Kaart van de nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES, NAMEN en de verstoringen Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

INES (Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen)

***


INES - Internationale beoordelingsschaal - Afbeelding van de Society for Plant and Reactor Safety (GRS)

INES-niveau 0 - 7 / korte naam

Niveau 0 - 7
Aspecten
1e aspect:

Radiologische effecten
buiten de faciliteit

2e aspect:

Radiologische effecten
binnen de plant

3e aspect:

Aantasting van de veiligheid
voorzorgsmaatregelen

INES-categorie 7
7 Catastrofaal ongeval
Zwaarste vrijlating:

Effecten op gezondheid en milieu in een breed scala

   
INES-categorie 6
6 Ernstig ongeval
Aanzienlijke uitgave:

Volledige inzet van de rampenbestrijdingsmaatregelen

   
INES-categorie 5
5 Ernstig ongeval
Beperkte uitgave:

Gebruik van individuele rampenbeheersingsmaatregelen

Ernstige schade aan de reactorkern / radiologische barrières  
INES-categorie 4
4 ongeval
Lage afgifte:

Stralingsblootstelling van de bevolking ongeveer op het niveau van natuurlijke stralingsblootstelling

Beperkte schade aan de reactorkern / radiologische barrières

Blootstelling aan straling onder personeel met de dood tot gevolg

 
INES-categorie 3
3 Ernstig incident
Zeer lage afgifte:

Blootstelling aan straling van de bevolking gelijk aan een fractie van de natuurlijke blootstelling aan straling

Zware vervuiling

Acute schade aan de gezondheid van het personeel

Bijna een ongeluk

Uitgebreide mislukking van de gespreide veiligheidsmaatregelen

INES-categorie 2
2 incident
  Aanzienlijke besmetting

Ontoelaatbaar hoge stralingsblootstelling onder personeel

Ongeluk

Beperkt falen van de gespreide veiligheidsmaatregelen

INES-categorie 1
1 fout
    Afwijking van de toegestane bereiken voor de veilige werking van het systeem
INES-categorie 0
0 Rapporteerbare gebeurtenis
    Geen of zeer weinig relevantie voor veiligheid


Zwelling Lijst met incidenten

INS! Wat is er gaande?

De INES-schaal

Fragment uit het INES-zelfportret van de IAEA:

De internationale schaal van nucleaire en radiologische incidenten (INES) is een instrument om het publiek het veiligheidsbelang van nucleaire en radiologische incidenten over te brengen. De schaal kan worden toegepast op gebeurtenissen die plaatsvinden in verschillende faciliteiten (bijv. kerncentrales, splijtstofcyclusfaciliteiten, onderzoeksreactoren en -versnellers, en faciliteiten die verband houden met radioactief afval) en die verband houden met een breed scala aan activiteiten...

vertaald met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

... en nu naar de realiteit

De INES-evenementenlijst bevat meestal alleen gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden. Een volledige lijst is, althans sinds de oprichting van het IAEA (International Atomic Energy Agency) in 1957, niet beschikbaar bij het IAEA ...

Onwillekeurig rijzen er twee of drie vragen:

1. Zorg voor de Samenwerking de WIE met IAEA, OESO / NEA en WANO dat transparantie vertroebeling wordt?

2. Is INES in het leven geroepen om onduidelijkheid te voorkomen?

3. Is de tuinman IAEA mogelijk een bok?

* 

Klas.? Onbegrijpelijke of geen INES classificatie

Zelfs een zeer kleine emissie, waarbij de blootstelling aan straling van de bevolking een fractie bedraagt ​​van de natuurlijke blootstelling aan straling, wordt door het IAEA geclassificeerd als INES Categorie 3 “Ernstig Incident”!

Alleen de gegevens die door de operator worden verzonden, worden echter geregistreerd. Het IAEA kan alleen actie ondernemen als geheime ongevallen bekend worden door externe metingen of klokkenluiders - het vraagt ​​dan informatie op bij de exploitanten van de nucleaire installatie en hoopt op een antwoord. Hoewel operators verplicht zijn om informatie te verstrekken, doen ze dat vaak genoeg niet; samenwerking met de IAEA is vrijwillig. Door deze soms onvoldoende medewerking kan de vrijgekomen radioactiviteit in sommige gevallen slechts geschat worden. Als de incidenten "lang genoeg" geheim worden gehouden (12 maanden), verschijnen ze niet in INES en komen ze dus niet in het middelpunt van de publieke belangstelling te staan.

 

SPIEGEL-rapport over verborgen ongevallen in kerncentrales over de hele wereld

Spiegel 17/1987

De koude rilling loopt over mijn rug

De mensheid is de catastrofe meerdere malen op een haar na gegleden. Dit blijkt uit 48 ongevalsrapporten, die werden verborgen door de IAEA - International Atomic Energy Agency: storingen van de meest bizarre, meest alledaagse soort van de Verenigde Staten en Argentinië tot Bulgarije en Pakistan ...

