky kontajnmentu vypustením do susednej rieky (zdroj: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1988

-------------------------------------------------- -------------------------

12. mája - Civaux-1, FRA INES kategória 2

Tlakovodný reaktor Civaux-1 bol odstavený na päť dní, keď počas spúšťacích testov prasklo potrubie s priemerom 25 cm hlavného systému odvodu zvyškového tepla a v primárnom chladiacom okruhu došlo k veľkému úniku (30,000 18 litrov za hodinu). . Jadro reaktora je potrebné neustále chladiť, aj keď je odstavené, aby sa odvádzalo značné množstvo zvyškového tepla paliva. Trvalo deväť hodín, kým izolovali únik a dosiahli stabilnú situáciu. Na zvare bola identifikovaná 300 cm dlhá trhlina a do budovy reaktora uniklo 3 m50 primárneho chladiva. Jednotka bola pred udalosťou v prevádzke iba šesť mesiacov pri maximálnej úrovni výkonu 1 %. Prevádzkovateľ, EDF, navrhol ohodnotiť túto udalosť na úrovni 2 na stupnici INES, ale bezpečnostné orgány rozhodli o úrovni XNUMX.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Civaux 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Civaux_(Frankreich) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1987

-------------------------------------------------- -------------------------

16. december - Biblia A, GER INES kategória 1

Pri spustení reaktora sa zasekol a zostal otvorený ventil, ktorý musel uzavrieť spojovacie vedenie k okruhu reaktora, ktorý je pod 150-násobkom atmosférického tlaku. Až po 15 hodinách brali obsluhujúci personál blikajúcu kontrolku vážne, logika ovládania kontrolky bola považovaná za chybnú. Personál reaktor neodstavil okamžite, ale otvoril druhý, nadbytočný bezpečnostný ventil, aby prepláchol zaseknutý ventil a tým ho uzavrel. Ventil sa nezatvoril a do medzikružia natieklo 107 litrov rádioaktívnej chladiacej vody. Poistný ventil sa zatvoril o niekoľko sekúnd neskôr. Incident sa dostal na verejnosť až po roku prostredníctvom článku v americkom časopise (Nucleonic Weeks), no operátor ho včas nahlásil úradom, ktoré zasa nezverejnili tlačovú správu. Incident bol neskôr klasifikovaný ako 1. stupeň (incident) na stupnici INES. Po incidente výrobcovia prijali nápravné opatrenia: Dodatočnou montážou pretlakového ventilu medzi primárny a sekundárny uzáver (teda spomínané ventily) týchto spojovacích vedení dochádza k poruche sekundárneho uzáveru a tým k obtoku. zabránené po prvotnom odstavení pomocou odľahčenia tlaku v kontajnmente.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1986

-------------------------------------------------- -------------------------

Muehleberg, CHE Kategória INES 1 - 3

V Černobyľskom roku robil nezávislý učiteľ fyziky merania dávok v blízkosti jadrovej elektrárne Mühleberg. Na jeho počudovanie boli jedného dňa hodnoty nezvyčajne vysoké. Prevádzkovateľ musel priznať poškodenie filtra, čo viedlo k únikom tesne pod limitnou hodnotou. Prevádzkovateľ ani dozorný orgán HSK toto uvoľnenie údajne nezaregistrovali. Dnes sú hodnoty ešte o niečo vyššie...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mühleberg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/M%C3%BChleberg_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

21. mája - La Hague, FRAINES kategória 3

Vo francúzskom prepracovacom závode v La Hague bolo pri nehode vystavených žiareniu 5 pracovníkov. (INES úroveň 2-3)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

04. - 05. máj - 300 THTR, ENGINES kategória 0

Z jadrovej elektrárne THTR-300 v Hamm-Uentrop unikli rádioaktívne aerosóly. Zlomené guľovité palivové články upchali rúrky plniaceho systému a boli urobené pokusy znovu vyfúknuť tieto rúrky vysokým tlakom plynu. Existujúce meracie zariadenia boli v čase udalosti vypnuté, takže o presných sumách nie je nič známe. Ďalšie pokusy viedli k tomu, že všetky zaseknuté guľôčky sa zlomili a časti systému boli ohnuté. Reaktor bol dočasne odstavený. 1. septembra 1989 bolo rozhodnuté o vyradení THTR-300 z dôvodu nezhôd o ďalšom financovaní. (INES úroveň 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300#Probleme_und_St.C3.B6rf.C3.A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hamm-Uentrop_(Nordrhein-Westfalen)

-

Pozri: Nehoda

-

Rovnako ako príspevok 'Ligotajúce sa oči' v zrkadle

-------------------------------------------------- -------------------------

26. apríla - Černobyľ, ZSSR INES kategória 7

V super-GAU (úroveň INES 7) v bloku 4 Černobyľského akw na Ukrajine došlo k roztaveniu a v dôsledku toho k výbuchom. Ožiarením a požiarom aktívnej zóny reaktora sa uvoľnilo veľké množstvo rádioaktivity, bezprostredné okolie bolo silne kontaminované; okrem toho medzi pomocnými pracovníkmi boli početné priame obete ožiarenia. Najhorší možný scenár preukázali merania rádioaktivity a spadu vo Švédsku a ďalších európskych krajinách. Bola zriadená veľká zakázaná oblasť a oblasť bola evakuovaná. Počet zranených ľudí sa značne líši v závislosti od štúdie. Skutočnosť, že nehoda si doteraz vyžiadala neočakávane málo obetí (podľa MAAE), je čiastočne spôsobená tým, že prudký požiar grafitu zaniesol veľké časti rádioaktivity priamo a vysoko do atmosféry a že vietor fúkal prevažne v smer menej obývaných regiónov pred evakuáciou väčších miest ako je Prypiat .

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

06. január - Miesto výroby paliva Cimarron, Oklahoma, Spojené štáty americkéINES kategória 4

V zariadení na prepracovanie Kerr-McGee v Gore v Oklahome praskla fľaša s jadrovým materiálom po nesprávnom zahriatí. Jeden pracovník zomrel a 100 muselo byť hospitalizovaných. (INES úroveň 2-4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-McGee

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1985

-------------------------------------------------- -------------------------

august - Jadrová ponorka K-431, Vladivostok, ZSSRINES kategória 5

V zátoke Chazhma pri Vladivostoku došlo k vážnej nehode pri výmene palivového článku na ponorke K-314 s jadrovým pohonom. Pri výmene veka reaktora viedla nesprávna manipulácia k spontánnej reťazovej reakcii. Chladiaca voda sa náhle vyparila a výbuch odhodil jadro reaktora na mólo. 29 ľudí dostalo vysoké dávky žiarenia, ďalších 10 ľudí zomrelo na smrteľnú dávku neutrónov. Rádioaktívny mrak sa nedostal do 55 kilometrov vzdialeného Vladivostoku, no v bližších miestach nemožno vylúčiť ďalšie obete tohto nešťastia (dlhodobú rakovinu). (INES úroveň 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Echo-Klasse#K-31

-------------------------------------------------- -------------------------

09. jún - Davis Besse, Ohio, USA INES kategória 4

9. júna 1985, keď bol chladiaci systém „Kkw Davis Besse 1“ uvedený do prevádzky, došlo k poruche čerpadla, pretože operátor nefungoval správne. Aby sa tomu zabránilo, znížila sa rýchlosť dodávky. Krátko nato bol pretlak na ďalšom čerpadle. Operátori vypli čerpadlo. To však zastavilo cirkuláciu chladiacej kvapaliny. Aby tomu zabránil, operátor aktivoval núdzové čerpadlá napájacej vody. Najprv bola udalosť klasifikovaná ako „výnimočná“; Neskôr bol incident bližšie preskúmaný a zistilo sa, že takmer došlo k roztaveniu aktívnej zóny (tavenie aktívnej zóny reaktora). Incident na INES mal byť podľa odhadov MAAE ohodnotený minimálne stupňom 4, teda „nehoda“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1984

-------------------------------------------------- -------------------------

17. júla - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Požiar rozpúšťadla v kalovej nádrži čističky odpadových vôd v budove B241 bol spôsobený horúcim kovom z horiacich operácií ...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1983

-------------------------------------------------- -------------------------

terč 1 a 2, BELKategória INES 1 - 3

Po výpadku 380 kV siete a silných výkyvoch napätia v rezervnej sieti nastala v dvoch najstarších blokoch Doel havarijný stav napájania. Štyri dieselové generátory sa spustili, ale pre chyby nedokázali zaručiť potrebnú dodávku pre studený štart. Ako posledná rezerva sa v oboch reaktorových blokoch spustil chladiaci systém nezávislý na elektrine, poháňaný parou rozpadového tepla, až do obnovenia dodávky elektriny asi po hodine (zdroj: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Buenos Aires, ARG INES kategória 4

Zanedbaním bezpečnostných predpisov zomrel operátor pri úprave aktívnej zóny reaktora. Bol len pár metrov od neho a dostal smrteľnú dávku žiarenia okolo 20 Gy (INES úroveň 4).

