Het reactorfaillissement - THTR 300 De THTR nieuwsbrieven
Studies over THTR en nog veel meer. De THTR-uitsplitsingslijst
Het HTR-onderzoek Het THTR-incident in de 'Spiegel'

***


      2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***

THTR circulaire nr.148, zomer 2017:


inhoud:

Wat te doen met het stralingsafval van de THTR Hamm en Jülich en de verbrandingsmeetreactor (AMR) Hamm?

Incident in de thoriumreactor in Halden (Noorwegen)!

HTR in China bijna voltooid? China deal met Saoedi-Arabië. HTR-lobby actief

Review: Succesvol verzet tegen de Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) in Zuid-Afrika en Duitsland. - De nucleaire lobby krijgt een domper als het weer begint

NRW-verkiezingen, doodsangst ...

Poëzie en protest tegen uraniumwinning en landroof in India

Beste lezers!

 


***

Wat te doen met het stralingsafval van de THTR Hamm en Jülich en de verbrandingsmeetreactor (AMR) Hamm?

In de laatste nummers van de nieuwsbrief (1). De vraag is of we tijdelijk in een zo veilig mogelijke tussenopslag in Jülich blijven, of naar het BEZ Ahaus vervoeren, of de dure en risicovolle verzending naar de VS, waar het radioactieve materiaal oorspronkelijk vandaan kwam. Verder is het ook onduidelijk wat er moet gebeuren met de ca. 600.000 brandstofelementkogels uit de THTR Hamm, die sinds de jaren negentig in het BEZ Ahaus zijn opgeslagen.

Zoals bekend kon er geen overeenstemming worden bereikt over de locatie van een "repository". Nucleaire bedrijven en parlementaire organen proberen al jaren een consensus te bereiken die brede maatschappelijke instemming als doel heeft.

De fracties van de CDU, SPD en de Groenen (!) hebben gezamenlijk een wijziging van de Wet locatiekeuze voor de definitieve opslag van radioactief kernafval ingediend, waarover in maart 2017 een hoorzitting in de Bondsdag heeft plaatsgevonden. Op 1 maart 2017 kopte de Westfälische Anzeiger "THTR-vuilnis in de VS? Atoomcritici vrezen de verzwakking van de wettelijke bepalingen”. Het hamer SPD-lid van de Bondsdag Michael Tewes, tot nu toe niet bijzonder opgemerkt door te spreken over nucleaire kwesties, is er na de hoorzitting zeker van dat er in de toekomst een exportverbod zal gelden voor de 600.000 THTR-kogels. Op 9 maart 2017 benadrukte hij in de WA: "Ik beschouw het risico van de theoretische mogelijkheid van een export als bijna nul". De WA schrijft echter over deze “gevoelige kwestie”: “Het federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid (BMUB), dat verantwoordelijk is voor nucleair toezicht, gaf een dubbelzinnig antwoord. Volgens zin 2 van de nieuwe verordening zou het voor splijtstoffen uit onderzoeksreactoren mogelijk moeten zijn om 'ze naar een faciliteit in het buitenland te brengen en daar te verwerken tot containers die geschikt zijn voor definitieve opslag'. Het doel van deze verordening is om te zorgen voor de productie van afvalcontainers voor eindopslag in Duitsland - inclusief retourtransport".

Wie heeft de macht om te definiëren?

De vraag die hier rijst is dan ook heel duidelijk wie de definitiebevoegdheid heeft om te beslissen of de THTR geclassificeerd wordt als een onderzoeksreactor of een vermogensreactor. De federale regering, Michael Tewes, de oppositie, de nucleaire industrie en haar wetenschappers of zelfs de anti-nucleaire beweging?

