Geschiedenis Video's en tv-bijdragen
Geschiedenis van BI in Hamm Krantenknipsels
Fort St. Vrain - Het HTR-prototype Boeken over het onderwerp

De geschiedenis van het verzet tegen de THTR in Hamm

***


De oprichting van het 'Citizens' Initiative for Environmental Protection Hamm'

De ontmanteling van de THTR als "succesverhaal" van de verkenning - Hoe wordt een reactor ontmanteld?! - Een geïllustreerde kroniek

29-5-76 kerncentrales creëren de toekomstAl in 1970 waren er op zichzelf staande bezwaren tegen de geplande bouw van de THTR, maar kort voor de start van de bouw was er geen langer lopend burgerinitiatief. Pas toen in 1975 bekend werd dat er in Hamm een ​​lichtwaterreactor zou komen, ontstond de eerste weerstand. Hoewel Hamm zich met 180.000 inwoners met trots een grote stad noemde, kwam het sociale en culturele leven meer overeen met wat doorgaans de diepste provincie wordt genoemd. Het grootste deel van de bevolking toonde weinig interesse in politieke kwesties en was slecht geïnformeerd.

 

*

Signature campagne "For Peace ..."

2-76 Voor vrede

In de door de SPD geleide federale en deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen waren er nauwelijks kritische stemmen over kerncentrales en de meerderheid van de CDU en FDP in Hamm keurde alles goed wat de United Electricity Works (VEW) hun voorlegde. Dat was niet overal zo. Het verzet van de Baden-Elzasser burgerinitiatieven tegen de geplande kerncentrale van Wyhl zorgde voor veel publiciteit en zorgde er ook voor dat sommige mensen in Hamm rechtop gingen zitten. Ze kwamen bij elkaar en verkenden de mogelijkheden om een ​​burgerinitiatief (BI) op te richten. Het was voor ons vooral interessant dat het protest van veel nogal conservatieve mensen kwam en dat de initiatieven consequent bewust geweldloos handelden.

*

Poster tegen de HTR-lijn

Poster tegen de HTR-lijnAl in 1975 werden de eerste contacten gelegd met de Geweldloze Actie Arnsberg, die pamfletten had uitgedeeld in Hamm. Tot 24 december 12 werden op kleinere schaal bezwaren verzameld tegen de geplande lichtwaterreactor. Op 1975 januari 12 werd een pro- en tegengesprek met 1976 mensen zeer goed bezocht door de Westfaals-Lippische Landjugend (WLL) in een klein dorpje bij Hamm. Dit evenement gaf ons een boost en verdere folders, persartikelen en infostands vormden de basis voor BI. Begin februari hebben we een weekendseminar gehouden met een woordvoerder van de Baden-Elzasser burgerinitiatieven om onze kennis van de gevaren van kerncentrales te verdiepen en om uit de eerste hand basiskennis op te doen over de organisatie en werkwijze van burgerinitiatieven.

*

Evenementaffiche 1976

Evenementaffiche 1976Ongeveer 18 burgers namen deel aan het officiële oprichtingsevenement van de BI op 1976 februari 60, van wie 47 onmiddellijk lid werden. De BI sloot zich aan bij de Federale Vereniging van Burgerinitiatieven Milieubescherming (BBU). Deze overkoepelende organisatie is onpartijdig, geeft duidelijk de voorkeur aan geweldloze gevechtstechnieken en verwierp kerncentrales over de hele wereld - ook in de voormalige Sovjet-Unie en China. De toestroom van geïnteresseerden naar BI die vanaf nu begon, kon niet verhullen dat we in Hamm nog steeds in een minderheidspositie zaten. We hadden herhaaldelijk de ervaring opgedaan dat we de meeste kans hadden om besluiteloze burgers te mobiliseren wanneer voor- en tegenstanders aanwezig waren op evenementen. Nadat het VEW zich grondig in verlegenheid had gebracht op de podiumdiscussie van de plattelandsjeugd, weigerden ze verdere deelname aan publieke discussies en zetten zichzelf daarmee aan de zijlijn.