 

INES-conditie is niet goed

Op de INES Nuclear Event List staan Fukushima op 12 maart 2011 en Tsjernobyl op 26 april 1986 als INES categorie 7 en de bijna super ramp van Harrisburg op 28 maart 1979 als categorie 5 geclassificeerd.

Het vrijkomen van radioactiviteit in het milieu vond echter plaats op:

28. Maart 1979 in Harrisburg met 3,7 Mio. TBq (INES categorie 5)
veel hoger dan op
11. Maart 2011 in Fukushima met 1,59 Mio. TBq (INES categorie 7).

Een vergelijking daarmee brengt ook geen duidelijkheid
26. April 1986 in Tsjernobyl met 5,2 Mio. TBq (INES categorie 7).

 

Het is voor mij even onbegrijpelijk waarom het ongeval in de THTR 300 in Hamm / Uentrop alleen als INES categorie 0 geclassificeerd, hoewel op 4 en 5 mei 1986 hoogradioactief grafietstof in het milieu werd geblazen. Volgens de INES-criteria wordt ook rekening gehouden met "Very low release" van radioactiviteit in het milieu INES Categorie 3 "Ernstig Incident" beoordelen.

De situatie is vergelijkbaar met een ongeval in Canada op 17 maart 2011 in de kerncentrale Pickering / OntarioDoor dit ongeval werd 73.000 liter met tritium verontreinigd water in Lake Ontario gedumpt en er was geen INES-classificatie. Andere incidenten zouden niet correct geclassificeerd kunnen worden omdat de situatie in de mix onduidelijk bleef (Gundremmingen 1975 en 1977).

Elke individuele stoornis is op zichzelf misschien 'nauwelijks het vermelden waard', maar de onderliggende wetten van overmoed enWat niet mag, dat kan niet", de slordigheid en de manier waarop de problemen worden aangepakt in relatie tot het publiek zijn alom aanwezig. Kritische stemmen bagatelliseren, verdoezelen en belachelijk maken als niet serieus te nemen, zo is het al die jaren gegaan sinds het begin van de nucleaire debat en zo is het tot op de dag van vandaag, de "Vrienden van MIK" toneelstuk duif schaken ...

Een aantal andere incidenten werd pas jaren later bekend en kwam zo helemaal niet in INES voor. Bijvoorbeeld een bijna-supersmelting in de kerncentrale van Embalse in Argentinië 1983 en 1986, of het vrijkomen van radioactiviteit van enorme proporties in de Russische opwerkingsfabrieken Tomsk 7 1993 en Mayak 2017 ...

 

De volgende artikelen werpen enig licht:

1e artikel

Spiegel artikel van 08 juli 2016

Kernenergierisico: wanneer ontploft de volgende kerncentrale?

In het kort:

Risicoonderzoekers hebben twijfels over de rekenmethoden waarmee het optreden van ongevallen in kerncentrales kan worden ingeschat. Met name de korte periode van slechts 25 jaar tussen de rampen in Tsjernobyl en Fukushima komt niet overeen met de lange perioden zonder ernstige incidenten waarmee de operators opereren. Mogelijk worden de risico's van kernenergie stelselmatig onderschat...

 

2e artikel

Een objectieve schaal voor nucleaire ongevallen om ernstige en catastrofale gebeurtenissen te kwantificeren 

David Smith

FYSICA VANDAAG 12 december 2011

Tekorten in de bestaande International Nuclear Event Scale (INES) zijn duidelijk geworden door vergelijkingen tussen de ongevallen in 2011 in de kerncentrale van Fukushima Daiichi en in 1986 in Tsjernobyl.

(Opmerking - beide werden INES genoemd categorie 7 geclassificeerd, hoewel in 1986 5,2 miljoen mensen omkwamen in Tsjernobyl. TBq en in 2011 kwam er in Fukushima 1,59 TBq aan radioactiviteit vrij.)

- Ten eerste is de schaal in wezen een discrete kwalitatieve rangschikking die niet verder wordt gedefinieerd dan gebeurtenisniveau 7.

Ten tweede was het ontworpen als een public relations-instrument, niet als een objectieve wetenschappelijke schaal.

Ten derde, de grootste tekortkoming is dat het grootte en intensiteit door elkaar haalt.