Een bovenregionale en brede alliantie van anti-kernenergie-initiatieven, de "Alliantie tegen Castor Exports", vestigde de aandacht op mazen in de THTR-splijtstofelementen van Jülich en Hamm in een open brief aan alle leden van de Bondsdag op 22 maart 2017 en bekritiseerde hen het besluitvormingsproces als ondoorzichtig (2). Naar zijn mening vormen de twee kiezelbedreactoren een veel groter probleem bij de verwijdering dan het afval van lichtwatertractoren, zowel wat betreft de hoeveelheid (455 wielen) als de eigenschappen ervan. De open brief stelt verder: “Bij nader technisch en fysiek onderzoek van eventuele conditioneringsprocessen van het kernafval van Jülich / Hammer in de VS, moet worden aangenomen dat bijna alle radioactieve koolstof C-14 in het afval in de VS zou worden vrijgelaten in de atmosfeer. De atomaire bollen zouden daar in een riskant proces worden verbrand of vergast en C-14 kan daarbij niet worden uitgefilterd. De drastische vermindering van de hoeveelheid afval die terugkeert naar Duitsland wordt daarom gekocht ten koste van grote milieuvervuiling in de VS. (...) De termen "faciliteiten voor het splitsen van splijtstoffen voor onderzoeksdoeleinden" en "faciliteiten voor het splitsen van splijtstoffen voor de commerciële opwekking van elektriciteit" zijn noch in de huidige, noch in de nieuwe versie van de Atomic wettelijk gedefinieerd Energiewet of de Locatiekeuzewet. Dit is noch wetenschappelijk, noch juridisch gezien "science-based" en zeker niet "transparant". Zeker niet in het licht van het feit dat zulke ambigue definities de vraag doen rijzen wat het doel ervan is.

We vermoeden dat hierdoor exportmogelijkheden behouden blijven die door de wijziging duidelijk uitgesloten moeten worden. Het feit dat de BMUB in de discussie over de mazen in de export aankondigde dat er geen duidelijke positionering van de federale overheid is over de vraag of de THTR Hamm een ​​onderzoeksreactor of een vermogensreactor is, geeft alle reden voor deze veronderstelling. Dezelfde onduidelijkheid bestaat al jaren in de federale regering en de Bondsdag over de AVR Jülich. Onder onderzoeksreactoren worden naar onze mening uitsluitend neutronenbronnen verstaan ​​en een dergelijke definitie zou in de wet moeten worden verankerd.

Volgens verschillende onderzoeken en aanvragen van Groenen en Links zijn tegen 2018 middelen gepland voor het kernafval van Jülich in de federale begroting, dat ook kan worden gebruikt om de 152 Castors naar de VS te verschepen - dit is in tegenspraak met de beweringen dat export is uitgesloten ."

Met al deze zorgen van de milieubeweging is tot nu toe geen rekening gehouden in het proces. Bovendien werd in de debatten over het HTR-afval een reactor volledig weggelaten. Het is de

Verbrandingsmeetreactor (AMR) in Hamm-Uentrop

Nooit gehoord? - Geen wonder, er zijn slechts drie ellendige korte vermeldingen van de AMR Hamm-Uentrop op internet te vinden. De AMR was een mini-onderzoeksreactor die werd gebruikt om vrije neutronen (neutronenbron) te verkrijgen om de verbranding van de HTR-brandstofelementballen te kunnen meten en karakteriseren. De operators wilden geen debacle meemaken zoals bij AVR Jülich, waar ze met 50 zwenkwielen niet wisten wat voor radioactiviteit er was.

Uiterlijk in april 1995 werden de radioactieve componenten van de AMR op twee wielen van Hamm naar Ahaus gebracht. De specialiteit: ze bevatten 3,9 kg hoogverrijkt uranium, bijna 93 procent. Hierdoor zouden atoombommen kunnen worden geproduceerd zonder tussenstappen. Op Wikipedia wordt de AMR slechts in één zin genoemd als "hulpreactor" (3).

In de opslagvergunning van 7 november 11 voor de transportvatopslag van Ahaus staat op pagina negen dat de twee vaten een “maximaal” 1997 bestraalde AMR-splijtstofelementen bevatten met een gemiddelde opbrand van 767 MWd / Mg zwaar metaal. Dit hoogverrijkt uranium is natuurlijk een reëel verwijderingsprobleem en is tot nu toe niet besproken in de officiële beraadslagingen.

Reacties

(1) http://www.reaktorpleite.de/57-frontpage/thtr-rundbriefe/rundbriefe-2015/522-thtr-rundbrief-nr-145-mai-2015.html#3.Thema

http://www.reaktorpleite.de/57-frontpage/thtr-rundbriefe/rundbriefe-2015/523-thtr-rundbrief-nr-146-dez-2015.html#4.Thema

(2) https://sofa-ms.de/?p=687#more-687

(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Transportbeh%C3%A4lterlager_Ahaus

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: THTR ontmanteling
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=THTR-Rückbau

 

***

Incident in de thoriumreactor in Halden (Noorwegen)!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Noorwegen heeft de op twee na grootste thoriumafzettingen ter wereld. In nieuwsbrief nr. 131 schreef ik dat de Noorse regering in 2009, na kennis te hebben genomen van een wetenschappelijk onderzoek in opdracht naar het ontoereikende gebruik van thoriumreactoren voor energiebeleid, afgezien van het bouwen van deze bijzondere variant als vermogensreactoren (1).