*

Affiche van de kampdeelnemers 1976 in Uentrop

5-76

De discussiebijeenkomst voor de geplande lichtwaterreactor werd in maart 1976 gebruikt om onze duizend bezwaren aan het publiek kenbaar te maken. Omdat te voorzien was dat we met onze eerdere inspanningen ons doel niet zouden bereiken, werd in mei 1976 samen met andere burgerinitiatieven uit de omgeving een rally met 600 deelnemers georganiseerd nabij de bouwplaats van de THTR. Hier ontstonden de eerste conflicten met de maoïstisch georiënteerde Communistische Bond van West-Duitsland (KBW), die dit onpartijdige evenement wilde misbruiken voor zijn egoïstische inspanningen door meedogenloos en luid zijn slogans en kranten te presenteren.
Op een ietwat provocerende manier maakten we korte tijd later de financiële bijdragen van het VEW voor vooraanstaande lokale politici van Hammer aan de orde. We wierpen de "Rinsche-Pfennig" op voor een "omkoping" die kritiek had op de nucleaire kwestie en ontvingen post van de advocaat van de beledigde geldbegunstigde.

***


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

1977: De plattelandsjeugd nodigt je uit voor een nucleair-kritisch toneelstuk - opgevoerd op een tractoraanhanger in het dorp Norddinker

9-76Samen met de Baden-Elzasser burgerinitiatieven die vochten tegen de kerncentrale van Whyl, ontvingen we in december 1976 de “Schalomprijs” van de Christelijke Vredesdiensten. Deze prijs gaf ons veel moed voor ons moeilijke toekomstige werk. Zoals zo vaak bij burgerinitiatieven, sloegen de gebeurtenissen bij ons toe in het eerste jaar na de oprichting. In 1977 voelden we de politiek gestelde grenzen van onze inzet: natuurlijk gaf het VEW hun plannen niet op vanwege enkele folders en campagnes. Onze troepen waren onvoldoende om om de paar weken nieuwe campagnes uit te voeren met de vorige intensiteit. We moesten ons voorbereiden op langdurige, zware weerstand. De gewelddadige botsingen en gevechten rond de kerncentrale van Brokdorf verergerden niet alleen het klimaat tussen voor- en tegenstanders van kernenergie, maar het interne bewegingsdebat over de kwestie van geweld veranderde helaas in een allesoverheersend geschil.

*

1977: BI ontvangt de Schalomprijs

1-77Nadat uit de quasi-militaire schermutselingen bij omheiningen van kerncentrales bleek dat het bijna onmogelijk was om bouwterreinen te bezetten, dachten sommigen aan andere vormen van verzet. De geweldloze campagne in Dortmund en het burgerinitiatief voor milieubescherming in Hamm begonnen de campagne voor een weigering van 10% om elektriciteit te betalen. Aangezien de energieleveranciers ook de bouw van kerncentrales financieren met het geld dat ze ontvangen van de elektriciteitsverbruikers, ontneemt de weigering om elektriciteit te betalen hen de voorheen stilzwijgende steun voor een project dat strikt wordt afgewezen. Na het verspreiden van meer dan 8.000 folders, namen meer dan honderd huishoudens in Dortmund deel aan deze gedurfde daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. In Hamm daarentegen werd met belangstelling kennis genomen van deze campagne door een gestaag groeiend publiek, maar een grote boycot bleef uit. Voor veel mensen die nog maar net de eerste stap hadden gezet om kernenergie af te wijzen, bleek deze vorm van verzet aanvankelijk te omvangrijk. Ondanks deze mislukking kregen in ieder geval veel mensen in Hamm voor het eerst informatie over de verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit gaf een belangrijke aanzet tot nadenken, die pas later zijn vruchten zou afwerpen, bijvoorbeeld door geweldloze blokkade-acties en creatieve bezettingsacties.