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

Správa SPIEGEL o skrytých incidentoch jadrových elektrární po celom svete

Ľudstvo niekoľkokrát prekĺzlo pred katastrofou len o vlások. Odhaľuje to 48 správ o nehodách, ktoré utajila Viedenská medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: poruchy, často najbizarnejšieho, profánneho druhu od Spojených štátov a Argentíny po Bulharsko a Pakistan...

Po chrbte mi prebehne zimomriavka Zrkadlo 17/1987

-------------------------------------------------- -------------------------

Embalse, ARG

Dňa 30. júna 1983 došlo v jadrovej elektrárni k vážnemu incidentu (prehriatie chladiaceho okruhu), ktorý sa však podarilo zamestnancom dostať pod kontrolu. V roku 1986 došlo k ďalšiemu incidentu, keď z elektrárne vyšla ťažká voda. Oba incidenty zodpovední dlho tajili, informovala o tom len Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Operátori boli zjavne schopní zabrániť klasifikácii INES. Až prieskumom sa médiám podarilo incident dostať na verejnosť.

Do roku 2007 sa v Akw Embalse odohralo celkovo desať incidentov...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Embalse

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Embalse_(Argentinien)

-------------------------------------------------- -------------------------

01. november - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Neúmyselný presun aktivity 59 TBq s rozpúšťadlom a surovou látkou sa uskutočnil z budovy B205 do námornej nádrže v budove B242 ...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1982

-------------------------------------------------- -------------------------

september - Černobyľ, ZSSR INES kategória 5

V bloku 1 černobyľskej jadrovej elektrárne bol pre chyby personálu zničený palivový kanál v strede reaktora. Veľké množstvo rádioaktívnych látok bolo distribuovaných cez priemyselnú oblasť jadrovej elektrárne a mesto Pripjať. Personál podieľajúci sa na likvidácii následkov tejto havárie dostal vysoké dávky radiácie. (INES úroveň 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1981

-------------------------------------------------- -------------------------

01. október - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Neúmyselné prepracovanie paliva z elektrárne Oldbury bolo chladené iba 27 dní, čo vedie k uvoľňovaniu jódu

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

La Hague, FRA INES kategória 3

V severofrancúzskom závode na prepracovanie jadrového paliva zlyhali dva transformátory na napájanie a tým aj všetky elektrické čerpadlá, ktoré odvádzajú teplo po rozpade z rôznych nádrží na skladovanie paliva. Keďže už neexistovala žiadna nadbytočnosť, núdzové zásobovanie sa muselo dočasne zriadiť ručne. Pretože dopadové teplo paliva už v tejto fáze čiastočne ustúpilo (degresívny priebeh), bolo na to dosť času. Incident bol klasifikovaný ako INES 3 (vážny incident) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1980

-------------------------------------------------- -------------------------

St. Lawrence, FRAINES kategória 4

Čiastočné roztavenie niekoľkých palivových článkov viedlo ku kontaminácii budovy reaktora (INES úroveň 4). Prvé dva reaktory postavené v St. Laurent boli moderované grafitom a chladené plynom. Núdzové chladenie sa teda nerealizovalo vodou, ale vzduchom nasávaným z prostredia továrne. Reaktor po oprave ešte chvíľu fungoval.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

22. september - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Zvýšená korózia v skladovacom sile magnox v budove B38 spôsobila výboje do atmosféry 35 â € “70 GBq ?

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1979

-------------------------------------------------- -------------------------

terč 2, BEL Kategória INES 1 - 3

Zlomenie vykurovacieho potrubia parogenerátora malo za následok mierny únik rádioaktivity do životného prostredia. Kontrola tohto incidentu si vyžaduje správne zvládnutie komplikovaných postupov zo strany personálu. Štyri jadrové elektrárne v Doel sú len 8 km od Antverp (zdroj: NEA-OECD)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

11. september - Sellafield, GBR

INES kategória 4

Počas presunu nízko rádioaktívneho kvapalného odpadu do budovy B242 došlo k uvoľneniu plutónia do atmosféry

Tieto údaje pochádzajú z Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

16. júla - Sellafield, GBR

INES kategória 3

K požiaru magnoxových triesok a uránu došlo vo vzdialenej jaskyni v budove B30

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. marec - Ostrov troch míľ, USAINES kategória 5

V jadrovej elektrárni neďaleko Harrisburgu viedli zlyhanie častí strojov a meracích signálov, ako aj prevádzkové chyby tímu k poruche chladiaceho systému reaktora, čo malo za následok čiastočné roztavenie (50 % aktívnej zóny) a uvoľnenie 90 TBq rádioaktívnych plynov. Táto nehoda je doteraz najhoršou v komerčnom reaktore v USA a bola hodnotená INES 5 od MAAE.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Three_Mile_Island

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Harrisburg/Three_Mile_Island_(USA)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1978

-------------------------------------------------- -------------------------

31. december - Belojarsk, ZSSR INES kategória 4

V turbínovom dome 2. bloku Belojarskej JE spadla stropná doska na nádrž turbínového oleja a spôsobila veľký požiar. 8 ľudí utrpelo vysoké dávky radiácie pri organizovaní núdzového chladenia reaktora. (INES úroveň 3 – 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

18. jún - Brunsbuettel, ENG

Len dva roky po uvedení do prevádzky unikli do strojárne dve tony rádioaktívnej pary cez odtrhnutú slepú trysku a následne cez strešné klapky do voľného ovzdušia. Napriek tomu reaktor pokračoval v prevádzke viac ako dve hodiny. Operačný tím zmanipuloval automatický bezpečnostný systém, aby udržal systém pripojený k sieti. Jadrová elektráreň Brunsbüttel vtedy viac ako dva roky stála.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

13. mája - AVR Julich, ENG

Havária vniknutia vody do experimentálneho reaktora Jülich, ktorý bol v tom čase zaradený len do najnižšej kategórie C, viedla k vysokej úrovni kontaminácie chladiaceho okruhu a pôdy a podzemných vôd pod reaktorom stronciom-90 a tríciom. Kritici konceptu reaktora so štrkovým lôžkom sa domnievajú, že až príliš priaznivé klasifikovanie tejto udalosti z dnešného pohľadu ako bezvýznamné poslúžilo na zachovanie šancí na rozvoj reaktorov so štrkovým lôžkom.

https://de.wikipedia.org/wiki/AVR_(Jülich)

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/J%C3%BClich_(Nordrhein-Westfalen)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1977

-------------------------------------------------- -------------------------

24. september - Davis Besse, Ohio, USA INES kategória 3

24. septembra 1977 sa otvoril pretlakový ventil v primárnom okruhu, čo spôsobilo únik pary. Pracovníkom dispečingu sa dlho nedarilo dostať situáciu pod kontrolu. Hrozilo, že jadro reaktora mohlo byť odkryté a prehriate v dôsledku veľkej straty chladiva. Než sa tak stalo, ventil mohol byť opäť uzavretý. O niekoľko rokov neskôr bol incident zaradený do kategórie 3 na Medzinárodnej hodnotiacej stupnici pre jadrové udalosti.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

Belojarsk, ZSSR INES kategória 5

Pri havárii sa roztopilo 50 % palivových kanálov v 2. bloku Belojarskej JE, tlakového rúrkového reaktora podobného RBMK. Oprava trvala asi rok. Personál bol vystavený vysokej úrovni radiácie. (INES úroveň 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

február - Jaslovke Bohunice, SVKINES kategória 4

V prvej slovenskej JE Bohunice A-1, ktorá bola vybavená tlakovým rúrovým reaktorom, došlo k havárii: Pri zavážaní čerstvých palivových článkov došlo k prehriatiu niektorých z nich a kontaminácii reaktorovej haly (INES stupeň 4). Reaktor bol po nehode odstavený.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

-------------------------------------------------- -------------------------

13. januára – Akw Gundremmingen, ENG

Kvôli nejasnej situácii tento incident nezískal úroveň INES!