Niettemin bleef de kleine thoriumtestreactor die in 1959 in Halden werd gebouwd, enkele kilometers ten zuidoosten van Oslo, nabij de grens met Zweden, in bedrijf. De naam is Halden Kokend Water Reactor (HBWR) en bevindt zich 30 tot 50 meter onder een rotsachtige heuvel (2).

In maart 2017 vestigde Detlef zum Winkel de aandacht op berichten dat een wolk met jodium 2017 al in januari 131 voor verhoogde radioactiviteit in Noord-Europa zorgde (3). Terwijl het Amerikaanse leger een speciaal met meetinstrumenten uitgerust vliegtuig stuurde om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, bleven de Europese staten inactief en bleven de Duitse media stil. Detlef zum Winkel ging verder met onderzoek en ontdekte onder meer het volgende:

“Op 3 maart 2017 publiceerde de Noorse NGO Bellona een rapport over een incident in de onderzoeksreactor Halden nabij de grens met Zweden. Het gebeurde op 24 oktober 2016, werd gemeld door een handvol Engelssprekende media en was snel vergeten. (...)

Bellona legt nu uit dat dit incident behoorlijk alarmerend was. Het gebeurde terwijl het personeel beschadigde brandstofassemblages hanteerde. Via het ventilatiesysteem van deze ondergrondse onderzoeksreactor, die in een bergkamer was gebouwd, kwam radioactiviteit vrij. De volgende dag beval de Noorse nucleaire toezichthouder om de lozing in de buitenlucht te blokkeren. Dit zou hebben geleid tot verdere ernstige problemen met de reactor, namelijk een onderbreking van de koelwatercirculatie, temperatuurschommelingen en een toename van de neutronenflux in de kern met het risico van de vorming van waterstofbellen. (...) fluctuatie is een eufemistische (eufemistische, HB) term voor temperatuurstijgingen; verhoogde neutronenflux duidt op verhoogde reactiviteit.

Gezien deze 'zeer bijzondere situatie' stemde de nucleaire toezichthouder ermee in om het ventilatiesysteem weer aan te zetten, ook als hierdoor radioactiviteit in het milieu zou blijven blazen. Dit had ook het geheim van de stralenwolk moeten onthullen en zijn oorsprong moeten vinden.

Noot nr. 5: Geen publieke reactie op het Bellona-rapport (alleen de Energy News-website zorgde voor de verspreiding ervan). Blijkbaar bleef alles binnen de perken. Bellona bekritiseert dat het incident wijst op een slechte veiligheidscultuur. Als exploitant van hopen heeft het Instituut voor Energietechnologie de Noorse nucleaire regelgever te laat en onvoldoende geïnformeerd en pas een week later de ernst van de situatie toegegeven - de standaardprocedure in de nucleaire industrie.

De ontoereikende veiligheidscultuur blijkt natuurlijk ook uit het gebrek aan belangstelling van de grote media, hun onvermogen om de relevantie van een schijnbaar alledaagse verstoring van nucleaire operaties te erkennen en de passiviteit van de milieuautoriteiten "(4).

De onderzoeksreactor in Halden wordt sinds 2011 geëxploiteerd door een internationaal consortium onder Noors beheer en met deelname van de Westinghouse Group, Finland, Engeland, Korea en het EU Institute for Transuranium Elements. In Halden worden onder meer splijtstofstaven met thorium getest, die het Amerikaanse bedrijf Lightbridge op de markt wil brengen (5).

De auteur zum Winkel classificeert het testen van de splijtstofelementen in een mengsel van thorium en plutonium in Halden in Noorwegen als onderdeel van de wereldwijde nucleaire inspanningen van de nucleaire industrie:

“In Halden wordt geëxperimenteerd met het gebruik van thorium als splijtstof in reactoren. Thorium wordt zowel in hogetemperatuurreactoren als in futuristische concepten van een gesmoltenzoutreactor gebruikt. De Europese drukwaterreactor - Evolutionaire krachtreactor EPD - moet later met thoriumdelen kunnen worden bediend".

Reacties

(1) http://www.reaktorpleite.de/thtr-rundbrief-nr-134-januar-2011.html#2.Thema

(2) http://www.nucnet.org/all-the-news/2016/01/11/thorium-nuclear-fuel-testing-continues-at-norway-s-halden-reactor

(3) https://www.heise.de/tp/features/Beinaheunfall-in-Norwegen-3648067.html

(4) Zie (3)

(5) http://ir.ltbridge.com/releasedetail.cfm?releaseid=937141

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: Noorwegen
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Norwegen

 

***

 HTR in China bijna voltooid?