*

Affiche voor de Paaswandeling in Uentrop 1977

7-77Aangezien het VEW ons niet in de gelegenheid stelde ons standpunt naar voren te brengen in hun "informatiecentrum", zou op het met prikkeldraad omheinde terrein voor het centrum een ​​informatietent van het burgerinitiatief moeten worden opgezet. In een folder voor deelnemers aan de campagne werden de doelstellingen van de campagne genoemd en werden verschillende mogelijke conflictvormen en onze meest verstandige reacties gepresenteerd. Nadat 300 mensen de plaats hadden ingenomen en een informatietent hadden opgezet, overhandigden we de naderende politie een speciale folder waarin we onze actie rechtvaardigden en onze vreedzame bedoelingen vermeldden. Vervolgens hebben we in samenspraak met de politie een bepaalde tijd afgesproken dat we ter plaatse mochten blijven. In een ontspannen sfeer werden talrijke gesprekken gevoerd met politieagenten.

*

Bel voor een zondagse wandeling bij THTR

*

1977: De "Uentrop Milieukrant"

2-77Toen de deelstaatregering van NRW het goedkeuringsproces voor de geplande lichtwaterreactor opschortte, concentreerde ons verzet zich volledig op de THTR, die in aanbouw was. De op handen zijnde ingebruikname ervan wordt tot nu toe door de burgergroepen gezien als een gebeurtenis die nauwelijks te voorkomen is. Niemand had destijds kunnen weten dat technische problemen het tot 1985 zouden uitstellen.

BI begon haar verzet op langere termijn te organiseren. De milieuwinkel, die elke dag open is, bood een breed scala aan milieuliteratuur en deed dienst als vergaderruimte en communicatiecentrum. Hier kwam dagelijks verzet vandaan. Met de "Uentroper Umweltzeitung" (met 4 gepubliceerde edities) en "Der Grüne Hammer" (met 23 gepubliceerde edities) hebben we alternatieve media opgericht, omdat de gevestigde mediagroepen ons niet toestonden om adequaat te spreken of ons vaak zelfs belasterden. Door andere milieukwesties (vervoerbeleid, praktische milieubescherming, natuurbehoud, derde wereld) in “De Groene Hamer” op te nemen, werd ons contact met andere groepen intensiever. Zo bereikten we stilaan steeds meer mensen met onze anti-nucleaire argumenten.

*

1977: Plattelandsjeugdbrochure over onder meer kerncentrales

10-76De implementatie van de Easter Walk in 1977 leidde tot een van de moeilijkste situaties in de geschiedenis van BI. Het was oorspronkelijk gepland door zeven lokale burgerinitiatieven uit de buurt van Hammer. In de loop van de tijd namen steeds meer externe groepen en individuen deel aan de coördinatievergaderingen en drongen aan op meer militante acties. De meeste waren geen traditionele burgerinitiatieven, maar ook maoïstische kadergroepen met volgers die met veel druk en veel trucs hun voorkeursaanpak wilden afdwingen. De werkstijl en omgangsvormen van de vorige conferenties veranderden plotseling. De sympathieke gedachtewisseling die tot nu toe was gecultiveerd, was voorbij. Van nu af aan overwon bittere machtsstrijd de vraag hoe de paaswandeling eruit zou moeten zien. Zelfs een gesprek met vertegenwoordigers van de politie werd door sommige buitenlandse groepen beschreven als een compromis met de vijand. Daarom verspreidden ze tijdens de paaswandeling geen folders tegen kerncentrales, maar traktaten met beschuldigingen tegen lokale burgergroepen. Een fatale situatie! Meer dan duizend mensen demonstreerden, maar het nucleaire gevaar was bijzaak. En de andere kant sliep nooit: in hetzelfde jaar bouwde VEW een grote muur rond hun pand voor 20 miljoen DM.