V chladnom a vlhkom počasí došlo ku skratu na dvoch vedeniach vysokého napätia pod prúdom. Výsledné rýchle vypnutie viedlo k chybám v ovládaní. Asi po desiatich minútach bola rádioaktívna voda v budove reaktora bloku A asi tri metre vysoká a teplota stúpla na približne 80 °C. Najprv sa hovorilo, že reaktor bude môcť vrátiť do prevádzky o niekoľko týždňov. Operátori po incidente predpokladali, že blok A bude rýchlo uvedený do prevádzky. Z dôvodu modernizácie riadiacej a bezpečnostnej techniky vyžadovanej politikou a dozornými orgánmi sa však prevádzkovatelia neskôr z ekonomických a politických dôvodov rozhodli neuviesť blok A (kategória A alebo E) do prevádzky.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

'Gar Nix' poskytuje ďalšie informácie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1976

-------------------------------------------------- -------------------------

05. január - Jaslovke Bohunice, C.S

(žiadna klasifikácia INES)

Uniknutý oxid uhličitý z chladiaceho systému reaktora v Atómovej elektrárni Bohunice smrteľne zadusil dvoch pracovníkov.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1975

-------------------------------------------------- -------------------------

07. december - Greifswald, NDR INES kategória 3

Keď chcel elektrikár v JE Greifswald ukázať učňovi, ako obísť elektrické obvody, spustil skrat na primárnej strane blokového transformátora v bloku 1. Výsledný oblúk spôsobil požiar kábla. Požiar hlavného káblovodu zničil napájanie a riadiace vedenia 5 hlavných čerpadiel chladiacej kvapaliny (6 je v prevádzke na jeden blok). Mohlo hroziť roztavenie aktívnej zóny, pretože reaktor 1 už nebolo možné správne chladiť. Firemným hasičom sa však požiar rýchlo podarilo dostať pod kontrolu a napájanie čerpadiel bolo dočasne obnovené. Prípad sa dostal na verejnosť až po páde múru v roku 1989. Sovietske úrady informovali MAAE len niekoľko hodín po incidente, ktorý ho neskôr zaradil do INES 3 (predchodca havárie, tu scenár topenia „zatemnenia stanice“).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald

-

 

-------------------------------------------------- -------------------------

19. novembra - Akw Gundremmingen, ENG

Vzhľadom na nejasnú situáciu (?) nebola tomuto incidentu pridelená úroveň INES!

V jadrovej elektrárni Gundremmingen došlo k havárii, pri ktorej zomreli dvaja ľudia (Spiegel). Pri prácach na pridruženom systéme primárneho okruhu 2 zámočníci uvoľnia upevnenie upchávky a exploduje rádioaktívna paro-vodná zmes s teplotou 280 °C. Mladší z dvojice, Majster vo veku 34 rokov, bol zasiahnutý priamo lúčom a okamžite zomrel. Až 15 minút po nehode ho vyslobodili ostatní zamestnanci elektrárne v ťažkých protiradiačných oblekoch. Druhý mal 46 rokov a spočiatku sa mu napriek ťažkým popáleninám podarilo z uzavretého priestoru ujsť. Na pohotovosť ho previezli do neďalekej nemocnice v Lauingene. Vrtuľníkom ho potom previezli na kliniku popálenín, kde na druhý deň v skorých ranných hodinách zomrel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

-

'Gar Nix' poskytuje ďalšie informácie

-------------------------------------------------- -------------------------

30. november - Sosnový Bor, Leningrad, ZSSRINES kategória 5

V roku 1975 bolo jadro reaktora v 1. bloku Leningradskej JE čiastočne zničené. Reaktor bol odstavený. Na druhý deň bolo jadro vyčistené prečerpaním cez núdzovú zásobu dusíka a prefúknutím cez výfukový komín. Do životného prostredia sa dostalo asi 1,5 megakúrie (55 PBq) rádioaktívnych látok. (INES úroveň 4 – 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1974

-------------------------------------------------- -------------------------

18. mája - Pokhran, prvý test atómovej bomby v Indii

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraní

Bomba mala výbušnú silu okolo 8 kiloton ekvivalentov TNT a bola odpálená na testovacie účely 18. mája 1974 v hĺbke 107 m na mieste armády neďaleko Pokhranu (Rajasthan) v púšti Thar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Smiling_Buddha

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategória 506. február - Sosnový Bor, Leningrad, ZSSR

V dôsledku vriacej vody došlo k prasknutiu výmenníka tepla na bloku 1. Zomreli traja ľudia. Do životného prostredia bola uvoľnená vysoko rádioaktívna voda z primárneho okruhu spolu s rádioaktívnym filtračným kalom. (INES úroveň 4-5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1973

-------------------------------------------------- -------------------------

26. september - Sellafield, GBR

INES kategória 4

V prepracovateľskom závode došlo k exotermickej reakcii v nádrži, ktorá bola vyprázdnená na opravu, keď bola znovu naplnená vodou v dôsledku horúcich rádionuklidov na dne nádrže. V dôsledku toho bola časť zariadenia a 35 pracovníkov rádioaktívne kontaminovaných. Kvôli vnútornej kontaminácii a zrejme aj určitému úniku bola táto nehoda klasifikovaná ako INES 4.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1972

-------------------------------------------------- -------------------------

06. december - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Neúmyselné spracovanie palivových článkov z Chapelcross malo vysoký obsah jódu a uvoľnilo 2.2 TBq

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

1972 - Santa Maria de Garona, ESP Kategória INES 1 - 3

V prvých rokoch svojej prevádzky tento varný reaktor pravidelne zaznamenával výrazné prekročenia limitných hodnôt emisií, ktoré boli v tom čase ešte menej reštriktívne (zdroj: MAAE)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1971

-------------------------------------------------- -------------------------

19. marec - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Iskry z elektrického oblúka zapálili rádioaktívny odpad v suteréne, čo viedlo k uvoľneniu 0.48 GBq

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1970

-------------------------------------------------- -------------------------

29. november - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Cez komín budovy B1.6 došlo k abnormálnemu vybitiu približne 230 GBq Pu

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

08. jún - Lawrence Livermore, USAINES kategória 4

Nehoda uvoľnila asi 650,000 200 kúrie trícia do vzdialenosti XNUMX míľ

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

-------------------------------------------------- -------------------------

10. marec - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Abnormálne vypúšťanie približne 1.8 GBq Pu cez komín budovy B230

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1969

-------------------------------------------------- -------------------------

17. október - St. Lawrence, FRA INES kategória 4

Viac ako 50 kilogramov uránového paliva v jadrovej elektrárni Saint-Laurent sa začalo topiť po zlyhaní chladiacich systémov a nútenom odstavení a opravách.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

12. október - Sellafield, GBR

INES kategória 4

Zvýšený výboj približne 204 TBq beta rádioaktivity z komína budovy B1.8

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

11. mája - Skalnaté byty, USAINES kategória 5

Plutónium sa samovznietilo v nádobe so 600 t horľavého materiálu. Požiar spálil 2 tony materiálu a uvoľnil plutóniu. Odoberaním vzoriek pôdy v okolí zariadenia sa zistilo, že oblasť je kontaminovaná plutóniom. Keďže prevádzkovatelia závodu odmietli začať vyšetrovanie, vzorky boli odobraté v rámci neoficiálneho vyšetrovania. (INES úroveň 4 – 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Flats

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/USA

-------------------------------------------------- -------------------------

01. mája - Ågesta, Štokholm, Švédsko

(žiadna klasifikácia INES)

Porucha ventilu spôsobila zaplavenie tlakovodného jadrového reaktora Agesta.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_%C3%85gesta 

-------------------------------------------------- -------------------------

05. marec - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Únik 370 MBq Pu v laboratóriu budovy B229 vedie k značnému úniku

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

21. január - Lucens, CHEINES kategória 5

Keď zlyhal chladiaci systém experimentálneho reaktora v experimentálnej jadrovej elektrárni Lucens (VAKL) v kantóne Vaud, došlo v reaktore k čiastočnému roztaveniu aktívnej zóny. Začiatkom roku 1968 prebehla skúška reaktora, ktorý produkoval 8 MW energie. Do prevádzky bol uvedený v apríli/máji, no potom bol opäť vypnutý až do januára budúceho roka. Počas tejto odstávky pretekala vonkajšia voda cez chybné tesnenie ventilátora do chladiaceho okruhu reaktora. Obkladové rúrky horčíkovej palivovej tyče skorodovali. Pri opätovnom uvedení reaktora do prevádzky 21. januára 1969 o 4:00 splodiny korózie bránili chladeniu. Okolo 17:00 sa palivo prehrialo a roztavilo sa niekoľko palivových tyčí. Celý zväzok palivových tyčí sa vznietil a praskol nádrž moderátora. Do kaverny reaktora unikol oxid uhličitý (chladivo) a ťažká voda (moderátor). Keďže zvýšená rádioaktivita bola nameraná o niečo skôr, elektráreň mohla byť evakuovaná a kaverna izolovaná. Do jaskyne reaktora Fels sa uvoľnilo veľké množstvo žiarenia. Rádioaktívne úlomky bolo možné z tunelového systému odstrániť až po rokoch. V jaskyni sa ešte nachádzalo množstvo rádioaktívneho materiálu, no bola uzavretá tak, aby sa do okolia spočiatku nedostala žiadna radiácia. Čistiace práce trvali do mája 1973. Suť sa skladovala v zapečatených kontajneroch na mieste, kým nebola v roku 2003 prevezená do centrálneho medziskladu vo Würenlingene (ZWILAG). (INES úroveň 4 – 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktor_Lucens

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Lucens,_Schweiz_1969

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1968

-------------------------------------------------- -------------------------

01. mája - Sellafield, GBR

INES kategória 4

Z komína budovy B230 dochádza k mesačnému úniku rádioaktivity v dôsledku zlyhania filtra