China deal met Saoedi-Arabië. HTR-lobby actief

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

We herinneren ons: Eind 2012 begon de bouw van twee 1914 MW HTR-reactoren in China op het schiereiland Shandong in Shidaowan (tot 200 Tsingtao genoemd onder Duitse koloniale heerschappij). In de vorige nieuwsbrief berichtte ik over de voltooiing van de civieltechnische werkzaamheden, de installatie van het reactordrukvat en de voltooiing van de simulatietestbank voor het opleiden van het personeel. En over het feit dat het twin-systeem maar één turbine heeft voor koeling (1).

Op 5 april 2017 werden de twee reactoren geladen met de eerste niet-radioactieve moderatorbollen. Elk van de grafietbollen heeft een diameter van 6 cm en weegt 192 gram.Pas later worden de systemen uitgerust met splijtstofelementen met zeven gram uranium en een verrijkingsniveau van 8,5%. Deze kogels worden geproduceerd in Baotou in Binnen-Mongolië onder hoogst twijfelachtige omstandigheden (2). Uiteindelijk wordt de elf meter hoge reactorholte gevuld met in totaal 245.318 elementen (3).

Het valt nog te bezien of de twee tweelingreactoren in december 2017 daadwerkelijk in bedrijf kunnen worden genomen zoals gepland. Uit onze ervaring met de THTR in Hamm weten we dat de problemen dan pas echt beginnen.

Daarnaast plant China twee HTR's van 600 MW met elk zes reactormodules voor commercieel gebruik in Ruijin in de provincie Jiangxi. De start van de bouw staat gepland voor volgend jaar. De netaansluiting is zogenaamd gepland voor 2021 - een zeer gewaagde voorspelling.

Saudi-Arabië wil HTR's uit China

De eerste samenwerkingsovereenkomsten tussen Saoedi-Arabië en China werden in januari 2016 gesloten. Na intensieve voorbereidingen in maart 2017 zijn op 15 mei 2017 de modaliteiten van een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de bouw van hogetemperatuurreactoren besproken en vastgesteld. Ongeveer 40 experts uit beide landen, waaronder het Tsinghua University Institute of Nuclear, hebben drie dagen besteed aan het uitwerken van de volgende stappen. Onderwerpen zoals intellectueel eigendom, toeleveringsketen van componenten, financiering, opleiding van personeel en een nucleair regelsysteem voor Saoedi-Arabië waren kwesties die werden aangepakt (4).

In de komende 20 jaar is Saudi-Arabië van plan om 16 kerncentrales te bouwen - ook voor de exploitatie van zeewaterontziltingsinstallaties (5). Hoe realistisch dat is, valt op dit moment nog te bezien.

HTR-lobby ruikt ochtendlucht

De officiële homepage van de Zwitserse nucleaire vrienden leidde hun huidige artikel over het onderwerp met "Vierde generatie in China in de startblokken" en probeerde het nieuwe HTR-gebouw voor propagandadoeleinden te exploiteren. In de toekomst zullen er waarschijnlijk nog veel meer volgen. Op 21 juni 2017 gaf Wentao Guo, een wetenschappelijk assistent bij het Paul Scherrer Instituut (PSI) een lezing over HTR in China in Zürich (6).

De FDP-politicus Klaus-Dieter Humpich schreef op 29 april 2017 in alle ernst over de nieuw geplande kiezelbedreactoren: “Het is mogelijk om een ​​reactor te bouwen die zo veilig is dat hij zonder aarzelen in een woonwijk kan worden opgesteld. (...) Voor publieke acceptatie zijn effectieve mediademonstraties bij demonstratiecentrales noodzakelijk. (...) Alleen op deze manier kunnen de angstindustrie en haar propaganda effectief worden tegengegaan "(7).

Uiterlijk met het trefwoord "angstindustrie" wordt het duidelijk: dit is een schrijver gemotiveerd door complottheorieën bij het "Europees Instituut voor Klimaat en Energie e. V. "(EIKE e.V.), die op Wikipedia als volgt wordt gekarakteriseerd:" De vereniging wordt door de professionele wereld niet gezien als een serieus instituut, maar als een klimaatsceptische lobbyorganisatie "(8).