*

1977: Flyer over de bouw van de muur rond de THTR, die 20 miljoen DM . kostte

8-76Met deze actie werd duidelijk dat we bereid waren om bestaande wetten te overtreden als dat nodig was. De behoefte is ontstaan ​​vanuit het gedrag van onze contactpersonen. Als hij brieven aan de redacteur, persartikelen, massale bezwaren en onze folders negeerde, waren de volgende stappen van onze kant betogingen en demonstraties. Reageerde het VEW hier ook niet op, dan waren blokkades, bezettingen of andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid het logische gevolg. Omdat mensen van verschillende partijen en wereldbeelden samenwerken in een burgerinitiatief, is het noodzakelijk dat alle leden tot een gemeenschappelijke aanpak komen. Omdat ons handelen geen doel op zich is, moet eerst de bestaande juridische speelruimte worden benut. Als een belangrijk element van deze speelruimte wordt weggelaten, leidt dit tot ernstige bemiddelingsproblemen richting de eigen leden en de bevolking en vermindert het aantal meelevende burgers.

*

Affiche voor de Paaswandeling 1977

6-76Samen met andere BI's hebben we korte tijd het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Düsseldorf bezet met een zeer grote impact op de pers om de gratis publicatie van de notulen van de beraadslagingen voor de geplande lichtwaterreactor te verkrijgen. In augustus 1976 ondersteunde de BI het zes weken durende kamp bij de bouwplaats, dat voornamelijk door studenten uit Münster werd georganiseerd. Van hieruit begonnen vele kleine informatietours op de fiets naar de naburige dorpen, kleinere toneelstukken, moritats en liederen werden aan de besten opgedragen. In september 1976 wilde VEW hun “informatiecentrum” openen, dat enkele miljoenen DM kostte, naast de THTR-bouwplaats. Als reactie hierop hebben de lokale burgerinitiatieven samen met de Geweldloze Actie Arnsberg een integraal actieplan uitgewerkt.

***


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

1982: 28 pagina's tellende brochure van de BI over de THTR

af241Tot 1982 vonden er in Hamm meerdere dagen van actie en demonstraties plaats met wel 1500 mensen. Als lokaal burgerinitiatief hadden we de taak om sprekers over het THTR-onderwerp te leveren voor evenementen in andere steden, en om brochures uit te geven en te versturen. Dit werk nam een ​​aanzienlijk deel van onze tijd in beslag. De procedure voor de stedenbouwkundige goedkeuring voor de bouw van de THTR werd uitgevoerd in 1970/71, maar de exploitanten vroegen in de komende 15 jaar talrijke toevoegingen en wijzigingen aan op de vergunningen voor de gedeeltelijke constructie. Wij waren van mening dat als het concept zou worden gewijzigd, de getroffen burgers opnieuw betrokken zouden moeten worden.

In de periode die volgde dienden drie burgers van Hammer met steun van het burgerinitiatief een klacht in tegen de THTR en dienden tevens een staatsrechtelijke klacht in. Om de bereidheid om te doneren voor de kostbare processen te stimuleren, gaf de BI een "rechtsbeschermingsaandeel" uit met een oud stadsbeeld van Hamm, dat voor 5 tot 100 DM kon worden verworven. In januari 1981 reden zeker 200 mensen als demonstranten naar een zitting van de administratieve rechtbank in Arnsberg.

*

Rechtsbeschermingsaandeel 20 DM, gerealiseerd door R. Wirschun

*

Rockconcert tegen de THTR om de processen te financieren

af179Al onze uiteenlopende activiteiten in de eerste helft van de jaren '80 hebben ons niet bedrogen over het feit dat de gevaren van de THTR slechts een ondergeschikte rol speelden in de bewustwording van de landelijke milieuactivisten. Iedereen die campagne voerde tegen de THTR kon niet zo snel lauweren verdienen. De reactor stond immers op het punt in bedrijf te gaan - zelfs wij dachten dat dit al meer dan vijf jaar was. Toch lieten we ons niet uit het veld slaan en stonden we regelmatig op de mat bij de Federale Vereniging van Burgerinitiatieven Milieubescherming (BBU) of de deelstaat- en federale GREENS met nieuwe campagne- en actievoorstellen. Maar ze hadden meestal belangrijkere dingen te doen en gaven ons heel weinig steun.