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

05. apríla - Mayak, Čeľabinsk, ZSSRINES kategória 5

Technik zomrel na následky expozície po spustení testu v ruskom federálnom jadrovom centre.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland) 

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1967

-------------------------------------------------- -------------------------

Wuerenlingen, CHEKategória INES 1 - 3

Malý výskumný reaktor „Diorit“ produkoval roztavený palivový článok, reaktorová hala bola kontaminovaná. Neskôr sa vyrobila dávka odpadovej vody, ktorá zodpovedala 40-násobku normálnej hodnoty. (Zdroj: ASK, dnešný Federálny inšpektorát jadrovej bezpečnosti ENSI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsreaktor_Diorit

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Schweiz

-------------------------------------------------- -------------------------

02. mája - Chaplecross, Škótsko, GBRINES kategória 4

Palivová tyč sa vznietila a spôsobila čiastočné roztavenie v jadrovej elektrárni Chaplecross Magnox.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Chapelcross

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chapelcross_(Gro%C3%9Fbritannien) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1966

-------------------------------------------------- -------------------------

05. október - Enrico Fermi, Michigan, Spojené štáty americkéINES kategória 4

Porucha sodíkového chladiaceho systému v demonštračnom množiteľskom jadrovom reaktore Enrico Fermi na brehu jazera Erie viedla k čiastočnému roztaveniu, pri ktorom z kontajnmentu neunikla žiadna radiácia. Jadro reaktora obsahovalo 105 palivových kaziet vyrobených z kolíkov potiahnutých zirkónom. Nehoda sa pripisuje kusu zirkónu, ktorý blokuje regulátor prietoku v sodíkovom chladiacom systéme. Budova reaktora bola automaticky izolovaná senzormi, v budove sa v tom čase nenachádzal žiadny personál. Zamestnancom sa podarilo reaktor odstaviť ručne. Dve zo 105 palivových kaziet sa roztopili, ale mimo kontajnmentu nebola nameraná žiadna radiácia. O týždne neskôr však stále existovali obavy, že bude kritizovaný. Reaktor s výkonom 60 MWe bežal v októbri 1970 opäť na plný výkon. Tento incident dal základ pre kontroverznú polemiku Johna G. Fullera sme takmer stratili Detroit. (INES úroveň 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Enrico_Fermi_(USA)#Enrico_Fermi_1

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fermi_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

02. júla - Atol Muroroa, prvý francúzsky test atómovej bomby

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníhttp://www.spiegel.de/einestages/mururoa-wie-frankreich-atombomben-auf-dem-atoll-testete-a-1100371.html

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

07. mája - Melekess, neďaleko Nižného Novgorodu (Gorki), ZSSRINES kategória 4

Vo Výskumnom ústave atómových reaktorov Melekess sa v experimentálnom varnom reaktore (reaktor VK) uskutočnila energetická exkurzia cez rýchle neutróny. Operátor a vedúci zmeny dostali vysoké dávky žiarenia. (INES úroveň 3-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/RIAR

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/VK-50_Melekess_(Russland) 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1965

-------------------------------------------------- -------------------------

2. marca 1965 USA prvýkrát zbombardovali Severný Vietnam a od 8. marca sa vo Vietname vylodili pravidelné americké bojové jednotky.

-------------------------------------------------- -------------------------

20. január - Lawrence Livermore, USAINES kategória 4

Zo zásobníka v budove 350,000 bolo uvoľnených približne 331 XNUMX Ci

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1964

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 až 1979 - Belojarsk, ZSSRINES kategória 4

Od roku 1964 do roku 1979 došlo k sérii deštrukcií palivových kanálov v reaktore 1 Belojarskej jadrovej elektrárne. Pri každej z týchto nehôd bol personál vystavený značnému ožiareniu. (INES úroveň 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

23. júla - Charlestown, Rhode Island, Spojené štáty americké INES kategória 4

V závode na jadrové palivo (Wood River Junction Chemical Process Plant) v Charlestowne zomrel muž na smrteľnú dávku žiarenia, keď sa kvapalný roztok uránu, s ktorým manipuloval, stal kritickým. (INES úroveň 4)

Žiadne ďalšie informácie!

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 - Lop Nor, čínske testovacie miesto jadrových zbraní

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníČínsky Testovacie miesto jadrových zbraní Lop Nor bola založená 1. apríla 1960 v Xinjiang neďaleko Qinggiru severne od púšte Lop Nor v pohorí Kuruk Tagh ako najväčšie testovacie miesto jadrových zbraní na svete s rozlohou 100.000 1964 km². V rokoch 1996 až 45 sa tu uskutočnilo celkom 16 nadzemných (naposledy 1980. októbra 1967) a podzemných jadrových testov plutóniových bômb a od roku XNUMX aj vodíkových bômb.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentestgel%C3%A4nde_Lop_Nor

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1963

-------------------------------------------------- -------------------------

Zdanlivo to bol pre ľudstvo šťastný rok...

Alebo som len na niečo zabudol?

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1962

-------------------------------------------------- -------------------------

01. mája - Nechutné, francúzske jadrové testovacie miesto v Alžírsku

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníV blízkosti In Ekker Francúzsko prevádzkovalo experimentálne centrum pre armádu ("Center d'expérimentations militaires des oasis, CEMO"). V období od 7. novembra 1961 do 16. februára 1966 tam bolo vykonaných 13 testov jadrových zbraní. Pri druhom teste (Beryl) 1. mája 1962 tunel neuzavreli. Uvoľnili sa rádioaktívne plyny, prach a láva. Pozorovatelia testu boli kontaminovaní (vrátane prítomných francúzskych ministrov).

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Franz%C3%B6sische_Atomwaffentests

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/In_Ekker

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1961

-------------------------------------------------- -------------------------

30. október - Nová Zem, Test vodíkovej bomby AN602, ZSSR

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníAN602, známa aj ako cárska bomba, bola odpálená 30. októbra 1961 o 11:32 moskovského času nad testovacím miestom v zálive Mityushika na severomorskom ostrove Novaja Zemlya. Bomba bola zhodená z upraveného bombardéra Tupolev Tu 95W vo výške nad 10.000 XNUMX metrov a spomalená padákom, aby malo lietadlo dostatok času na opustenie testovacej oblasti.
Výbuch nastal vo výške okolo 4.000 m. Výbušná sila bomby Cár bola ekvivalentná 57 megatonám TNT, čo ju robilo asi 4000 XNUMX-krát silnejšie ako bomba Hirošima Little Boy a približne tri až štyrikrát silnejšie ako Castle Bravo, najsilnejší test jadrových zbraní v Spojených štátoch. Bol konštruktérom cárskej bomby Andrej Sacharov ...

Množstvo chemickej trhaviny TNT, ktoré by uvoľnilo energiu porovnateľnú s cárskou bombou (57 MT), by malo ako guľa priemer 400 metrov.

AN602 bola najväčšia jadrová zbraň vyrobená človekom a jej ničivý účinok dal jasne najavo všetkým politikom, ktorí myslia a konajú zodpovedne, že pokračovanie s väčšími a väčšími bombami by túto planétu nevyhnutne urobilo neobývateľnou.

https://de.wikipedia.org/wiki/AN602

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

19. jún - Sellafield, GBR

INES kategória 3

Došlo k uvoľneniu kvapaliny nesúcej plutónium do procesnej chladiacej vody z úniku vo výparníku ...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategória 403. január - Vodopády NRTS v Idahu, USA

V National Reactor Testing Station v Idaho utrpel experimentálny reaktor SL-1 kritický parný výbuch a veľké uvoľnenie rádioaktívneho materiálu, ktorý zabil troch členov posádky. S výnimkou jódu-131 bolo šírenie žiarenia obmedzené na plochu 12.000 30 m². V okruhu 131 km okolo reaktora bola kontaminácia vegetácie jódom-100 ​​asi 80-krát vyššia ako prirodzená intenzita žiarenia. Dokonca aj 50 km ďaleko bolo znečistenie vegetácie dvakrát vyššie, a to aj v páse krajiny pozdĺž rieky Snake pri Burley a American Falls. Reaktor mal ručne ovládané riadiace tyče. Posunutie jednej palice mohlo spustiť incident kritickosti. Bolo známe, že tyče sa môžu zaseknúť v ľahkom hliníkovom puzdre. Niektorí vyšetrovatelia sa domnievali, že takýto stĺp bol zaseknutý a náhle sa uvoľnil, čo pravdepodobne spôsobilo nehodu. Prečo bol obušok stiahnutý, vyšetrovatelia nikdy nezistili. Obsluhu našli nabodnutú riadiacou tyčou na strope. Tyč bola zrejme vymrštená tlakom pary. Jadro reaktora pozostávalo z vysoko obohateného uránu (cca 2 %). Rýchle vytiahnutie riadiacej tyče viedlo k superrýchlej reťazovej reakcii (výbeh výkonu), ktorá spustila explóziu pary. Nehodu objavili pracovníci pred budovou reaktora, keď záchranárov zalarmoval alarm radiácie a nadmernej teploty. Zistili hodnoty dávkového príkonu, ktoré presahovali 10 mSv/h sto metrov od budovy reaktora. Záchranný tím najskôr nedokázal nájsť ani požiar, ani obete, no v budove reaktora našli hodnoty radiácie okolo 22 mSv/h. Keď dorazili vhodné ochranné prostriedky, tím vtrhol do budovy reaktora a našiel mŕtveho muža a ďalšieho člena trojčlenného operačného tímu, ktorý je stále nažive. Okamžite ho zachránili, no o niekoľko hodín zomrel na akútnu chorobu z ožiarenia. Mŕtveho muža zachránili nasledujúci deň, pôvodne nezvestného člena posádky reaktora až o niekoľko dní neskôr. Podľa správy americkej komisie pre atómovú energiu dostalo 30 zo záchranárov ekvivalentnú dávku v rozmedzí 270 až 12 mSv. Reaktor bol demontovaný a 4 t AZ a tlaková nádoba boli zakopané o niekoľko mesiacov neskôr... (INES úroveň XNUMX)

http://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Experimental_Breeder_Reactor_I

 

Čo je zlé na Wikipédii?