Dit is natuurlijk een bijzonder bizar geval van een FDP-politicus. De FDP en CDU regeren echter sinds de nieuwe deelstaatverkiezingen in 2017 in Noordrijn-Westfalen. En als het decennialang mogelijk was om HTR-onderzoek onder rood-groen te promoten, soms op wat kronkelige manieren, dan is zoiets zeker nog meer te verwachten onder zwart-geel. Daarom moeten we waakzaam zijn.

Reacties

(1) http://www.reaktorpleite.de/reaktorpleite-thtr300/alle-thtr-rundbriefe/thtr-rundbrief-nr-147.html#3.Thema

(2) http://www.reaktorpleite.de/thtr-rundbrief-nr-144-november-14.html#Hochtemperaturreaktor-China

(3) http://www.world-nuclear-news.org/NN-Fuel-loading-starts-at-Chinese-demonstration-HTGR-0704175.html

(4) http://www.world-nuclear-news.org/NN-China-Saudi-Arabia-begin-HTGR-feasibility-study-1705174.html

(5) http://www.world-nuclear-news.org/NN-Feasibility-study-for-Saudi-Arabian-HTGR-project-1703174.html

(6) http://www.nuklearforum.ch/de/nuklearforum-schweiz/veranstaltungen/3-forums-treff-2017

(7) http://www.nukeklaus.de/home/die-kugelhaufen-sind-zurueck/

(8) Zie (7)

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: China
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=China

 

***

Review: succesvolle weerstand tegen de Pebble Bed Modular Reactor (PBMR)
in Zuid-Afrika en Duitsland.

De atoomlobby krijgt een domper als het weer opstart

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

THTR-conferentie van de BUND-NRW in Hamm

Op 19 november 2016 hielden de BUND NRW en de Natuur- en Milieuacademie NRW het seminar "Kiebbelbedreactoren, thorium en transmutatie: de laatste strohalmen van de atoomlobby", die goed werd bijgewoond door 35 deelnemers.

Lezingen werden gegeven door: Jürgen Streich (recensie), Dr. Rainer Moormann (overzicht - technologie - gevaarpotentieel), Uwe Hiksch (overzicht wereldwijd). In dit kader gaf Horst Blume een lezing over het verzet tegen de THTR in Duitsland en Zuid-Afrika. Het hoofdstuk over Zuid-Afrika is hier gedocumenteerd:

Weerstand tegen de PBMR in Zuid-Afrika

We hadden aanvankelijk weinig aandacht voor de ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Pas achteraf hebben we de voorbereidingen voor de bouw van de PBMR gereconstrueerd. Tijdens de apartheid in 1987 bracht Klaus Knizia van VEW een bezoek aan Zuid-Afrika om de THTR daar smakelijk te maken voor het regime. Hij werd ook ondersteund door functionarissen van Forschungszentrum Jülich. Kritische berichten over deze schandalige samenwerking met het apartheidsregime namen in de media toe. Het is veelzeggend dat na de teloorgang van de THTR in Duitsland de operators hier hun beste vrienden hebben gevonden. En het is nog verbazingwekkender dat na de ontbinding van het racistische regime de nieuwe ANC-regering na 1994 vasthield aan de bedoelingen van haar voorgangers en ook een THTR wilde bouwen.

Stichting Böll

Het intensieve contact met Stefan Cramer in Zuid-Afrika was voor ons enorm belangrijk. Hij stond aan het hoofd van de groengerelateerde Heinrich Böll Foundation en was zeer gemotiveerd om zich te verzetten tegen een reactor die ook in Zuid-Afrika zou worden gebouwd met de steun van rood-groene regeringen. Dat was een heel bijzondere situatie! Stefan vertaalde delen van onze homepage over reactorfaillissement in het Engels omdat de automatische vertaalfuncties op internet op dat moment niet zo goed waren. Hij werkte samen met de milieuorganisatie Earthlife Africa en gaf onze informatie door. Stefan en ik schreven vaak in het Duits over de gevaren van de PBMR in het tweemaandelijkse tijdschrift "afrika süd". Dit is de krant van de anti-apartheidsbeweging en haar opvolgers. In 2003 en 2004 volgde een groot aantal activiteiten in Zuid-Afrika. De Böll Foundation slaagde erin een dialooghoorzitting te houden tussen het parlement en burgerinitiatieven in Zuid-Afrika. Tegelijkertijd hebben we contact opgenomen met de Zuid-Afrikaanse ambassade in Berlijn in Duitsland en onze zorgen geuit.