Ik stel een nieuwe kwantitatieve schaal voor nucleaire ongevallen (NAMS) voor. Het gebruikt de aardbevingsmagnitudebenadering om de ongevalsmagnitude M = log (20R) te berekenen, waarbij R = atmosferische afgifte van radioactiviteit buiten de locatie, genormaliseerd naar jodium-131-equivalenten Terabecquerel ...

vertaling met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

** 

Kernenergie ongevallen

Aangezien de "INES Nuclear Event List" van beperkt nut is gebleken voor empirische analyses, hebben drie risicoonderzoekers van de Universiteit van Sussex en ETH Zürich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, voor hun werk hun eigen lijst met nucleaire ongevallen samengesteld en gepubliceerd op 22 maart 2016 in het tijdschrift "Risico analyse"een artikel over het onderwerp gepubliceerd. Deze lijst bevat enkele ongevallen die om wat voor reden dan ook niet op de INES-lijst zijn terechtgekomen ...

 

NAMS - schaal voor kernongevallen

David Smythe's Nuclear Accident Magnitude Scale probeert de tekortkomingen van de International Nuclear Event Scale (INES) te corrigeren door, in tegenstelling tot INES:

 - is doorlopend en open aan de bovenkant

 - is gekoppeld aan een objectieve grootheid (TBq)

 - Scheidt grootte van intensiteit

Analoog aan de twee aardbevingsschalen:

De ene schaal evalueert de fysieke sterkte van de aardbeving, de andere houdt rekening met het vernietigende effect van de aardbeving, dat onder meer afhangt van geologische en structurele factoren. Dit is bijvoorbeeld te zien wanneer de kernsmelting in de Lucens onderzoeksreactor (1969) wordt vergeleken met de brand in Windscale (1957). Beide ongevallen kregen een 5 op de INES-schaal, hoewel het veel ernstiger incident plaatsvond in Lucens - maar dankzij de ondergrondse constructie van de reactor was er geen radioactieve besmetting van het gebied.

De NAMS is gebaseerd op de hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt in de atmosfeer en het milieu außerhalb van de reactorsite vervuild ...

Nucleaire ongevalsmagnitudeschaal (NAMS)

 

Gegevens uit verschillende bronnen (Kernenergie-incidenten en -ongevallen, NAMEN - Nucleair Ongeval Magnitude Schaal, INES - Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen, Wikipedia tenslotte Kerncentrales plaag) Ik heb in de volgende lijst 'Incidenten en ongevallen in nucleaire installaties' en creëerde het volgende PDF-bestand van de onbewerkte gegevens.

Hier is een fragment uit de PDF:

Kernenergie-ongevallen (PDF)

Het smerigste dozijn...

Datum, locatie en vrijkomen van radioactiviteit in Terabecquerel (gesorteerd op Sinds TBq), de indeling in NAMS en in INES evenals de kosten in miljoenen dollars (dollarkoers 2013):

Datum
datum

Locatie
Plaats

Sinds
(TBq)

NAMEN

INES

Kosten
(miljoen US$)

26. April 1986 Tsjernobyl, VK 5,2 Mio. 8 7 259336
28. Maart 1979 TMI, Harrisburg, VS 3,7 Mio. 7,9 5 10910
11. Maart 2011 Fukushima, Japan 1,59 Mio. 7,5 7 166089
29 sep 1957 Mayak, Sovjet-Unie 1,0 Mio. 7,3 6 1733
11 sep 1957 Rocky Flats, VS 7800 2,3 5 8189
1. April 1967 Mayak, Sovjet-Unie 5600 5 5 ?
6. April 1993 Seversk, Rusland 3500 4,8 4 51.4
7 okt 1957 Windscale, VK 1786 4,6 5 89.9
25. Maart 1955 Sellafield, VK 1000 4,3 4 4400
1. Mei 1968 Sellafield, VK 550 4 4 1900
19 juni 1961 Sellafield, VK 540 4 3 800
10. April 2003 Paks, HUN 360 3,9 3 42.8
en veel meer ...          


Zwelling Lijst met incidenten

Zwelling

 

Wat is Becquerel - Eenheid van radioactiviteit - Definitie

Een becquerel is de SI-eenheid voor het meten van de hoeveelheid radioactiviteit. Eén becquerel (1Bq) is gelijk aan 1 verval per seconde. Becquerel (symbool Bq). De Becquerel is vernoemd naar Henri Becquerel, een Franse natuurkundige die in 1896 radioactiviteit ontdekte. stralingsdosimetrie.

1Ci = 3,7 × 10 10 Bq = 37 GBq (1 curie = 37 giga becquerel)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/ 

Converteer radioactiviteitseenheden

https://www.umrechnung.org/masseinheiten-radioaktivitaet-umrechnen/radioaktivitaet-einheiten-umrechnung.htm 

INES (Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen)

INES NIEUWS Evenementen - De huidige incidentrapporten van de IAEA ...