In 1983 maakten we ons zorgen over de aanstaande proefvaarten van de THTR. Dus bereidden we ons zorgvuldig voor op een demonstratie op 17 september. De anti-kernenergiebeweging verkeerde op dat moment echter in het hele land in een slop, omdat de zogenaamde vredesbeweging en de krakersscene zich in de gunst van de media koesterden. Het was dan ook niet eenvoudig om een ​​groot aantal supporters bij elkaar te krijgen voor de demo-oproep.

*

1983: De stadskrant Distel over de THTR

af214Maar na verloop van tijd werd het zelfs voor actieve BI-leden steeds moeilijker om de ingewikkelde juridische en technische processen te begrijpen. Er rees twijfel of zo'n moeizaam proces wel zin zou hebben gezien de huidige machtsverhoudingen.

Toch bleef de meerderheid van de BI-leden vasthouden aan de noodzaak om bestaande burgerrechten via juridische kanalen te claimen. Door het jarenlange proceswerk is immers uitgebreide kennis opgedaan van de technische problemen bij de bouw en ontwikkeling van de THTR. Toen de nucleaire industrie opnieuw pochte met haar verregaande plannen voor de HTR-lijn, konden we haar duizelingwekkende visies tegengaan met onze bevindingen. Uiteraard gingen de processen gepaard met jarenlang intensief pr-werk en mediaberichtgeving, waardoor bij veel mensen herhaaldelijk twijfel ontstond over de faillissementsreactor.

*

Affiche voor de eerste grootschalige demonstratie op THTR met 3.000 mensen in 1983

af174Om de demonstratie onder de aandacht te brengen, hebben we 12 dagen van tevoren een dag het VEW-informatiecentrum naast de THTR bezet. De reactie van de media was geweldig. We verspreidden ook een speciale folder voor de mijnwerkers voor de Hammer-mijnen. De deelname van 3.000 Menschen op de demo werd door ons gezien als een klein succes onder de gegeven omstandigheden. Positief was ook het constructieve gedrag van alle groepen die betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten.
Tot nu toe waren we tevreden geweest met het publiceren van verkiezingsteststenen en vragen aan politici bij verkiezingen. We hebben de ervaring opgedaan dat de moties en resoluties van onze burgers nauwelijks werden gehoord in lokale parlementen en commissies, omdat niemand daar onze zaak bepleitte. Bovenal konden we in deze gemeenschappen niet rechtstreeks in de vingers kijken van de regerende SPD, die een zeer fervent voorstander was van de THTR.
Met de deelname van BI-leden werd in Hamm de gemeentelijke kiesgroep "Groene Alternatieve Lijst" (GAL) opgericht, die veel energie had gekost en een door conflicten geteisterde onderneming bleek te zijn. - Sommigen van ons waren nu gekozen functionarissen: raadslid, districtsvertegenwoordiger, commissielid. Ook bij de THTR begon een levendige sollicitatie- en spraakactiviteit en werd uitvoerig gedocumenteerd door de lokale pers. Enerzijds bleek het een voordeel dat we inspraak konden hebben in belangrijke debatten over bijvoorbeeld het rampenbestrijdingsplan voor de reactor.

*

BI-folder tegen de dreigende ingebruikname van de THTR

af194In 1985, na verschillende koude testfasen, kwam de daadwerkelijke ingebruikname van de THTR steeds dichterbij. Hoog tijd voor een rampenbestrijdingsplan. Dit gaf ons veel nieuwe kansen om specifiek te wijzen op de komende gevaren en om "op te warmen" voor de komende geschillen over de definitieve sluiting. Op 23 april 1985 moesten het stadsbestuur van Hammer, de THTR-operators en de deelstaatregering van NRW vragen beantwoorden tijdens een speciale raadsvergadering in de grote zaal aan het Maximilianpark.

