شما قاطعانه با کشش مخالف هستید، بنابراین این ایده که اجازه دهید نیروگاه های هسته ای بدون میله های سوخت جدید کمی بیشتر کار کنند؟