Significante incidenten in installaties voor de splijtstofcyclus
 

Kernenergie ongevallen

Aangezien de "INES Nuclear Event List" van beperkt nut is gebleken voor empirische analyses, hebben drie risicoonderzoekers van de Universiteit van Sussex en ETH Zürich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, voor hun werk hun eigen lijst met nucleaire ongevallen samengesteld en gepubliceerd op 22 maart 2016 in het tijdschrift "Risico analyse" publiceerde een artikel over dit onderwerp. Deze lijst bevat enkele ongevallen die om wat voor reden dan ook niet op de INES-lijst zijn gekomen: 

Evenementenlijst Kernenergie-incidenten en -ongevallen (PDF)
 

NAMS - schaal voor kernongevallen

Gegevens uit verschillende lijsten in één pdf-bestand...

Kernenergieongevallen + NAMS + INES (PDF)
 

Lees ook het artikel in 'www.spiegel.de' van 08.07.2016 juli XNUMX:

Kernenergierisico: wanneer ontploft de volgende kerncentrale?

Tagesschau.de van 11 maart 2014:

Kosten van nucleaire ongevallen - Fukushima, Tsjernobyl en vele anderen

 


Kerncentrales:

nucleaire ongevallen

Andere nucleaire ongevallen en incidenten

 


Kernwapens AZ:

kernwapenstaten

 


Een aantal ongevallen en lozingen van door de mens veroorzaakte radioactiviteit vinden niet (meer) plaats in Duitsland Wikipedia te vinden.

Wikipedia:

Lijst van kerncentrales - wereldwijd

Lijst van nucleaire installaties - wereldwijd

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties - wereldwijd
Ongeval --- INES 4 naar 7

Lijst met storingen in Europese kerncentrales
Incident --- INES 1 naar 3

Lijst van te rapporteren gebeurtenissen in Duitse nucleaire installaties
Rapporteerbare gebeurtenis --- INES 0

Wikipedia - Engels:

Lijst van ongevallen met kerncentrales per land

Lijst van dodelijke slachtoffers door kernwapens en straling per land

Lijst van militaire nucleaire ongevallen

Lijst van civiele nucleaire ongevallen
 

'Helemaal niets' Informatie over Gundremmingen.
 

De spiegel:

Wanneer ontploft de volgende kerncentrale? - 08.07.2016

De nucleaire staat - Japan in mei 2011

De koude rilling loopt over mijn rug - Spiegel 17/1987

Het THTR-incident in de "Spiegel" - Duitsland in juni 1986

Informatie overGündremmingen - Duitsland in november 1975

Los Alamos - Verboden Stad - VS in december 1962

Lucky Dragon V. - een Japanse vissersboot in de buurt van Bikini-atol in maart 1954
 

WNISR:

Wereld Nucleaire Industrie Status Rapport (WNISR)

 


Nucleair toezicht in Duitsland

In Duitsland verwijst de term naar de nucleaire regelgevende en vergunningverlenende autoriteiten, die net als de financiële administraties in de deelstaten zijn gevestigd, terwijl de wetgevende macht op het gebied van het nucleaire recht bij de federale overheid berust. De Duitse nucleaire regelgevende instanties zijn doorgaans toegewezen aan het relevante ministerie van Milieu en houden toezicht op de veiligheid van alle relevante gebieden van de nucleaire installaties in de betreffende deelstaat en keuren alle belangrijke veiligheidsgerelateerde wijzigingen goed...

Federaal Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid

Federaal Bureau voor Stralingsbescherming

Staatsministeries voor het milieu:

Ministerie van Milieu, Klimaatbescherming en de Energiesector Baden-Wuerttemberg;

Beiers Staatsministerie voor Milieu en Consumentenbescherming;

Hessisch ministerie van Milieu, Klimaatbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming;

Ministerie van Landbouw, Milieu en Consumentenbescherming van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren;

Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen;

Ministerie van Milieu, Landbouw, Voedselvoorziening, Wijnbouw en Bossen RLP;

Saksische staatsministerie voor Milieu en Landbouw;

 


Internationale nucleaire autoriteiten, verantwoordelijk voor toezicht, promotie
en soms ook voor dekmantel:

IAEA - Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

België: FANK Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

China: China Nationale Nucleaire Corporation

Finland: STUK Säteilyturvakeskus

Frankrijk: ASN Autorité de Surete Nucléaire

Groot Brittanië: Bureau voor Nucleaire Regelgeving

India: AERB Regelgevende Raad voor Atoomenergie

Ik rende: Iraanse Organisatie voor Atoomenergie

Israël: Israel Atomic Energy Commission

Japan: Japanse Nuclear Regulatory Agency

Nederlands: KFD nucleair fysieke dienst

Rusland: Rostekhnadzor

Zweden: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Zwitserland: ENSI Federale Inspectie voor Nucleaire Veiligheid

Spanje: CSN Consejo de Seguridad Nucleair

Zuid-Korea: Nucleaire Veiligheids- en Beveiligingscommissie

Tsjechië: SUJB Staatsbureau voor Nucleaire Veiligheid

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: NRC Nucleaire regelgevende commissie

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM


***