Het doel van de geschillen was met name de vermindering van de veiligheidszone van 10 naar 5 kilometer, talrijke inconsistenties in de uitvoering van hulpmaatregelen voor de bevolking en het gebrek aan veiligheid bij de THTR. De bevolking bleef in het ongewisse over de modaliteiten van het houden van deze bijzondere raadsvergadering om hen des te beter te slim af te zijn. In een wijdverspreide folder riep de BI de bevolking op om massaal naar de bijzondere raadsvergadering te komen. Het bijgevoegde "formulier", dat kan worden uitgeknipt, moet ook burgers die niet zo goed thuis zijn in administratieve zaken de mogelijkheid bieden om hun vragen over het rampenbestrijdingsplan schriftelijk te stellen. Er hebben immers 48 Hammerburgers gebruik van gemaakt en in totaal 395 vragen gesteld.

Ook met meer dan 100 displayborden brachten we dit evenement onder de aandacht. Een skelet uitgenodigd met de woorden: “Ervaar zelf hoe je omgaat met je veiligheid!” Sterker nog, zo'n 500 mensen wilden dit meemaken.

*

BI poster voor de bijzondere raadsvergadering "Ramp Plan" uit 1985

af168We gaan ervan uit dat er verder dan 5 km geen enkel gevaar is. Je kunt dus geen jodiumtabletten krijgen omdat je ze niet nodig hebt. U woont buiten de wijk en er kan in theorie niets voor u gebeuren. En de tweede vraag moet zo beantwoord worden dat evacuatie voor jou niet aan de orde is, en de derde vraag moet zo beantwoord worden dat je je geen zorgen hoeft te maken over je dieren.” De aanwezige burgers reageerden verontwaardigd en met veel gepiep. Gekostumeerd als een skelet kwamen er nu enkele burgers op het toneel en ik bediende druk een huilende handsirene. Wat overbleef waren nogal machteloze verbale bijdragen van de vragenstellers en GAL-moties die door sociaaldemocratische parlementariërs werden verfrommeld en op de grond werden gegooid. De burgers, die de verplichte oproepen tot de orde en berispingen kregen van de congresleiders, werden rijker in de ervaring dat hun veiligheid veel slechter was dan ze in hun stoutste dromen hadden gedacht. En vooral merkten ze: vanaf nu wordt het echt serieus! De ingebruikname is aanstaande. De media berichtten uitgebreid voor en na het evenement. Het ongemak van de aanwezigen en de protesten werden het gesprek van de dag. Met strip- en satirefolders en kleinere campagnes hebben we het explosieve probleem ook met meer onconventionele middelen aangepakt. Op dit moment, na 1 jaar BI-werk, hebben we waarschijnlijk voor het eerst de meerderheid van de bevolking voor onze functie kunnen winnen.

***


neerleggen - Naar de toelichting en verdere informatieReacties top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Met satirische folders werd Hammer Bürger bewust gemaakt van de gevaren van THTR-operaties:

af276Met Kerstmis zijn er jodiumtabletten, gasmaskers en stralingsbeschermingspakken. Toch is de THTR in gebruik genomen. Soms voor een paar uur, dan weer voor een paar dagen. Tussen downtime, shutdowns, problemen, verbeteringen, reparaties, zogenaamd kleine storingen, storingen, onderbrekingen, lekken en scheuren. Het drong geleidelijk tot zelfs de meest goedgelovige door: we werden gebruikt als proefkonijnen voor hun experimenten door een gewetenloze nucleaire maffia. Wanneer kwam de oerknal?

Eerst hoorden we op 26. April 1986 zomaar wat vage, vage berichten over zorgwekkende incidenten bij een kerncentrale in het verre Rusland. Op een plaats waarvan we de naam nog nooit eerder hadden gehoord en die we voor de toekomst moeten onthouden. Pas de volgende dagen werd het ons angstaanjagend duidelijk dat het gevaar waar we jarenlang voor hadden gewaarschuwd niet langer theoretisch was, maar realiteit...


Plots leek alles wat we dringend nodig hadden om te leven - lucht, water en voedsel - niet langer levengevend, maar eerder levensbedreigend. De afschuw en angst namen met elke dag die voorbijging toe. Waar moet je onvervuild voedsel vandaan halen en zou je zelfs nog de deur uit kunnen? Snel weg met het vliegtuig, maar waar naartoe? Bestudeer elke dag de Bequerel-tafels in de TAZ.