V článku na Wikipédii, ktorý je odtiaľto prepojený, sa tento fatálny incident INES 4 takmer nespomína.

S incidentom z 4. novembra 29.11.1955, ktorý bol hodnotený aj INES XNUMX, sa vôbec nepočíta.

Dva incidenty INES 4 by v skutočnosti mali stačiť na zahrnutie samostatnej kategórie incidentov.

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1960

-------------------------------------------------- -------------------------

03. apríla - Waltz Mill, USA INES kategória 4

V nedeľu večer 3. apríla 1960 došlo v reaktore k čiastočnému roztaveniu aktívnej zóny. Roztavil sa jeden palivový článok, pričom sa uvoľnili rádioaktívne plynné štiepne produkty kryptón a xenón. Uvádza sa, že prehriatie a následné poškodenie palivového článku bolo spôsobené lokálnym nedostatkom dostatočného prietoku chladiacej kvapaliny. Nehoda bola ohodnotená 4 na medzinárodnej stupnici jadrových udalostí, nehoda s miestnymi následkami...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_TR-2#1960_accident

-------------------------------------------------- -------------------------

13. február - Reggane, francúzske jadrové testovacie miesto v Alžírsku

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníAsi 50 km juhozápadne od Reggane alebo 20 km južne od Hamoudie sa do roku 1965 nachádzalo francúzske testovacie stredisko jadrových zbraní (CSEM – Centre Sahara des Expérimentations Militaires). Tam 13. februára 1960 Francúzsko vykonalo svoj prvý jadrový test s atómovou bombou 70 kT, ktorá bola asi 4-krát výkonnejšia ako bomba v Hirošime. V dňoch 1. apríla 1960, 27. decembra 1960 a 25. apríla 1961 sa na tomto mieste uskutočnili ďalšie tri testy nadzemných atómových bômb s nábojom menej ako 5 kT ...

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atomtests-frankreich-liess-soldaten-vorsaetzlich-verstrahlen-1940835.html

V dôsledku 30.000 nadzemných jadrových testov utrpelo škody až 4 XNUMX ľudí.

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Reggane

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1959

-------------------------------------------------- -------------------------

20. november - Laboratórium Oak Ridge, USAINES kategória 4

V rádiochemickej továrni Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, došlo počas dekontaminácie pracovných zariadení k chemickému výbuchu. Celkovo sa uvoľnilo 15 gramov plutónia-239. Pri výbuchu to spôsobilo značné znečistenie budovy, priľahlých ulíc a fasád priľahlých budov. Predpokladá sa, že výbuch spôsobil kontakt kyseliny dusičnej s dekontaminačnými kvapalinami obsahujúcimi fenoly. Technik zabudol vyčistiť odparovač vodou, aby ho zbavil dekontaminačných kvapalín. Miesta, ktoré nebolo možné dekontaminovať, boli označené nápadnou výstražnou farbou alebo zabetónované. Orgány Oak Ridge začali pri manipulácii s rádioaktívnymi chemickými materiálmi používať ochranný obal. (INES úroveň 3 – 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory

Čo je zlé na Wikipédii?

V článku na Wikipédii, ktorý je odtiaľto prepojený, sa tento incident INES 4 ani nespomína.

Prečo to nechávaš tak? Nebojíte sa o svoju dôveryhodnosť?

Informácie o incidente nájdete tu: Zoznam nehôd v jadrových zariadeniach od roku 1950 do roku 1959

-------------------------------------------------- -------------------------

26. júl 1959 - Poľné laboratórium Santa Susana, Simi Valley, USAINES kategória 6

V Santa Susana Field Laboratory v Kalifornii, ktoré prevádzkovalo sodíkom chladený rýchly množivý reaktor s výkonom 7,5 MWe, došlo v tomto reaktore k 30-percentnému roztaveniu jadra v dôsledku zablokovaného chladiaceho potrubia. Väčšinu štiepnych produktov bolo možné odfiltrovať. Väčšina rádioaktívnych plynov bola uvoľnená do životného prostredia, čo viedlo k jednému z najväčších únikov jódu-131 v histórii jadrovej energetiky. Nehoda bola dlho utajovaná. (INES úroveň 5-6)

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Susana_Field_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sodium_Reactor_Experiment#Stoerfall_im_Jahr_1959

Takže je to možné aj na Wikipédii! V článkoch Wikipédie, na ktoré sa odtiaľto odkazuje, je tento incident INES 6 zdokumentovaný ako príklad.

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1958

-------------------------------------------------- -------------------------

30. december - Los Alamos, USAINES kategória 4

Pri extrakcii roztoku obsahujúceho plutónium vo vedeckom laboratóriu Los Alamos v Novom Mexiku došlo k kritickej nehode. Operátor zomrel na akútnu chorobu z ožiarenia. Po tejto nehode boli manipulátory v Spojených štátoch navždy použité pri práci s kritickými masami. Dovtedy bola ručná práca pri manipulácii s plutóniom rozšírená, napriek kritickým nehodám v 1940. rokoch 4. storočia. (INES úroveň XNUMX)

https://de.wikipedia.org/wiki/Los_Alamos_National_Laboratory

Čo je zlé na Wikipédii? V článku na Wikipédii prepojenom odtiaľto je tento incident INES 4, rovnako ako všetky ostatné incidenty v Los Alamos, spomenutý iba jednou vetou ...

-------------------------------------------------- -------------------------

15. október - Vinca, YU

(žiadna klasifikácia INES)

NTI - Nuclear Threat Initiative

Juhoslávia spolupracovala s Nórskom v oblasti prepracovania plutónia, zriadila oddelenie pre prepracovanie vyhorených palivových článkov vo Vinci, podpísala v roku 1956 zmluvu o spolupráci so Sovietskym zväzom na 6,5 ​​MW výskumný reaktor RA (ťažkovodný reaktor s moderovaním a chladením ) a postavili RB, kritické zariadenie s ťažkovodným prírodným uránom pri nulovom výkone. Reaktor RA, ktorý predstavitelia Vinca opísali ako „v podstate reaktor na výrobu plutónia“, bol základom Titovho výskumu zbraní.

Začiatkom 1960. rokov, keď jadrový výskumný program naberal na sile, Tito údajne zrušil zbrojný aspekt programu. V roku 1958 bola jedna osoba zabitá a päť ďalších bolo otrávených radiáciou pri kritickej havárii v ťažkovodnom RB reaktore Vinca. Za Titovým rozhodnutím však mohlo byť aj topenie sovietsko-juhoslovanských vzťahov po Stalinovej smrti. Ďalšími faktormi mohli byť zjavné nedostatočné výsledky programu a finančný tlak, ktorý kládol na hospodárstvo krajiny. Juhoslávia tiež obhajovala jadrové odzbrojenie na medzinárodnej úrovni a naliehala na štáty s jadrovými zbraňami, aby sa vzdali svojich jadrových zbraní. Juhoslávia podpísala NPT v roku 1968 a ratifikovala ju v roku 1970. Objavili sa aj náznaky, že ťažisko juhoslovanského jadrového programu sa presúva z výskumu na program jadrovej energie. Po rokoch štúdií uskutočniteľnosti bola americká spoločnosť Westinghouse poverená výstavbou prvej jadrovej elektrárne v krajine, ľahkovodného tlakového reaktora s kapacitou 664 MW v Krsku ...

https://www.nti.org/learn/countries/former-yugoslavia/nuclear/

Preložené s https://www.DeepL.com/Translator (bezplatná verzia)

-

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

24. máj 1958 - Kriedová rieka, Ontário, CAN

(žiadna klasifikácia INES)

V sobotu 24. mája 1958 utrpel NRU veľkú nehodu. Poškodená uránová palivová tyč sa vznietila a pri vyberaní z aktívnej zóny sa roztrhla na dve časti. Požiar sa podarilo uhasiť, ale značné množstvo rádioaktívnych produktov spaľovania kontaminovalo interiér budovy reaktora a v menšej miere aj oblasť okolitého areálu laboratória. Čistenie a oprava trvalo tri mesiace. NRU bola opäť v prevádzke v auguste 1958 ...

https://de.wikinew.wiki/wiki/National_Research_Universal_reactor#History

Palivová tyč sa vznietila a kontaminovala polovicu zariadenia.