Burgertoepassing in Hamm

Tegelijkertijd hebben wij en enkele andere milieugroeperingen in Hamm een ​​burgeraanvraag ingediend bij de klachtencommissie van de stad Hamm. Ons doel was om een ​​uitwisseling van ervaringen over de THTR tussen Hamm en Kaapstad te organiseren. Het bestuur van Hamm moest noodgedwongen de problemen van de THTR aanpakken en had ook iemand ingehuurd die al enkele jaren op dit gebied had gewerkt. - De aanvraag werd zoals verwacht afgewezen, maar de kwestie werd overwogen en besproken in Hamm.

Bouwvoorbereidingen

De komende twee jaar begonnen de voorbereidingen voor de PBMR in Zuid-Afrika. - En natuurlijk ook in Duitsland mag dat niet vergeten worden !! - Ten minste vijf Duitse bedrijven hebben belangrijke systeemcomponenten geleverd voor de PBMR in aanbouw in Zuid-Afrika:

+ Meridium in Walldorf geleverde softwareproducten

+ SGL Carbon uit Wiesbaden en Meitingen leverde grafiet

+ EHR uit Essen geleverde leidingsystemen

+ RWE-Nukem uit Hanau produceert de sferische splijtstofelementen

+ Uhde, dochter van KruppThyssen, uit Dortmund zou de fabriek voor splijtstofelementen bouwen in het nucleaire centrum van Pelindaba

uhde

Aangezien Uhde in Dortmund bij Hamm ligt, was het logisch om hier in te grijpen. In 2005 schreef ik veel over Uhde's rol als dochteronderneming van Rheinmetall bij dit bedrijf in de 100-jarige jubileumeditie van de THTR-circulaire.

Friedrich Ostendorff, een van de blokkadeboeren uit 1986 en nu Groenlid van de Bondsdag, riep minister van Buitenlandse Zaken Fischer op om de exportvergunning voor nucleaire componenten te verbieden. Hij wendde zich ook tot de toenmalige minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen.

We namen contact op met de “kritische aandeelhouders”, die op hun beurt een toespraak hielden over dit onderwerp tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Kruppthyssen. In 2007 hielden we met enkele groepen een kleine betoging voor Uhde in Dortmund en reden daarna in een colonne door naar Münster om te demonstreren tegen de nucleaire installaties van NRW. In 2008 reisde een WDR-filmteam af naar Hamm en Zuid-Afrika en bracht XNUMX minuten verslag uit over onze samenwerking.

In principe waren al deze activiteiten redelijk beheersbaar en werden ze maar door een paar mensen uitgevoerd. De meerderheid van de milieugroeperingen in de BRD was nauwelijks geïnteresseerd in dit "exotische" onderwerp en moest elke keer gemotiveerd worden om mee te doen. Maar er waren heel concrete uitgangspunten en activiteiten die gericht waren tegen nucleaire actoren in de BRD die zaken deden met Zuid-Afrika. Ze vonden een niet te onderschatten echo in veel media.

In 2009 werd de bouw van de PBMR definitief stopgezet omdat deze te groot en te duur was voor Zuid-Afrika. Er is meer dan een miljard dollar in dit zinloze project gestoken.

Aanvulling: Hoe ging het verder?

Natuurlijk zijn er sinds 2009 herhaalde pogingen van de nucleaire lobby en de Zuid-Afrikaanse staat om nieuwe kerncentrales te bouwen. Begin 2010 telde het PBMR-bedrijf nog 800 medewerkers die na ontslag rouwden om hun oude baan. Al in maart 2011 overwoog de regering om in totaal zes kerncentrales met 9.600 MW te bouwen (1). Ze werd gemotiveerd door de Amerikaanse onderzoeksorganisatie EPRI, die wordt gefinancierd door exploitanten van kerncentrales. In september 2014 werd bekend dat de Zuid-Afrikaanse regering voor deze kerncentrales een nucleair partnerschapsovereenkomst had getekend met het Russische staatsbedrijf Rosatom. Dit waren geen HTR's, maar energiecentrales van Russisch ontwerp (2).