*

Het incident wordt gemeten!

af224Acht dagen later was er een reactorongeval bij THTR-Hamm waarbij grote hoeveelheden radioactiviteit in het milieu vrijkwamen. Bij de 4. Mei 1986 een bal vastgelopen in het ballaadsysteem. Het werd met radioactief gas losgeblazen in een soort pneumatische buis. De United Electricity Works (VEW) beweerde korte tijd later dat de waarden van 50.000 Bequerels die we met onze eigen apparaten hebben gemeten uitsluitend te wijten waren aan het ongeval in Tsjernobyl. Juist tijdens deze cruciale periode werden de meet- en registratiesystemen voor de uitgezonden radioactiviteit onderbroken. Een ongelooflijk schandaal. De hardnekkige ontkenning van de nucleaire industrie bleek een gedurfde leugen omdat we met onze eigen meetsystemen (die ca. 50.000 DM kosten) het tegendeel konden bewijzen.

*

Ondertussen bedreigt de besmetting van het voedsel het voortbestaan ​​van de boeren. De alliantie "Boeren en consumenten tegen atoomenergie" is ontstaan ​​uit de gemeenschappelijke dreiging in Westfalen. In een mengeling van woede en wanhoop kwamen ze zes dagen na het THTR-incident 's nachts bijeen 10. Mei 1986 met een tiental tractoren in een bos, slopen naar de reactor over afgelegen onverharde wegen en blokkeerden, geheel verrassend, de twee hoofdpoorten gedurende twee dagen voor de operators. Soms demonstreerden 500 mensen. Vanaf nu ging het in rap tempo verder:

Folder van de "Boeren en Consumenten"

scan03Tot nu toe zijn we er na het incident in geslaagd om een ​​groot deel van de regionale bevolking te integreren en aan te spreken in onze verzetscampagnes. We moedigden hen aan om weerstand te bieden en hielpen hen hun eigen angst te overwinnen. Ondanks aanhoudende regen en alleen de eerste media-aandacht, bleven we groeien.

af282Het hoogtepunt was de 7.000 rally, hoewel de laatste metingen zwangere vrouwen en jonge kinderen hadden afgeraden om aanwezig te zijn. De politie durfde ons niet te dwingen ons voor de reactor uit te rijden. Veel aanwezige politieagenten maakten geen geheim van hun sympathie voor onze geweldloze strijd.

Het plenum van blokkers bij THTR besloot op de zevende dag de blokkade op te schorten. Want de boeren moesten dringend terug naar hun boerderijen.

*

Er was en is genoeg informatie - wie kan lezen heeft een voordeel!

af183

1986 - Acties bij de THTR in Hamm Uentrop en in Düsseldorf!

17 mei 1986: Landelijke rally van de Jusos in het centrum van Hammer met 1.000 deelnemers.

19 mei 1986: Grote rally van de "boeren en consumenten" met 2.500 mensen voor de THTR.

28 mei 1986: Raadsvergadering in Hamm. De burgerinitiatieven eisen spreekrecht op, maar dat wordt afgewezen. Na een korte babbel werd de vergadering afgebroken. De stad Hamm bleef zwijgen over het THTR-incident, terwijl andere steden in Noordrijn-Westfalen hun VEW-aandelen verkopen en oproepen tot uitfasering van kernenergie.

1 juni 1986: Bij de opening van de milieuweek werd de aanwezigheid van het VEW door alle betrokken natuurverenigingen bekritiseerd. Na een demonstratie werd de VEW stand gedemonteerd.

2 juni 1986: De "boeren en consumenten" blokkeerden opnieuw de twee hoofdingangen van de THTR. Er ontstond een klein tentendorp. Ondanks de stromende regen en langzame cross-regionale ondersteuning werd de blokkade in totaal zeven (!) dagen gehandhaafd!