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

02. január - Mayak, Čeľabinsk, ZSSRINES kategória 4

Po experimente kritickosti by sa mal roztok uránu preniesť do geometricky bezpečných nádob. Aby sa ušetril čas, experimentátori obišli štandardný postup dekantácie, pretože predpokladali, že zostávajúci roztok je ďaleko podkritický. Avšak kvôli zmenenej geometrii počas presunu bola prítomnosť ľudí dostatočná na to, aby odrážala dostatok neutrónov na to, aby sa riešenie okamžite stalo kritickým. Roztok explodoval a traja pracovníci dostali radiačné dávky asi 60 sivej a po piatich až šiestich dňoch zomreli. Robotník na vzdialenosť 3 metrov dostal 6 Grey, prežil akútnu chorobu z ožiarenia, ale trpel vážnymi sekundárnymi chorobami. Experimenty kritickosti v tejto továrni boli potom prerušené. Na medzinárodnej hodnotiacej stupnici pre jadrové nehody (INES) bola nehoda klasifikovaná stupňom 4 (nehoda) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak#2._Januar_1958:_Kritikalit%C3%A4tsst%C3%B6rfall_in_Beh%C3%A4lter_mit_hochangereichertem_Uran

-

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf 

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu.

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1957

-------------------------------------------------- -------------------------

07. - 12. október - Windscale/ Sellafield, GBRINES kategória 5

V hromade č. 1 vo Windscale alebo Sellafielde, technici zahrievali reaktor, aby vyžarovali takzvanú Wignerovu energiu z grafitu, ktorý slúži ako moderátor. Reaktor bol jedným z dvoch vzduchom chladených a grafitom moderovaných reaktorov. Poháňal ich prírodný urán a používali sa na výrobu plutónia pre jadrové zbrane. Chladil ich prúd vzduchu, ktorý vytvárali obrovské ventilátory. Ráno 7. októbra 1957 bol reaktor kontrolovane odstavený a chladenie vzduchom vypnuté. Reaktor sa potom opäť spustil v rozsahu nižšieho výkonu. Technici namiesto zvýšenia teploty zaznamenali pokles teploty. Aby bolo možné rýchlejšie rozptýliť Wignerovu energiu, reaktor sa na druhý deň dostal do neprípustného výkonu. Technici však urobili omyl: V bežnej prevádzke sa teplotné špičky vyskytovali na úplne iných miestach ako pri žíhaní. Na týchto miestach však neboli žiadne senzory, a tak tam grafit začal spočiatku nepozorovane horieť. Vzduchové filtre vydržali požiar len krátko, potom mohla rádioaktivita nerušene unikať výfukovými komínmi. Zo zadnej časti reaktora stúpali modré plamene. Do atmosféry sa dostalo 750 TBq. Oheň horel štyri dni a pohltil veľkú časť prezentujúceho grafitu. Technikom sa podarilo vytlačiť iba časť tyčí jadrového paliva z horiaceho priestoru reaktora. Prerezali teda protipožiarnu prestávku vyraďovaním susedných palíc. V konečnom dôsledku bol reaktor zaplavený vodou. Táto záplava bola veľmi nebezpečná, pretože vysoká teplota mohla rozštiepiť vodu na kyslíkovodík. To by spôsobilo výbuch. Voda však našťastie oheň udusila. Do atmosféry uniklo veľké množstvo rádioaktívnych plynov. Išlo najmä o jód, kryptón a xenón. Produkcia mlieka na ploche 520 km² bola zakázaná. Čoskoro po zničení reaktora 1 haváriou bol odstavený aj reaktor 2, keď sa zistilo, že bezpečný odvod Wignerovej energie je nemožný z dôvodu konštrukcie. Demontáž odstavených reaktorov sa začala v roku 1993 a očakáva sa, že bude dokončená v roku 2012. Nehoda je neskôr obviňovaná z desiatok úmrtí na rakovinu. (INES úroveň 5)

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. september - Mayak, Kyshtymská nehoda, ZSSRINES kategória 6

Tiež známa ako Mayakova nehoda. Tamojší prepracovateľský závod skladoval odpadové produkty vo veľkých nádržiach. Pri rádioaktívnom rozpade látok vzniká teplo, a preto musia byť tieto nádrže neustále chladené. Po úniku chladiaceho potrubia jednej z týchto 1956 m³ nádrží v priebehu roku 250, a preto bolo chladenie vypnuté, obsah tejto nádrže začal vysychať. Obsiahnuté dusičnanové soli spustené iskrou z vnútorného meracieho zariadenia explodovali a uvoľnili veľké množstvo rádioaktívnych látok. Keďže kontaminovaný mrak zostal blízko zeme, znečistenie v oblasti okolo ruského Kyshtymu bolo takmer dvojnásobné ako pri havárii v Černobyle. Keďže kontaminácia bola obmedzená na Ural, meracie zariadenia v Európe nespustili poplach (pozri nehodu v Černobyle), čo znamenalo, že nehoda mohla byť pred svetovou verejnosťou utajená 30 rokov. (INES úroveň 6)

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyschtym-Unfall

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak,_ehemalige_Sowjetunion_1957 

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu.

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1956

-------------------------------------------------- -------------------------

Zdanlivo to bol pre ľudstvo šťastný rok...

Alebo mi len niečo uniklo?

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1955

-------------------------------------------------- -------------------------

08. december - Stupnica vetra/ Sellafield, GBR

INES kategória 3

K požiaru došlo v sile na rádioaktívny odpad v budove B247 ...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. november - Vodopády NRTS v Idahu, USAINES kategória 4

Výskumný reaktor EBR-I utrpel čiastočné roztavenie aktívnej zóny v Národnej skúšobnej stanici reaktorov v Idaho. Jadro z obohateného uránu v kombinácii s 2 % zirkónu sa roztavilo v testoch, ktorých cieľom bolo rapídne zvýšiť výkon, pretože palivové rúrky sa zdeformovali. Odparením chladiva NaK bolo roztavené palivo dopravené do rúrok chladiaceho systému a nebolo dosiahnuté kritické miesto, čím sa reaktor sám vypol. Jadro reaktora bolo navrhnuté tak, aby bolo zameniteľné a dalo sa vymeniť... (INES úroveň 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

V článku na Wikipédii sa tento incident INES 4 z 29.11.1955. novembra 4 ani len nespomína a osudný incident z 03.01.1961. januára 4, tiež hodnotený ako INES XNUMX, sa dotkne len letmo. Dva incidenty INES XNUMX by v skutočnosti mali stačiť na zahrnutie samostatnej časti pre incidenty.

-------------------------------------------------- -------------------------

14. júl 1955 - Windscale / Sellafield, GBR

INES kategória 3

Ďalší rádioaktívny únik a sanácia...

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

25. marec 1955 - Windscale / Sellafield, GBR

INES kategória 4

Oheň uvoľňuje do atmosféry až niekoľko desatín terabecquerelu rádioaktivity

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1954

-------------------------------------------------- -------------------------

28. február - Atol Bikini, Testovacia séria so 6 vodíkovými bombami

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraní28.02.1954. februára 6 sa v priebehu XNUMX týždňov neďaleko atolu Bikini uskutočnil prvý zo šiestich testov vodíkovej bomby, celá séria sa stala známou pod názvom „Operácia Hrad'. Výsledkom bolo, že 236 ľudí na ostrove Rongelap trpelo vysokou úrovňou radiácie. 140 členov posádky japonskej rybárskej lode našli 23 km od miesta výbuchu.Lucky Dragon V.'silne ožiarený.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1953

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrejme to bol pre ľudstvo šťastný rok, nedošlo k žiadnym veľkým nehodám v jadrových elektrárňach ...
Alebo mi len niečo uniklo?

Od 27. júla 1953 platí v Kórei dohoda o prímerí!