Enkele weken geleden werd bekend dat met de VS (2009), Zuid-Korea (2010) en met Rusland (2014) voorlopige contracten voor de bouw van kerncentrales en nucleaire samenwerkingsverbanden zijn gesloten. Eind april 2017 verklaarde het Zuid-Afrikaanse Hof van Justitie de afspraken echter "onwettig" omdat ze alleen maar ten goede zouden komen aan de corrupte en schaamteloos verrijkende president Zuma en zijn zakenpartners. De geplande bouw van acht kerncentrales werd stopgezet en de president leed een grote nederlaag. Das Neue Deutschland (ND) schreef op 2 mei 2017:

"De basis van de procedure waren rechtszaken van de milieuorganisaties" Earthlife Africa "en" Southern African Faith Communities Environment Institute "(Safcei); In Zuid-Afrika wordt het vonnis ook gezien als een klap voor corrupte praktijken die het land in een financiële en constitutionele crisis hadden kunnen brengen. Omdat de kosten van de nucleaire deal werden geschat op een biljoen rand (2015 miljard euro), was er geen transparant participatieproces. Dat laatste was ook de belangrijkste kritiek van de rechtbank. Rechter Bozalek bekritiseerde het feit dat het parlement - zoals de grondwet bepaalt - niet kon debatteren over de plannen van de regering. De eind maart ontslagen minister van Energie Tina Joemat-Pettersson informeerde de Tweede Kamer pas in juni 70 over de afspraken die al lang gemaakt waren"(3).

Ook werd bekend dat de energieregulator van Nersa geen openbare raadpleging heeft gehouden, hoewel hij daartoe verplicht was. Dit toont de ondemocratische manier waarop kerncentrales hier gerealiseerd moeten worden. Ze blijven het proberen en daarom is waakzaamheid aan de orde van de dag. Ondertussen trekt Zuid-Korea, een belangrijke contractpartner en een zeer grote speler op de internationale nucleaire markt, zich terug uit kernenergie zelf en initieert een spectaculaire energietransitie naar meer alternatieve energie (4). Steeds meer staten keren zich af van kernenergie. Dit zijn de tekenen des tijds en ze geven hoop!

Reacties

(1) Circulaire 137: http://www.reaktorpleite.de/41-frontpage/thtr-rundbriefe/rundbriefe-2011/409-thtr-rundbrief-nr-137-dezember-2011.html#3.Thema

(2) Circulaire 144: http://www.reaktorpleite.de/55-frontpage/thtr-rundbriefe/rundbriefe-2014/495-thtr-rundbrief-nr-144-november-14.html#suedafrika

(3) KB van 2 mei 5: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1049579.atomdeal-gestoppt.html?sstr=atomdeal|gestoppt

(4) Taz vanaf 20 juni 6: https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5424050&s=in+jahren+ist/

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: Zuid-Afrika
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Südafrika

 

***

NRW-verkiezingen, doodsangst ...

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Een groot deel van de lezers van de nieuwsbrief zal zeker teleurgesteld zijn over de slechte resultaten van links en de Groenen bij de NRW-verkiezingen in mei.

- Hoewel wij als leden of aanhangers van burgerinitiatieven weten dat daadwerkelijke veranderingen meestal door buitenparlementaire bewegingen en acties moeten worden voorbereid en bevochten. Vaak genoeg hebben we moeten ervaren dat partijpolitici - ondanks toezeggingen van het tegendeel - zich verzetten tegen de realisatie van onze doelen. Dat dit een lange traditie heeft blijkt uit de opstandige gedichten van de libertair revolutionaire dichter Oskar Kanehls (1888 - 1929), die met nieuw commentaar van Wolfgang Haug werden gepubliceerd. Er wordt hier zelfs vermeld dat in de jaren twintig het opkomende energiebedrijf RWE met hulp van rechtse politici monopolies en benefies in de gemeenten heeft veiliggesteld.

De vaak slechte ervaringen die veel mensen hebben met partijpolitici vinden hun weerklank in een belachelijk gedicht van Kanehl dat vandaag niets aan actualiteit heeft ingeboet:

"Je moet gewoon op tijd betalen op je lidmaatschapskaart.
En sta altijd voor ons klaar tijdens de verkiezingen."

Mijn recensie van het boek "Niemand heeft het recht om voor rust en orde te zorgen"Te zien in de maandkrant "Graswurzelrevolution" (nr. 417):

http://www.machtvonunten.de/literatur/304-das-sollen-gedichte-sein.html

***

Poëzie en protest tegen uraniumwinning en landroof in India

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De strijd van de ongeveer 90 miljoen Adivasi's (inheemse volkeren) en evenzovele Dalits (zogenaamde onaanraakbaren) in India tegen landroof en de vernietiging van hun levensonderhoud door uraniumwinning, dambouw en grootschalige industrie wordt niet alleen gevoerd door politieke acties, maar heeft ook een culturele dimensie. Decennialang hebben bedrijven en kaste-hindoes specifiek geprobeerd het sociale weefsel en het zelfrespect van deze gemarginaliseerde mensen te vernietigen.