*

1986 - angst en veel vragen!

af1856 juni 1986: Op de vijfde dag van de blokkade werd ook de derde oprit geblokkeerd om de oplevering van een VEW-meetapparaat te forceren na alarmerende berichten over radioactieve waarden. De smalle, kronkelige onverharde weg was de achteringang en de laatste geïmproviseerde toegang tot de reactor. Maar het apparaat, dat niet eens was gekalibreerd, was ongeschikt om een ​​zinvolle meting uit te voeren.

7 juni 1986: Massa-rally met 7.000 Menschen om de blokkade te ondersteunen. De rally werd slechts drie dagen eerder besloten en was nog steeds een enorm succes.

8 juni 1986: In een persbericht schrijven de “boeren en consumenten”: “Onze bezorgdheid over de bedreiging van het levensonderhoud en het bestaan ​​van boerderijen werd opnieuw aangewakkerd door het schandaal van 4 mei. Het werd niet verminderd door het verzoenings- en desinformatiebeleid van de deelstaatregering en de exploitanten. Integendeel, het werd versterkt door opnieuw hoge waarden op 21 mei en 6 juni."

Er werden verschillende regenboogfestivals georganiseerd samen met andere initiatieven

af177De reële mogelijkheden van GAL om beslissingen over het energiebeleid te beïnvloeden waren echter klein in het kader van de lokale parlementen en gaven ons ook veel extra werk. Slechts een paar bevoorrechte mensen konden zich een constante toewijding aan BI en GAL veroorloven. Bovendien was de onpartijdigheid die we beweerden beschadigd, aangezien sommige BI-leden voortdurend in de pers werden geciteerd als gekozen functionarissen van de GAL. En dit ondanks het feit dat de GAL een gemeenschappelijke kiezersgemeenschap was, d.w.z. een onafhankelijke organisatie. Onze aanpak om het verzet over partijgrenzen heen te verbreden bleek bijzonder moeilijk, aangezien leden en sympathisanten van andere partijen ons als concurrenten zagen en afstand hielden.


Misschien was onze GAL-afspraak daarom een ​​vergissing. In 1989, aan het einde van de legislatuur, werd de GAL ontbonden. In ieder geval realiseerde 95% van het publiek zich niet dat GAL en Groenen twee verschillende organisaties waren.

*

1987: Informatie-evenement in het hele land

af173

af311

Sinds 1986 is het nu ook in april: "Elk jaar..."

Omdat de 26.04. is de

'Tsjernobyl-jubileum'

***


neerleggen - Naar de toelichting en verdere informatieReacties top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Op 29.08.2008 augustus XNUMX in Hamm / Uentrop - de grote koppen op de THTR

29.08.2008/XNUMX/XNUMX - Folder voor de inhuldiging van de bouwplaats van de kolencentrale in Hamm / Uentrop door bondskanselier Angela Merkel

Flyer voor de inhuldiging van een chique RWE grote bouwplaats door bondskanselier Angela Merkel.

In Hamm/Uentrop komt een nieuwe, mooie, innovatieve en natuurlijk vooral groene kolencentrale te bouwen.

Ja, bijna precies waar we dertig jaar geleden de geheel nieuwe, geweldige en innovatieve kerncentrale de 'THTR-300' zagen...

***

Opmerkingen:

Elke generatie heersers bouwt hun eigen monumenten.

Vroeger waren er enorme piramidegraven 'in'Daarna werden baden en theaters gebouwd voor de juichende massa's, werden kastelen en forten gebouwd voor de hovelingen, gevangenissen, kazernes en wapenfabrieken werden gebouwd voor de minder bedeelden.

Na de Verlichting werd er meer geïnvesteerd in tempels van de Muzen, later kwamen, prijzenswaardig, ziekenhuizen en scholen in de mode, en zelfs later helaas nog afvalverbrandingsinstallaties en kerncentrales.

Tegenwoordig vinden onze machtige mensen overal gigantische ruïnes van industriële en energiecentrales geweldig!

Voor zover alles duidelijk is, is er maar één ding dat me irriteert aan het verhaal; Waarom doen ze dit in godsnaam al 50 jaar in het prachtige Lippetal?

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
luegenbaron-trump.jpg