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1952

-------------------------------------------------- -------------------------

12. december - Kriedová rieka, MÔCŤINES kategória 5

K prvej vážnej havárii reaktora došlo v takzvanom reaktore NRX v laboratóriách Chalk River Laboratories neďaleko Ottawy v Kanade. Pri skúške výskumného reaktora nesprávna prevádzka, nedorozumenia medzi operátorom a obslužným personálom, nesprávne zobrazovanie stavu vo velíne, nesprávne hodnotenia operátora a váhavý postup spôsobili zničenie aktívnej zóny reaktora v prípade čiastočného AZ. roztavenie. Explózia kyslíka a vodíka v aktívnej zóne reaktora vymrštila kupolu štvortonového kontajnera s héliovým plynom do výšky 1,2 m, čo spôsobilo jeho uviaznutie v konštrukcii. Výbuch uvoľnil do atmosféry najmenej 100 TBq štiepnych produktov. Až štyri milióny litrov rádioaktívne kontaminovanej vody s približne 400 TBq produktov štiepenia s dlhou životnosťou boli prečerpané zo suterénu kontajnmentu reaktora do piesočnatého septiku, aby sa zabránilo kontaminácii neďalekej rieky Ottawa. Poškodené jadro reaktora bolo zasypané. Ten neskorší Americký prezident Jimmy Carter, vtedajší jadrový technik v námorníctve, pomáhal s niekoľkomesačným upratovaním. Reaktor bol opäť uvedený do prevádzky o dva roky neskôr. (INES úroveň 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories

Tento incident INES 5 sa v článku na Wikipédii takmer nespomína. Informácie, ktoré hľadáte, sú dostupné iba cez nasledujúci odkaz.

https://de.wikipedia.org/wiki/NRX-Reaktor#Reaktorunfall

-

Nehody v jadrovej energetike-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chalk_River,_Kanada_1952

-------------------------------------------------- -------------------------

03. október - Ostrov Trimouille, prvý britský jadrový test

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraní Veľká Británia použila testovacie miesta v Austrálii (12 testov). Vianočný ostrov (6 pokusov) a ďalej Ostrov Malden (3 pokusy).

Zomrieť Operácia Hurikán bol prvým Britom Test atómovej bombyktorý žil 3. októbra 1952 na ostrove Trimouille, jeden zo 174 malých Ostrovy Montebello sa uskutočnilo na severozápadnom pobreží v Západnej Austrálii.

Posledný atmosférický test sa uskutočnil v roku 1958. V roku 1962 Veľká Británia povolila Spojeným štátom vykonať sériu testov Dominika na Vianočných ostrovoch. Británia sa pripojila k zákazu testov atmosférických jadrových zbraní v roku 1962. Všetky testy sa potom uskutočnili v podzemí v spolupráci s USA na testovacom mieste v Nevade (24 testov), ​​naposledy v roku 1991. Veľká Británia vykonala spolu 45 testov.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1951

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrejme to bol pre ľudstvo šťastný rok, nedošlo k žiadnym veľkým nehodám v jadrových elektrárňach ...
Alebo mi len niečo uniklo?

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1950

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrejme to bol pre ľudstvo šťastný rok, nedošlo k žiadnym veľkým nehodám v jadrových elektrárňach ...
Alebo mi len niečo uniklo?

Ó áno, kórejská vojna začala 25. júna 1950!

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1949

-------------------------------------------------- -------------------------

02. december - "Green Run" Stránka Hanford, USA
Uvoľňovanie rádioaktivity

Testovacia plocha jadrových zbraníExperiment Green Run zaznamenal uvoľnenie rádioaktívneho mraku z vojenského jadrového komplexu Hanford Site. Odhady sú v rozmedzí niekoľkých 100 TBq jódu 131 a ešte viac cézia 133. Samotný podiel jódu 131 bol 5500 kúrie; to zodpovedá zhruba 250-násobku množstva, ktoré bolo podľa oficiálnych údajov uvoľnené do oblasti pri havárii v roku 1979 v jadrovej elektrárni Three Mile Island neďaleko Harrisburgu. Nebezpečenstvo jódu 131 pre štítnu žľazu nebolo ešte v štyridsiatych rokoch minulého storočia rozpoznané; jód 1940 mohol uniknúť nefiltrovaný z miesta v Hanforde, aj keď sa používal podľa plánu. Počas bežnej prevádzky sa do rieky Columbia uvoľnilo každý deň niekoľko 131 TBq nuklidov so strednou a dlhou životnosťou. Hanford je považovaný za najťažšie rádioaktívne miesto na západnej pologuli.

V tom čase sotva niekto vedel niečo o tom, čo sa stalo 02.12.1949. decembra XNUMX v Hanforde vo Washingtone. Všetci sme niečo z toho dostali...

https://de.wikipedia.org/wiki/Green_Run

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

Prepracovateľské závody premieňajú niekoľko ton jadrového odpadu na mnoho ton jadrového odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Takéto jadrové továrne sú po celom svete:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. augusta - Semipalatinsk, "RDS-1" Prvý test atómovej bomby v Sovietskom zväze

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníSovietsky zväz vykonal svoj prvý test atómovej bomby ("RDS-1") dňa 29. augusta 1949 na Semipalatinsk na testovanie jadrových zbraní (dnes Kazachstan) cez. V rokoch 1949 až 1990 vykonal Sovietsky zväz celkovo 715 testov s 969 jednotlivými výbušninami ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1948

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrejme to bol pre ľudstvo šťastný rok, nedošlo k žiadnym veľkým nehodám v jadrových elektrárňach ...
Alebo mi len niečo uniklo?

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1947

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrejme to bol pre ľudstvo šťastný rok, nedošlo k žiadnym veľkým nehodám v jadrových elektrárňach ...
Alebo mi len niečo uniklo?

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1946

-------------------------------------------------- -------------------------

júl - Atol Bikini, Tichý oceán

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníZomrieť Operácia Križovatka bola druhá jadrová testovacia operácia ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Pozostával z dvoch jadrových testov, „Able“ a „Baker“, na atole Bikini v poručenskom území amerických tichomorských ostrovov v lete 1946, každý s ekvivalentom TNT 23 kT: Test Able bol jeden 1. júla 1946 od Implózne bomby Boeing B. -29 Mk.158 zhodili a odpálili 3 metrov nad lagúnou Test Baker bol podvodnou detonáciou identickej bomby v hĺbke 27 metrov a prebehol 25. júla 1946 marca 1 vo väčšej hĺbke , ale bola zrušená.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

21. mája - Los Alamos, USAINES kategória 4

V Továreň na jadrové zbrane v Los Alamos Kanadský fyzik Louis Slotin vykonal testy kritickosti plutónia za prítomnosti niekoľkých vedcov. Experimentálna zostava pozostávala z podkritického plutóniového jadra s hmotnosťou asi 6 kg (to istého, ktoré sa podieľalo na havárii v roku 1945 a ktoré bolo následne označované ako „jadro démona“) a dvoch pologuľovitých plášťov vyrobených z berýlia, ktoré slúžili ako neutrónové reflektory a uzavreté jadro. Čím bližšie boli pologuľové škrupiny k sebe, tým menej neutrónov mohlo uniknúť a tým nižšia je hmotnosť potrebná na kritickosť. Typicky dve 3,2 mm rozpery fungovali ako bezpečnostné zariadenie, ale Slotin ich pred začatím experimentu odstránil. Namiesto toho do medzery vložil skrutkovač, otáčaním ním pomaly približoval polguľovité misky k sebe, pričom druhou rukou držal hornú misku. Skrutkovač však vykĺzol a usporiadanie sa okamžite stalo príliš kritickým. Zúčastnení pocítili krátku vlnu horúčav a skúšobná miestnosť bola zahalená modrastým leskom (Čerenkovovo svetlo). Slotinovi sa podarilo zdvihnúť vrchnú pologuľovú škrupinu a tým opäť znížiť reaktivitu. V dôsledku nehody bol však vystavený smrteľnej absorbovanej dávke asi 10 Gray, siedmi pozorovatelia dostali až 1,7 Gray. Slotin zomrel na chorobu z ožiarenia 30. mája. O tejto nehode hovorí aj film „Fat Man and Little Boy“ (1989). (INES úroveň 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Slotin

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1945

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusta - Los Alamos, USA

INES kategória 4

Harry K. Daghlian Jr. pracoval na stránke Omega Továreň na jadrové zbrane v Los Alamos a vytvoril superkritickú hmotu, keď náhodou pustil kus karbidu volfrámu na jadro plutónia. Hoci kus odtlačil, pri incidente dostal smrteľnú dávku žiarenia a zomrel 15. septembra 1945. (INES úroveň 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Daghlian

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-------------------------------------------------- -------------------------

06. a 09. augusta - zrušenie Atómové bomby na Japonsko

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testov9. august 1945 – 2. atómová bomba – plutóniová bomba „Tlustý muž“ – zhodená na Nagasaki! (Výbušná sila 22.000 XNUMX ton TNT)

6. august 1945 - Prvá atómová bomba - uránová bomba "Little Boy" - bola zhodená na Hirošimu! (Výbušná sila 1 12.500 ton TNT)

Dva Výbuchy atómových bômb okamžite zabil celkovo asi 92.000 XNUMX ľudí.
Ďalších 130.000 1945 ľudí zomrelo v dôsledku útokov do konca roku XNUMX a nespočetné množstvo ďalších zomrelo na následky následných škôd v rokoch, ktoré nasledovali.

-------------------------------------------------- -------------------------

16. júla - "Trojice“, Nové Mexiko, USA

Hubový oblak znamená atómové alebo vodíkové bomby, a to aj v kontexte testovTestovacia plocha jadrových zbraníUSA viedli prvé Test atómovej bomby "Trinity". v testovacej oblasti Alamogordo sa ako štiepny materiál použilo plutónium-239 vyrobené v lokalite Hanford, výbušná sila bola 20-22 kiloton (kT).