Maar ook op cultureel gebied ontstaat er weerstand, want in 2016 konden bezoekers zich op verschillende evenementen in Duitsland overtuigen met de jonge Adivasi-dichteres Jacinta Kerketta en haar uitgever Ruby Hembrom.

In haar gedichten herinnert ze niet alleen de opstanden van de Adivasis tegen de Britse en hindoeïstische onderdrukking sinds de 18e eeuw, maar ook de strijd tegen een destructieve industrieel-kapitalistische economie die het voortbestaan ​​van enkele honderden miljoenen mensen in India enorm in gevaar brengt. Haar dichtbundel met de titel "Embers" is in het Duits uitgegeven door Draupadi Verlag als symbool van brandende hoop en een symbolisch beeld van een geest van verzet die moet worden gewekt. Daarin geeft ze haar stem aan mens en natuur als het ongeluk haar overkomt:

"Onschuldig in slaap

lost op

de geur van bloemen.

Ze is geschrokken, verontwaardigd,

en de poriën vullen zich

met de stank van machines

explosies dreunen in mijn oren."

 

Mijn recensie van de dichtbundel van Jacinta Kerketta is getiteld “अंग Adivasis in India: poëzie en protest"Lees in de maandkrant" Graswurzelrevolutie "(nr. 413):

http://www.machtvonunten.de/literatur/299-adivasis-in-indien-poesie-und-protest.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: India
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Indien

 

***

Beste lezers!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Voorpagina van THTR Circular No. 49 in april 1994

De tekening van Fritz Brümmer "Balls back, balls her" van pagina één van dit papiertje stond 23 jaar geleden al op de omslag van THTR-circulaire nr. 49 en laat dus duidelijk zien dat het onderwerp THTR-kernafval nog net zo onopgelost is het vandaag De orde van de dag is zoals het toen was.

Zodat jongere mensen en/of geïnteresseerden die nog niet zoveel "specialistische kennis" kennen met het onderwerp THTR aan de slag kunnen, zal ik in de toekomst proberen makkelijker te schrijven. Gezien de soms ingewikkelde materie is dit zeker niet altijd even gemakkelijk.

De "Map of the Nuclear World" op reaktorpleite.de, bijna twee jaar geleden bedacht door Werner Neubauer en voortdurend uitgebreid, ontwikkelt zich tot een hit. Meer dan 50.000 mensen hebben ze tot nu toe bezocht en kregen gedetailleerde informatie van de meer dan 600 inzendingen over de details van de respectieve locaties:


- De kaart van de nucleaire wereld -

De kaart van de atomaire wereld - Google Maps! - Status van verwerking op het moment van publicatie op 23.08.2015 augustus XNUMXDe kaart van de atomaire wereld - Google Maps! - Status van verwerking op 25.11.2016 november XNUMXVan uraniumwinning en -verwerking, tot nucleair onderzoek, de bouw en exploitatie van nucleaire installaties, inclusief ongevallen in kerncentrales, tot de behandeling van uraniummunitie, kernwapens en kernafval.

- Wereldwijd, bijna alles in één oogopslag met Google Maps Wereldwijd, bijna alles in één oogopslag met Google Maps -


Precies tien jaar geleden vond onze veelbesproken actie tegen uraniumhexafluoridetransporten plaats in de woonwijken van rangeerterrein Hammer. Deze UF 6-transporten naar de uraniumverrijkingsfabriek in Gronau (UAA) vinden vandaag nog steeds plaats. Reden genoeg om ze te onthouden en in de gaten te houden (mooie foto's van de actie van toen bijgevoegd):

http://www.machtvonunten.de/lokales-hamm/307-uranhexafluorid-transporte-durch-hamm.html

Een paar weken geleden stopten fietsers van Grohnde tot Tihange in Hamm om zich bij de menselijke keten aan te sluiten. Samen met Marcos en Hartmut was het mogelijk om op korte termijn een klein programma op te zetten met een korte THTR-lezing, persafspraak en succesvolle lokale berichtgeving alsmede een vliegend bezoek aan de hindoetempel. Interessante informatie over de afzonderlijke etappes van de reis vindt u hier:

http://grohnde-tihange.apgw.de/2-etappe-absolviert-und-hamm-kennengelernt/

De post wil voortaan geld hebben voor de postbus van het burgerinitiatief. Aangezien het nu nog weinig gebruikt wordt, zullen we het begin volgend jaar annuleren. Daarom staat het nieuwe adres al in het impressum.

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: nucleair afvaltransport
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Atommüll-Transport

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

 

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
laurenz-m.jpg