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1944

-------------------------------------------------- -------------------------

Zúri druhá svetová vojna...

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr - 1942 O rok neskôr - 1944 Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1943

-------------------------------------------------- -------------------------

Zúri druhá svetová vojna...

Práca na Hanford Engineer Works (HEW) začala v marci 1943. Pred koncom vojny v auguste 1945 bolo v Hanforde postavených 554 budov:

- tri reaktory (100-B, 100-D a 100-F)

- tri závody na spracovanie plutónia (200-T, 200-B a 200-U)

- 64 podzemných nádrží na vysoko rádioaktívny odpad

- závody na obohacovanie uránu

- 621 km cesty

- 254 km železničnej trate

- 4 elektrické rozvodné stanice

- plus stovky kilometrov plotov.

Na tento účel sa použilo 600.000 40.000 m³ betónu a 230 XNUMX ton ocele s celkovými nákladmi XNUMX miliónov amerických dolárov. V meste Richland boli vybudované aj prístrešky pre robotníkov. Hanford je považovaný za najťažšie rádioaktívne miesto na západnej pologuli...

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1942

-------------------------------------------------- -------------------------

Zúri druhá svetová vojna...

V júli 1942 začal Uránový výbor Štátneho úradu pre vedecký výskum a vývoj (OSRD) intenzívny výskumný program plutónia na hutníckom laboratóriu Chicagskej univerzity (MetLab).

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch O rok skôr O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1941

-------------------------------------------------- -------------------------

Zúri druhá svetová vojna...

07.12.1941. decembra XNUMX japonskí námorní letci zaútočili na americký prístav.Pearl Harbor'Na Havaji, 08.12.1941. decembra XNUMX USA oficiálne vstúpili do druhej svetovej vojny.

24.02.1941. februára 94 chemik Arthur Wahl poskytol jasný dôkaz o prvku XNUMX (plutónium).

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch   O jeden rok neskor Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

1940

-------------------------------------------------- -------------------------

Zúri druhá svetová vojna...

Plutónium založili Američania Glenn T. Seaborg, JW Kennedy, EM McMillan, Michael Cefola a Arthur Wahl dňa 14.12.1940 objavili izotop 238Pu bombardovaním uránu 238U deutériom v cyklotróne ...

Der Druhá svetová vojna začala dňa 01.09.1939 s nemeckou inváziou do Poľska. V tom čase bolo Japonsko v pohraničnej vojne so Sovietskym zväzom (1938/39) a vo východnej Ázii, od incidentu na moste Marca Pola 07.07.1937. júla XNUMX, vo vojne s Čínou ...

Am 02.08.1939 Albert Einstein napísal list americkému prezidentovi Rooseveltovi, ktorý neskôr sám označil za svoju "najväčšiu chybu".

***


Rádioaktívne udalosti rokov:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


K referenciám na konci tejto stránkyopuch Horná časť stránkyAž do hornej časti stránky - www.reaktorpleite.de -

Referencie

-------------------------------------------------- -------------------------

INES (International Nuclear Event Scale)

INES NEWS Udalosti - Aktuálne správy o incidente od MAAE...

 

Havárie jadrovej energie

Keďže sa ukázalo, že „zoznam jadrových udalostí INES“ má obmedzené využitie na empirické analýzy, traja výskumníci v oblasti rizika z University of Sussex a ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool a Didier Sornette, zostavili pre svoju prácu vlastný zoznam jadrových nehôd. a uverejnené 22. marca 2016 v časopise "Analýza rizík"publikoval článok na túto tému. Tento zoznam obsahuje niektoré nehody, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nedostali na zoznam INES...

Incidenty a nehody v jadrovej energetike (PDF)

 

NAMS - stupnica veľkosti nukleárnej havárie

Fakty z troch rôznych zoznamov, havárie jadrovej energetiky, INES a NAMS v jednom súbore PDF ...

Nehody v jadrovej energii + NAMS + INES (PDF)

Prečítajte si aj článok na 'www.spiegel.de' z 08.07.2016. júla XNUMX: "Riziko jadrovej energie: kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň?"

-------------------------------------------------- -------------------------

Wikipedia:

Zoznam jadrových elektrární - celosvetovo

Zoznam jadrových zariadení - celosvetovo

 

Zoznam havárií v jadrových zariadeniach - celosvetovo
Nehoda --- INES 4 prídavok 7

Zoznam porúch v európskych jadrových elektrárňach
Incident --- INES 1 prídavok 3

Zoznam udalostí v nemeckých jadrových zariadeniach podliehajúcich hláseniu
udalosť podliehajúca hláseniu --- INES 0

 

11.03.2011 Super katastrofa vo Fukušime

26.04.1986 Super katastrofa v Černobyle

28.03.1979 „Three Mile Island“ v Harrisburgu

 

Jadrová elektráreň v Hanforde Výroba plutónia

Národné laboratórium Oak Ridge Továreň na atómové bomby

Los Alamos National Laboratory Jadrový výskum – projekt Manhatten

 

Zoznam testov jadrových zbraní - Od roku 1945 do roku 2013 bolo vykonaných 2.053 XNUMX testov jadrových zbraní!

Atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki v auguste 1945.

-------------------------------------------------- -------------------------

Jadrové elektrárne mor

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

-------------------------------------------------- -------------------------

Jadrové zbrane AZ:

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

'Vôbec nič' Informácie o Gundremmingen.

-------------------------------------------------- -------------------------

Zrkadlo:

Kedy vybuchne ďalšia jadrová elektráreň? - 08.07.2016

Jadrový štát - Japonsko v máji 2011

Po chrbte mi prebehne zimomriavka - Zrkadlo 17/1987

Incident THTR v "Spiegel" - Nemecko v júni 1986

Informácie o Gundremmingen - Nemecko v novembri 1975

Los Alamos - Zakázané mesto - USA v decembri 1962

Lucky Dragon V. - japonská rybárska loď neďaleko atolu Bikini v marci 1954

 


Jadrový dozor v Nemecku

V Nemecku sa tento výraz používa na označenie regulačných a licenčných orgánov podľa jadrového práva, ktoré sa podobne ako finančné správy nachádzajú v spolkových krajinách, pričom legislatívnu kompetenciu v jadrovom práve má spolková vláda. Nemecké orgány jadrového dozoru sú spravidla pridelené príslušnému ministerstvu životného prostredia a dohliadajú na bezpečnosť všetkých relevantných oblastí jadrových zariadení príslušnej spolkovej krajiny a schvaľujú všetky podstatné zmeny súvisiace s bezpečnosťou. Zriadenie orgánov jadrového dozoru v spolkových krajinách bolo jedným zo základov sporu o povinnosť Spolkovej rady udeliť súhlas s predĺžením životnosti nemeckých jadrových elektrární v roku 2010 spolkovou vládou. V iných krajinách, ako je Veľká Británia alebo Švajčiarsko, je jadrový dozor na rozdiel od Nemecka federálnym orgánom.

 

Federálne ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti

Federálny úrad pre radiačnú ochranu

-------------------------------------------------- ------------------------- 

Štátne ministerstvá životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia, ochrany klímy a energetického sektora Bádensko-Württembersko;


Bavorské štátne ministerstvo životného prostredia a ochrany spotrebiteľa;


Hesenské ministerstvo životného prostredia, ochrany klímy, poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa;


Ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko;


Ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody, poľnohospodárstva a ochrany spotrebiteľa spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko;


Ministerstvo životného prostredia, poľnohospodárstva, výživy, vinohradníctva a lesov RLP;


Saské štátne ministerstvo životného prostredia a poľnohospodárstva;

 


Atómové orgány, zodpovedné za dohľad, financovanie
a niekedy aj na zakrytie:

MAAE - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

Belgičan: FANK Federálna agentúra pre jadrovú kontrolu

Čína: Čínska národná jadrová korporácia

Fínsko: STUK Säteilyturvakeskus

Francúzsko: ASN Autorité de surete nucléaire

Veľká Británia: Úrad pre jadrovú reguláciu

India: Regulačná rada pre atómovú energiu AERB

Irán: Iránska organizácia pre atómovú energiu

Izrael: Izraelská komisia pre atómovú energiu

Japonsko: Japonská agentúra pre jadrový dozor

Holandsko: KFD jadrová fyzická služba

Rusko: Rostekhnadzor

Švédsko: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Švajčiarsko: Federálny inšpektorát jadrovej bezpečnosti ENSI

Španielsko: ČSN Consejo de Seguridad Nuclear

Južná Kórea: Komisia pre jadrovú bezpečnosť a ochranu

Česká republika: Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť SÚJB

USA: Komisia jadrového dozoru NRC

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky

***

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu:

BI ochrana životného prostredia Hamm
Účel: kruhový THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
Brennkugel.jpg